Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 28.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 28 февруари……………………………………… през две хиляди и тринадесета  година………...………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 52 по описа за 2013г………………….……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 Жалбата е срещу индивидуален административен акт по ЗСПЗЗ и се разглежда в производство по чл.145 и сл.АПК.

Предмет на обжалване е Заповед 527/15.12.2012 година на Директора на Областна дирекция по земеделия – Монтана, издадена в процедура по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ, с която на основание чл.37в, ал.12 и 13 ЗСПЗЗ е определено разпределението на ползването на земеделските земи по масиви в землището на с.Замфирово за стопанската 2012 – 2013 година.

Жалбоподателят твърди, че при издаване на заповедта са нарушени  аминистративнопроизводствени правила, а именно :

1.Комисията назначена от директора на ОДЗ гр. Монтана със заповед № 271/02.08.2012 г. по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, действа без предварително обявен и оповестен график за заседания в нарушение на разпоредбите на чл. 72б, ал. 3 до ал. 5 ППЗСПЗЗ. От членове на комисията получили информация, че не са съставяни и подписвани протоколи освен на заседанието проведено на 07.08.2012 г. На въпросното заседание председателката оповестила, че то е единствено и други няма да бъдат провеждани.

В нарушение на правомощията си и на предвидената процедура за разпределение ползването на земите, от регистъра по чл. 72, ал. 2, корегиран по реда на ал. 5 и предаден на комисията по реда на ал. 9 отППЗСПЗЗ, председателят на комисията, еднолично без да свика и обяви заседания на същата, изготвил нов регистър, в който не фигурират имотите заявени и декларирани от „Вияд инженеринг" ООД по реда на чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ. От последния регистър са изключени и значителен брои имоти по чл. 37в, ал.З, т. 2 от ЗСПЗЗ, първоначално включени в изходните данни предадени от ОСЗ Берковица на комисията.

В нарушение на нормативната уредба и дадените разяснения от МЗХ председателят еднолично определил границите на земеделската територия върху която ще се прилага споразумението, като се използват единствено границите по КВС без да се отчита реалните възможности за използване на отделните имоти.

Комисията в нарушение на т. 4 от дадените разяснения от МЗХ предварително изключила заинтересовани лица от възможността да участват при изготвянето на балансите по територия и разпределенито им по ползватели. В нарушение на процедурата посочена в дадените разяснения, председателят на комисията еднолично отстранил жалбоподателя от регистрите и от участието в процедурата по сключване на доброволно споразумение с мотив, че не било  извършено плащане на всички „бели петна", разпределени му със заповед № 426/01.09.2011 г. Предаването на манипулираните от председателя на комисията регистри било извършено на 21.08.2012 г. В тези регистри не фигурирали и други ползватели, заявили желание за участие в доброволно споразумение, в това число и „Видов груп" ЕООД. Комисията не отчела факта, че на 31.07.2012 г. жалбоподателят заплатил сумата от 48 169.01 лева на община Берковица за ползваните от него „бели петна" по заповедтта и, че срока за плащането им съгласно измененията на ЗСПЗЗ е до 10 септември.

Комисията предварително  е лишила „Вияд инженеринг” ООД от участие в споразумението.

На 28.08.2012 година жалбоподателят бил информиран от представител на „Видов груп” ЕООД, че е допуснат до споразумение след заплащане на „белите петна”. Това го мотивирало и той да заплати сумата от 15 520.10 лева за земеделски имоти, които макар да са разпределени, не са ползвани. Въпреки извършеното плащане, обаче жалбоподателят не бил включен в регистъра за доброволно споразумение и/или разпределение. Мотивът бил, че плащането е извършено след определения срок. Същевременно при същите условия в регистъра е включен друг участник, който също платил след срока - „Видов груп" ЕООД е включен независимо, че е извършил плащане на 17.08.2012 г. Видно от хронологията на описаните събития комисията прилагала двоен стандарт по отношение на отделните ползватели. В случая „Видов груп" ЕООД и „Вияд инженеринг" ООД. Без заседание на комисията преработването на регистрите за едни е позволено, за други не.

Жалбоподателят твърди и нарушения на материалния закон:

Разпределението на масивите за ползване се определя по споразумение между ползвателите, които изготвят баланс на земеделската територия и баланс на ползвателите, като приемат единен подход за разпределение на „белите петна". Комисията извършва нанасяне на границите на масивите върху картата и включването на имотите в регистъра, като ползва предоставената й информация от декларациите и заявленията за участие в споразумението, както и информацията предоставена от ОСЗ за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

Жалбоподателят твърди, че е извършил плащане на ползваните бели петна по заповед № 426/01.09.2011 г., няма ползвани земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2, които да не са били заплатени, затова срещу него не е прилагана предвидената чл. 37в, ал. 7, изр. последно санкция съгласно чл. 34, ал. 6 ЗСПЗЗ. Незаконосъобразно в този смисъл се явява искането на председателката на комисията „Вияд инженеринг” да заплати всички бели петна. При административното разпределение извършено със заповед № 426/01.09.2011 г. било обяснено от директора на ОДЗ гр. Монтана и главният юрист-консулт на ОДЗ гр. Монтана, че „белите петна" които не работим, няма да се плащат. По тази причина не  обжалвали и заповедтта. Извършването на плащането на разходи за имоти, които не са включени в дейността на дружеството е недопостиму и по ЗКПО, тъй като това представляват данъчно непризнати разходи, не свързани с дейността на дружеството. Плащането на неползваните „бели петна"  извършили на 29.08.2012 г. с единственото намерение да бъдат допуснати и да участва в доброволно споразумение и/или разпределение. Смята, че плащането е в срок съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 7, изр. първо ЗСПЗЗ, съгласно последната му редакция, а изключването му от регистрите и недопускането до доброволно споразумение и/или служебно разпределение е незаконосъобразно.

Освен гореизложеното, комисията по 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ ползва предоставените й от ОСЗ регистър и карта на границите на масивите, заедно с декларациите и заявленията по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ, без да има предвиден от законодателя ред, по който да ги променя. Воденето на регистрите и изготвянето на картата на границите на масивите е обвързана компетентност на ОСЗ и ако тя не го изпълнява, действията й могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 145 АПК, но действията на комисията водят директно до незаконосъобразност на заповедтта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, тъй като те я предхождат, мотивират и обуславят.

В стремежа си да разпредели повече „бели петна" на оставените от комисията в регистъра ползватели, комисията в нарушение на разпоредбите на §2ж от ПЗР на ЗСПЗЗ определя масиви за ползване без последните да представляват непрекъсната земеделска площ, ограничена от съществъуващи на терена трайни елементи. Границите на масивите в разрез с изискаванията на §2ж са определени от комисията, а не по споразумение на ползвателите. Така определените масиви могат да бъдат наречени всичко друго, включително и „таралежи" поради неправилната си форма, но в никакъв случай масив за ползване според разбирането и технологичната възможност за обработка на същия в рамките на закона. Комисията превратно тълкувала правото си еднолично да определя границите на масивите за ползване върху картата на възстановената собственост. Този текст следвало да се разбира в съвкупното звучене на текстовето от чл. 37в, ал. 1, че масивите за ползване се създават по споразумение между собствениците и ползвателите, като сключването на споразумението се ръководи от комисията, както и на §2ж, съгласно който границите на масивите се определят по споразумение на ползвателите, като след измененията на чл. 37в, ал. 2 в масивите могат да се включват и части от имоти, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2, съобразно възможността им за обработка. Съгласно чл. 72, ал. 6 ППЗСПЗЗ комисията определя границите на масивите за ползване и изготвя карта на същите и регистър на имотите, като в случая тя действа при условията на обвързана компетентност по отношение на изходната информацията, с която борави. А именно, последните трябва да съдържат данни за имотите заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. В тези регистри следва да бъдат отразени всички заявени за участие в споразумението имоти, както и всички имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.

При изключването на „Вияд инженеринг" ООД от регистрите, комисията е изключила и значителна площ имоти, представляващи „бели петна" по смисъла на чл. 37в, ал. 3, т. 2, тъй като са оградени изцяло от площи ползвани от „Вияд инженеринг" ООД или които ги отделят от други ползватели. По този начин комисията  ощетява собствениците на тези имоти за стопанската 2012 -2013 г., тъй като няма да допусне правното им ползване и съответно заплащане. При тези действия на комисията неразпределени остават 85 % „бели петна”. С тези свои действия комисията дала възможност на ползватели с минимален размер правно основание да формират масиви за ползване и достигнат 2/3 от масивите за ползване определени от нея самата, а не като цяло за землището. Съгласно оспорваната заповед на ползвателите при 701.489 дка. доказани правни основания за ползване, са разпределени за ползване „бели петна" 848.382 дка от обявените по първоначалния регистър на земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ – 5652.139 дка.

За сравнение в землището на с. Замфирово „Вияд инженеринг" ООД има арендувани и собствени ниви в размер на 10418.636 дка.; ливади 1755.530 дка. и пасища 629.870 дка или общо 12803.870 декара. 

Евентуалното неплащане на „белите права” се санкционира съгласно закона с недопускане до споразумение за разпределение ползването на земите. Изключвайки жалбоподателя от регистрите, комисията на практика го лишава и от възможността да участва в изготвеното служебно разпределение в случаите, когато не може да бъде постигнато споразумение.

По изложените съображения моли съда, да постанови решение, с което отмени заповед № 527/15.12.2012 г. на Директора на ОДЗ гр. Монтана, като незаконосъобразна, издадена в нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и при несъответствие с целта на ЗСПЗЗ и да укаже на директора на ОДЗ гр. Монтана да възстанови процедурата по определяне на масивите за ползване, като задължи комисията да изготви проект за служебно разпределение използвайки получените от ОСЗ гр. Берковица,  по реда на чл. 72, ал. 9 от ППЗСПЗЗ, карта и регистър за заявените и декларирани от ползвателите площи и имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2, без да изключва „Вияд инженеринг" ООД от тях.

 

Въззиваемата страна ОДЗ-Монтана чрез процесуалния си представител взема становище за неоснователност на подадената жалба. Излага доводи за законосъобразност на атакувания административен акт като мотивиран, издаден от компетентно лице при спазване на предписаните в закона административни и материалноправни процедури и в предписаната форма и срокове.

Заитересованите лица „Видов груп” ЕООД,  Д.М.К., ЕТ „Аполон-Ангел Петров”, Т.К.Т., В.Р.Д. и Г.Б.И. не вземат становище по жалбата.

По делото е изискана цялата административна преписка. Изслушано е и заключение по назначена по искане на жалбоподателя съдебно-техническа експертиза.

Доказателствата по делото установяват следното:

Предмет на съдебен контрол е Заповед № 527/15.12.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана,  издадена на основание чл. 75а, ал.1, т.2, във връзка с чл. 72в, ал.3, т.1 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.4, 12 и 13 от ЗСПЗЗ, с която е разпределено  ползването на имотите за землището на с. Замфирово за стопанската 2012-2013 година.

Заповедта е издадена в предписаната от закона форма и от компетентно лице след изтичане на предвидения в закона срок – до 01.10. на съответната година според чл. 75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Заповедта е и мотивирана доколкото  препраща към доклада на комисията по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ (арг. ТР 16/31.03.1975 г. на ОСГК).

Във връзка с производството по разпределение на ползването на земеделски земи по чл. 37в ЗСПЗЗ Директорът на ОД „Земеделие”-Монтана издал заповед № 271/02.08.2012 г. за назначаване на комисия.

Комисията е назначена в срока по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ, а Заповедта е обявена същия ден (л.39 от делото) на таблото за обяви в ОС „Земеделие” – Берковица. Съставът на Комисията включва представител на ОС „Земеделие”, ОД „Земеделие” и кмета на населеното място, съгласно чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ (л.279 от делото).

Комисията е обявила график за заседанията си съгласно чл. 72б, ал.4 ЗСПЗЗ, като обявата е подписана от Председателя на Комисията още в деня на структурирането й (л. 275 от делото) и според него за землището на с. Замфирово е определено едно заседание.

Заповед № 271/02.08.2012 г. и графика за заседанията на Комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ са обявени чрез поставяне на таблото за обяви в ОС „Земеделие” Берковица същия ден.

В изпълнение на задълженията си Комисията е  провела на 07.08.2012 г. обявеното заседание за землището на с.Замфирово, на което е приела правила за работата си (л.276 от делото). В протокола е записано, че присъстват всички/двама от членовете на комисият, има наличие на кворум и заседанието може да се проведе. Протоколът е подписан от всички членове на комисията. На заседанието са присъствали представители на собственици/ползватели на земеделски земи в съответното землище в т.ч. и представител на жалбоподателя. За заседанието на Комисията е съставен протокол, от съдържанието на който е видно, че представителят на жалбоподатетеля е поставил към комисията въпроси, една част от които  (другата част поставят  проблеми, които са изрично регламентирани в Закона) засягат конкретно проблем заради който по-късно заявените от жалбоподателя земи са изключени от регистрите и той не е допуснат до служебно разпределение. В протокола не е отразено Комисията отговорила ли е на поставените въпроси или не. В останалата част протоколът от заседанието преповтаря процедурата, уредена в ППЗСПЗЗ. Протоколът е обявен на определените от закона места, а копие от него е предоставено и на присъстващите на заседанието.

Общинска служба по Земеделие - Берковица е изготвила предварителен регистър по чл. 72, ал.3 ППЗСПЗЗ. На практика представлява извадка от база от данни без обозначение кой я изготвя и кога. По делото са представени две такива извадки, и двете носещи обозначение „регистър по реда на чл.72, ал.3 ППЗСПЗЗ за землище с.Замфирово, общ. Берковица”. И двете извадки съдържат едни и същи данни. В приложения на л.307 – 346 от делото регистър фигурират данни за подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 ППЗСПЗЗ от „Вияд инженеринг” ООД, „Диас агро” ЕООД и Емил Ангелов Павлов, които не фигурират в регистъра, приложен на л.280 – 305 от делото. Същевременно във втория (редуциран) регистър на л.303 е направено отбелязване в „забележка”, че имотите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ са за цялото землище и в срок до 20.08.2012 година ще бъдат уточнени тези от тях, които отговарят на изискванията на чл.72, ал.7 ППЗСПЗЗ, поради което съдът приема, че това е регистъра, изготвен след предоставената възможност за внасяне на промени в срока до 15.08.2012 година – този по чл.72, ал.6 ППЗСПЗЗ.

На 10.08.2012 година на Комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ са предадени 6 декларации по чл.69 и 14 заявления по чл.70 ППЗСПЗЗ, а в срока по чл.72, ал.5 са подадени още 3 заявления допълнения по чл.70 ППЗСПЗЗ. Заявили желание за участие в споразумение са : „Вияд инженеринг” ООД, „Диас агро” ЕООД, ЕТ „Аполон – Ангел Петров”,  „Н.В.В.-0015” ЕООД, ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски”, Д.М.К., Емил Ангелов Павлов, Т. Костадинов Т., Г.Б.И., „Видов груп” ЕООД и ЕТ „Пепинка Герасимова – гълъб” и „Ивана – крос” ООД. Върху всички декларации по чл.69, ал.2 ППЗСПЗЗ,  с изключение на подадената от жалбоподателя” е дописано с ръкописен текст „желая да участвам в разпределение по чл.37в ЗСПЗЗ”. Такова дописване се съдържа и върху заявленията, подадени по чл.70 ППЗСПЗЗ, отново с изключение на подаденото от жалбоподателя (л.107 и сл.). „Ивана – крос” ООД не е представило в определения срок – 06.08.2012 година копие на договора за наем на земеделска земя, с която желае да участва в споразумение за разпределение на ползване на земеделска земя(самото съобщение е достигнало до управителката на дружеството на 17.08.2012 година – л.122-123 от делото).

На 31.07.2012 г. жалбоподателят „Вияд инженеринг” ООД е извършил доплащане за неползваните от него земеделски земи по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ от предходната година и е информирал надлежно за това както Комисията, така и Директора на ОДЗ-Монтана чрез сигнално писмо като отново е заявил желанието си да участва в споразумението (л.11-15  и 60 от делото) и е възразил срещу изключването на заявените от него имоти от регистъра по чл.72 ЗСПЗЗ.

Същото е сторил и представителят на „Видов груп” ЕООД, който е заплатил ползваните от него „бели петна” за предходната година на 17.08.2012 година (л.69 – 78 от делото). (В забележка върху регистър по чл.72, ал.3 ППЗСПЗЗ – л.280 гърба- е отбелязано, че по информация, получена с писмо ОИ 24 – 00 – 130(3)/02.08.2012 година „Видов груп” ЕООД са заплатили дължимите суми за земите по чл.37, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ).

На 11.09.2012 година Комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ е представила доклад.

Въз основа на така представения доклад, Директорът на ОДЗ-Монтана в изпълнение на разпоредбата на чл. 37в, ал.4 ЗСПЗЗ издал атакуваната Заповед 527/15.12.2012 г. В заповедта са посочени правните основания  за издаването й ; самата тя отговаря на предписаното в чл. 75а, ал.1 ЗСПЗЗ съдържание; в мотивите си препраща към представения от комисията доклад.

При така констатираните факти, от правна страна съдът обосновава следните изводи:

Производството по чл. 37в ЗСПЗЗ представлява процедура за създаване и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, което се ръководи, напътства и подпомага от нарочно назначена за целта комисия от Директора на ОД „Земеделие”. В случай, че между ползвателите не се постигне споразумение, същата комисия съставя проект за разпределение на ползването при спазване на точно описани в закона изисквания. Дейността на комисията като помощен орган, назначен във връзка с производството по издаване на административен акт има пряко и непосредствено отражение върху законосъобразността на последния. В конкретния случай от изложените по-горе факти, съдът намира, че са налице допуснати нарушения в дейността на комисията, които обосновават и извод за незаконосъобразност на издадения административен акт, респективно неговата отмяна на основанията, посочени в чл. 146, т.3, 4 и 5 АПК.

Комисията по чл. 37в ЗСПЗЗ функционира при спазване на предписаните в чл. 37в и сл. ЗСПЗЗ и чл. 72б и сл. ППЗСПЗЗ изисквания. Приоритетна цел на дейността й е подпомагане на собствениците/ползвателите, които са заявили желание за сключване на споразумение съгласно чл. 70 ППЗСПЗЗ и ръководство на процеса по постигане на това споразумение. За целта (за създаване на масиви за ползване) комисията се ползва от представените й от съответната  ОСЗ регистри на имотите въз основа на подадените декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ, както и въз основа на регистъра на земеделските производители. Този предварителен регистър съдържа данни за номерата на имотите по КВС, площта, категорията, начина на трайно ползване, ползвателя и правното основание на ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумението; документи, удостоверяващи плащането на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ и самите имоти по чл. 37в, ал.2, т.2 така наречените „бели петна”. В него (в регистъра) могат да бъдат внасяни промени при промяна в подадените декларации и заявления, както и при констатирани допуснати грешки или неточности. Въз основа на тях, Комисията по чл.37в ЗСПЗЗ изготвя карта на масивите за ползване и регистър към нея според постигнатото споразумение (чл. 74 ППЗСПЗЗ). Промени могат да се правят в срок до 30.08. по инициатива на комисията и на заинтересованите лица.

