Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 21.03.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                        Председател: Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 84 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по молба за развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

          Молителите Р.А.К. и В.А.К.,***, твърдят в молбата си, че са съпрузи, сключили граждански брак на 12.06.1989 г. в гара Орешец и че от брака си нямат ненавършили пълнолетие деца. Поддържат, че желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие, което съгласие е сериозно, непоколебимо и взаимно, като са постигнали споразумение по всички въпроси, съгласно чл.51 от СК. Молят съда, като се убеди в изложеното да постанови решение, с което като утвърди постигнатото споразумение, да прекрати брака.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, приема за установено следното:

Молителите са съпрузи, сключили граждански брак с акт № 5/12.06.1989г. на гара Орешец, Община Димово.

От брака си молителите нямат ненавършили пълнолетие деца. В съдебното заседание молителите заявиха отново, че не могат да се помирят и желаят брака да се прекрати. Настоящият състав намира, че е налице сериозно и непоколебимо съгласие у молителите за развод. Представеното от двамата съпрузи споразумение по чл.51, ал.1 от СК е изчерпателно и пълно, поради което съдът го одобрява и възпроизвежда в диспозитива на решението си. Страните по делото трябва да заплатят и окончателна такса за прекратяване на брака, която с оглед на споразумението и първоначално платената такса от молителя, следва да бъде заплатена от молителката.

 

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

                                            Р          Е          Ш          И:

 

ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД брака между Р.А.К. - ЕГН ********** *** и В.А.К. - ЕГН ********** ***, сключен с акт граждански брак № 5/12.06.1989г. на гара Орешец, Община Димово, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА споразумението между страните по силата на което:

1. Молителите нямат имуществени претенции един към друг - придобитото по време на брака с общи средства имущество е поделено помежду им доброволно.

2. Семейното жилище на страните, находящо се в гр.Вършец, обл.Монтана, ул." Трета" № 1А, след развода ще се ползва от Р.А.К..

3. Молителите нямат претенции за издръжка един към друг.

4. След развода съпругата В.А.К. ще продължи да носи брачното си фамилно име – К..

 

ОСЪЖДА В.А.К. - ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, сметка на ВСС държавна такса за прекратяване на брака в размер 25 (двадесет и пет) лева, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. 

          

  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                               

                               

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: