О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Берковица, 01.03.2013г.

 

 

Берковският районен съд, І състав в закрито заседание на първи март през две хиляди и тринадесета година в състав:                                                                     

       Председател: Калин Тодоров

 

като пристъпи към проверка на допустимостта и редовността на искова молба вх. № 111 от 31.01.2013г., подадена от Е.Д. и Т.Т.,***, въз основа на която е образувано гр. дело № 45 по описа на БРС за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

С разпореждане от 01.02.2013г. съда е оставил исковата молба без движение и е указал на ищците в едноседмичен срок от получаване на съобщението да впишат исковата молба. Съобщението до ищцата Е.Д. е връчено на съпруга й Ивайло Драгиев на 10.02.2013г., а това до ищцата Т.Т. е върнато в цялост с отбелязване на длъжностното лице връчител на книжата, че адреса, който е посочен в исковата молба и е постоянен такъв на ищцата (видно от справката за адресната регистрация) е необитаем от години. С молба от 15.02.2013г. ищцата Е.Д. е поискала удължаване на срока за изпълнение на указанията на съда и с разпореждане от същата дата съдът е удължил срока с една седмица. Нито в законоустановения срок, до 22.02.2013г., нито до настоящия момент ищцата не е изпълнила указанията на съда за вписване на исковата молба.

Неизпълнението от страна на ищцата по делото на допълнителните изисквания при предприетата от нея искова съдебна защита на определен вид субективни права, установени от материалния закон, който ги урежда, следва да се приравни по последици с неизпълнението на изискванията за редовност на исковата молба, макар и това изискване да няма правната характеристика на реквизит на редовната искова молба. Установените от законодателя последици, а именно тези на чл. 129, ал. 3 ГПК, свързани с процесуалното поведение на страната ищца в разрез с указанията на съда, могат да се приложат и по отношение неизпълнението на изискването за вписване на определената от законодателя категория искови молби.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл.129, ал.4 във връзка с ал.3 от ГПК, следва да се върне исковата молба с приложенията на ищците, а образуваното производство да бъде прекратено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 111 от 31.01.2013г. с приложенията на Е.Д. и Т.Т.,***, поради неизпълнение на указанията на съда за вписване на исковата молба.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 45 по описа на БРС за 2013г.

 

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на ищците чрез Районен съд Берковица пред Окръжен съд гр.Монтана.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: