Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 26.11.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 25 октомври.....……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………..…………...АНД №220 по описа

за 2013г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление №12/ 211/ 16.05.2013г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” град Монтана на „РМ-Трейд ” ООД-София със седалище и адрес на управление гр .София,жк.”Младост 3”,бл.323,вх.Д,ет.3,ап.92 в качеството му на работодател е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв. за извършено нарушение  по чл.415 ал.1 от КТ и на  основание чл.416 ал.5  от КТ.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останало наказаното дружество и чрез  Р.А.М. с ЕГН **********, в качеството му на управител ЕООД , обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат доразвива доводите, изложени в жалбата.

            Административно -наказващият орган – Дирекция  “Инспекция по труда”–Монтана чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като моли съда да потвърди наказателното постановление.В представена писмена защита излага подробно доводите си.

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна, в законоустановения за това срок и съдържа необходимите реквизити, а като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         При извършена проверка на 26.03.2013г. на място и на 27.03.2013г. по документи от служители на въззиваемата страна по спазване на трудовото законодателство в счетоводна кантора, находяща се в град Берковица, обект на жалбоподателя е констатирано, че Дружеството, в качеството си на работодател ,представлявано от Р.А.М. не е изпълнило задължително за изпълнение  Предписание №8 ,дадено с Протокол за извършена проверка  изх.№ 12174 от 14.12.2012г,  а именно: „работодателят да организира измерването на импеданса на защитния контур фаза-защитен проводник”. Основание – чл.200 ал.1 т.3 от Наредб № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване във връзка с чл.267 ал.2 от Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането”. Срок на изпълнение до 21.12.2012г.        Нарушението е констатирано с протокол за извършена проверка от 27.03.2013г.

         Въз основа на констатираното,  на 01.04.2013год. е съставен  АУАН на дружеството жалбоподател. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН управителят на наказаното дружество  е  представил писмено  възражение ,в което твърди , че проверката е извършена в негово отсъствие,поради което не са представени необходимите документи,обект на проверката.

         В хода на съдебното производство са представени от процесуалния представител на жалбоподателя  Сертификат за контрол №  30/ 21.12.2012г., Протокол № 855/ 27.03.2013г. , Сертификат за контрол № 855/27.03.2013, Протокол №30Zs/21.12.2012год. за контрол на импенданса на контура „фаза-защитен проводник”.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на З.Б.И. ,Д.Цв.А. и Т.Р.П. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

         Жалбоподателят оспорва констатациите отразени в АУАН и НП, като навежда доводи, че е изпълнил вмененото му задължение. Твърди още, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и нарушение на материалния закон.

Действайки като въззивна инстанция и подлагайки  на служебна проверка както акта, така и НП при така установената фактическа обстановка съдът направи  следните изводи от правна страна:

          Нарушението е описано от фактическа страна като неизпълнение на дадено предписание за извършване на измерване на  импеданса на защитния контур фаза-защитен проводник” за обект счетоводна кантора ,находяща се в гр.Берковица,обект на „РМ Трейд”ООД гр.София. Това бездействие е свързано правно с чл.200 ал.1 т.3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване във връзка с чл.267 ал.2 от Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането”.

       Съгласно разпоредбата на чл. 415 ал. 1 от КТ, който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лева, а в чл. 416, ал. 5 КТ е предвидено, че наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния орган по чл. 399, 400 и 401 или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на актосъставителите. Следователно, деянието, за което е наложена имуществена санкция на жалбоподателя е обявено от закона за наказуемо с административно наказание.

         В изпълнение на служебните си правомощия и наведените в жалбата оплаквания за нарушения на процесуалния закон,  извършвайки проверка за процесуалноправната законосъобразност на НП, съдът констатира допуснато процесуално нарушение, касаещо непълнота в неговото съдържанието, както и  на  АУАН,въз основа на който  е издадено. Както АУАН така и НП не съответстват на изискванията на императивните процесуални норми, съответно чл.42 т.3 ЗАНН – за констативния акт, а за НП- чл.57,ал.1,т.5 ЗАНН тъй като в тях липсва посочване на мястото на извършеното нарушение. Единствено се сочи, че това е обект на жалбоподателя. Видно от  показанията на актосъставителя  З.И., в проверяваната кантора се намират две дружества.

       На следващо място съдът намира,че с оглед  представените в срока по чл.44 от ЗАНН писмени възражения и твърдението на жалбоподателя,че управителят не е присъствал по време на проверката и присъстващите там служители не са разбрали какви документи се изисва от тях да представят,както и направеното искане заизвършване на повторна проверка,а именно да провери спорните обстоятелства и  при необходимост да събере нови доказателства. Ако бе сторил това наказващият орган, то същият би достигнал до други правни изводи. В тази връзка съдът намира за основателно възражението на жалбоподателя, че при издаване на наказателното постановление наказващият орган не е взел предвид разпоредбата на чл.52 ал.4 от ЗАНН и не е разпоредил разследване на спорните обстоятелства. С оглед установената практика на съдилищата и възприетото разбиране ,че административно наказателното производство започва със съставяне на АУАН,то неправилно АНО е ангажирал административно наказателната отговорност на дружеството –жалбоподател за посоченото нарушение,тъй като видно от представените по делото доказателства       към датата на съставяне на АУАН – 01.04.2013г. е било изпълнено Предписание № 8,дадено с Протокол за извършена проверка изх.№12174/ 14.12.2012г..

         С оглед на изложените съображения съдът счита, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                                         

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №12/ 211/ 16.05.2013г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Монтана,с което  на „РМ-Трейд ” ООД-София със седалище и адрес на управление гр.София,жк.”Младост 3”,бл.323,вх.Д,ет.3,ап.92 в качеството му на работодател е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв. за извършено нарушение и на  основание чл.416 ал.5  във връзка с чл.415 ал.1 от КТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ  :