Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 13.11.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 25 октомври.....……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………..…………...АНД №219 по описа

за 2013г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление №12/ 210/ 16.05.2013г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” град Монтана на „РМ-Трейд ” ООД-София със седалище и адрес на управление гр .София,жк.”Младост 3”,бл.323,вх.Д,ет.3,ап.92 в качеството му на работодател е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв. за извършено нарушение и на  основание чл.416 ал.5  от КТ.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Р.А.М. с ЕГН **********, в качеството му на управител ЕООД , който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат доразвива доводите, изложени в жалбата.

            Административно -наказващият орган – Дирекция  “Инспекция по труда”–Монтана чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като моли съда да потвърди наказателното постановление.В представена писмена защита излага подробно доводите си.

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна, в законоустановения за това срок и съдържа необходимите реквизити, а като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         При извършена проверка на 26.03.2013г. на място и на 27.03.2013г. по документи от служители на въззиваемата страна по спазване на трудовото законодателство в счетоводна кантора, находяща се в град Берковица, обект на жалбоподателя е констатирано, че Дружеството, в качеството си на работодател не е изпълнило задължително за изпълнение  Предписание №7 ,дадено с Протокол за извършена проверка  изх.№ 12174 от 14.12.2012г,  а именно: „работодателят да организира извършване на ежегодните измервания на съпротивлението спрямо земя на заземителите”. Основание  чл.200 ал.1 т.3 от Наредб № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване във връзка с чл.261 ал.1 т.Б и ал.3 от Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането”. Срок на изпълнение до 21.12.2012г.Нарушението е констатирано с протокол за извършена проверка от 26.03.2013г. на място и 27.03.2013г. по документи.

         Въз основа на констатираното на 01.04.2013год. е съставен  АУАН на дружеството жалбоподател. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН управителят на наказаното дружество  е  представил писмено  възражение ,в което твърди , че проверката е извършена в негово отсъствие,поради което не са представени необходимите документи,обект на проверката.

         В хода на съдебното производство са представени от процесуалния представител на жалбоподателя  Сертификат за контрол №  30/ 21.12.2012г., Протокол № 854/ 27.03.2013г. , Сертификат за контрол № 854/27.03.2013, Протокол №30/21.12.2012год. за контрол на съпротивление на защитна заземителна уредба до 1000V.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на З.Б.И. ,Д.Цв.А. и Т.Р.П. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

         Жалбоподателят оспорва констатациите отразени в АУАН и НП, като навежда доводи, че е изпълнил вмененото му задължение. Твърди още, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и нарушение на материалния закон.

Действайки като въззивна инстанция и подлагайки  на служебна проверка както акта, така и НП при така установената фактическа обстановка съдът направи  следните изводи от правна страна:

          Нарушението е описано от фактическа страна като неизпълнение на дадено предписание за извършване на измерване на съпротивлението спрямо земя на заземителите  за обект счетоводна кантора ,находяща се в гр.Берковица,обект на „РМ Трейд”ООД гр.София. Това бездействие е свързано правно с чл.261, ал.1, т.6 и ал.3 от Наредба № 16-116/08.02.2008 год. за техническата експлоатация на енергообзавеждането, издадена от Министъра на икономиката и енергетиката, в сила от 11.03.2008 год. Съгласно чл.1 от тази наредба, с нея се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическата енергия. В глава 20 от наредбата, озаглавена Административнонаказателни разпоредби е предвидено /чл.415/ за нарушения или неизпълнение на разпоредбите на тази наредба контролните органи, определени от министъра на икономиката и енергетиката, съставят актове на контролираните лица и обекти съгласно правомощията си по чл.78, ал.1 и 2 от Закона за енергетиката. Според чл.78, ал.1 от ЗЕ лицата, които извършват проверки и съставят актове за установяване на извършено нарушение, се определят със заповед на министъра на икономиката и енергетиката или на председателя на комисията съобразно компетентността им по този закон. Съгласно чл.260 от Наредба № 16-116/2008 год. техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, като цитираният в НП чл.261 в неговата ал.1 посочва какво точно включват периодичните проверки. Под т.6 е записано, че включват и ”измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя”. Според чл.261, ал.3 сроковете по тази точка ”са съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не по-дълги от една година.

Съдът намира, че от фактическото и правно формулиране на административното обвинение не става ясно описанието на конкретната фактическа обстановка в АУАН и в издаденото въз основа на него НП и не дава възможност за проверка на НП по същество. Като съществено нарушение на разпоредбите на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН може да се определи допуснатата непълнота при фактическото описание на вмененото на жалбоподателя нарушение. Описанието на изпълнителното деяние неизпълнение на задължително предписание за измерване на съпротивлението спрямо земя на заземителните уредби на посочения обект, което административнонаказващия орган обвързва с прилагането на чл.200, ал.1,т.5 от Наредба 7/1999 год. не е достатъчно ясно и изчерпателно. От него не може да се направи еднозначен извод какво точно е било задължението на жалбоподателя, предвид бланкетното посочване на деянието чрез цитиране на вменената за нарушена правна норма. Следва да се отбележи, че освен правната норма, която посочва общо признаците на административното нарушение, ЗАНН императивно изисква да се посочат и конкретните факти и обстоятелства, които, като се подведат под съответната правна норма, осъществяват предвидения в нея състав на административното нарушение. В процесния случай кои са ”заземителните уредби”, колко са и къде са разположени, остава неясно както за санкционираното лице, така и за съда. Липсата на изчерпателно описване в АУАН и НП на конкретните заземителни уредби, по отношение на които съществува задължение за проверка и техния вид, създава неяснота у жалбоподателя какво точно задължение му е вменено за нарушено, както и до невъзможност за съда да провери законосъобразността на наложеното наказание. Предвид санкционния характер на процедурата по ЗАНН, допускането на тази непълнота е довело до ограничаване правото на административно наказаното лице. 

       Съдът намира, че административно наказващият орган не е конкретизирал  и изяснил вида на сградата/ не е посочен и адреса/  ,в която се намира обекта на дружеството,къде се намира  заземителната уредба –отделно или в главното разпределително табло,дали това табло е  за цялата сграда, дали е в сградата или извън нея.Т.е. от описанието на нарушението и отразените констатации не се установява,  захранващото ел.табло, в смисъл на главно разпределително ел.табло, за което е дадено предписание да се изпълни предпазно заземяване, къде се намира- в обекта или извън обекта на жалбоподателя,както и чия собственост е и колко обекта се захранват от него.

     Визираната в чл. 415, ал. 1 от КТ отговорност е налице, когато не е изпълнено задължително предписание по спазване на трудовото законодателство, издадено от оправомощен за това орган. От доказателствата по делото се установява, че такова предписание е било дадено, а именно-  работодателят да организира извършване на ежегодните измервания на съпротивлението спрямо земя на заземителите.Задължителното предписание е обосновано с осн. чл.200 ал.1 т.2 и т.5 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване вр. чл.261 ал.1 т.6 и ал.3 от Наредба 16-116 за ТЕЕО/ДВ бр.26/2008г./ При последваща проверка на 26.03.2011год. е установено, че на 21.12.2012год. е изтекъл даденият от контролните органи срок и не са представени доказателства жалбоподателят да е изпълнил предписанието. Описанието на всички посочени по-горе обстоятелства е от съществено значение във връзка с установяване  задължението на жалбоподателя да извърши проверка на съпротивлението спрямо земя и преценката дали административнонаказващият орган правилно е определил  субекта на адми­нистра­тивното нарушение и предвид показанията на актосъставителя  З.И.,че в проверяваната кантора се намират две дружества.

 

       На следващо място съдът намира,че с оглед установената практика на съдилищата и възприетото разбиране ,че административно наказателното производство започва със съставяне на АУАН,то неправилно АНО е ангажирал административно наказателната отговорност на дружеството –жалбоподател за посоченото нарушение,тъй като видно от представените по делото доказателства  към датата на съставяне на АУАН – 01.04.2013г. е било изпълнено Предписание № 7,дадено с Протокол за извършена проверка изх.№12174/ 14.12.2012г..

         С оглед на изложените съображения съдът счита, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                                        

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №12/ 210/ 16.05.2013г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” град Монтана,с което  на „РМ-Трейд ” ООД-София със седалище и адрес на управление гр.София,жк.”Младост 3”,бл.323,вх.Д,ет.3,ап.92 в качеството му на работодател е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв. за извършено нарушение и на  основание чл.416 ал.5  във връзка с чл.415 ал.1 от КТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ  :