 

В конкретния случай от регистъра са изключени имотите, ползвани от жалбоподателя, както и имотите, ползвани от Емил Ангелов Павлов и „Диас агро” ЕООД. Липсва решение на комисията, в което евентуално да се съдържат мотивите за това изключване. Липсва и решение за допускане или недопускане на промяна в регистрите по инициатива на заинтересования – същия е подал такова заявление както до Комисията, така и до ОД „Земеделие” – Монтана (л.11-15) в срока по чл. 74, ал.4  ППЗСПЗЗ. Доколкото чл. 72б ППЗСПЗЗ поставя изискване заседанията на комисията да са публични, предварително обявени и за тях да се съставя протокол и доколкото по делото е представен единствен такъв (а и административният орган не твърди противното), то в крайна сметка налице е единствено заседание на комисията, в което същата е приела правила за работата си. Тези правила по същество преповтарят регламентираната в закона процедура. Комисията с неясно какви мотиви е взела решение и е изготвила регистри като е изключила от тях имотите, ползвани от жалбоподателя. Липсват протоколи от заседания на комисията, от които да е видно, че последната реално е ръководила сключване на споразумение. Напротив. В единствения представен протокол са записани въпроси на ползвател, подал заявление за участие в споразумението, на които поставени въпроси липсва отговор.

В представения от комисията доклад до Директора на ОД „Земеделие” - Монтана, въз основа на който е издадена атакуваната заповед, е записано от Комисията, че след като Комисията е констатирала, че лицата Емил Ангелов Павлов, „Диас агро” ЕООД и „Вияд инженеринг” ООД  не са заплатили задълженията си за земите по чл. по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ за предходната година (по Заповед 425/01.09.2011 г.), поради което заявените от тях имоти за участие в процедурата по сключване на споразумението  са изключени от окончателния регистър по чл. 72 ППЗСПЗЗ.

Съдът намира, че тези имоти, заявени от жалбоподателя, неправилно са изключени от регистрите, а самият жалбоподател неправилно е лишен от възможността да участва в споразумението. Правилникът за приложение на ЗСПЗЗ съдържа подробно описание на данните, които следва да бъдат включени в регистъра. При формиране на масивите за ползване се изключват имотите, за които собствениците са декларирали несъгласие за включване в масив, както и тези, за които ползвателите не са подали заявление по чл. 70 ППЗСПЗЗ. По разбиране на този състав изискването в споразумението да участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал.7 и чл. 34 за земите по ал.3, т.2 за предходните години (чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ) е приложено неправилно от комисията. По делото са налице доказателства, че заплащане на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ е извършено на 29.08.2012 г., т.е. преди крайния срок за подаване на заявления за участие в споразумението. За плащането Комисията и ОД „Земеделие” са своевременно уведомени. Изискването на чл. 37в, ал.2 , изр. 4 ЗСПЗЗ следва да се свързва с факта на извършеното плащане преди срока за заявяване на участие в споразумение. Разпоредбата на чл. 37в, ал.7 ЗСПЗЗ по принцип регламентира, че за ползваните бели петна се дължи плащане; определя неговия размер; мястото на плащане и срока в който да бъде извършено. Предвидена е и специална, изрична санкция, а именно приложението на чл.34, ал.6 ЗСПЗЗ. За да участва в споразумението, ползвателят е достатъчно да е заплатил дължимото за ползваните през предходната година земи по чл. 37в, ал.3, т.2  преди сключването на споразумението, а не непременно в срока по ал.7. Неплащането  в срока по ал. 7 има за последица приложението на чл. 34, ал.6 ЗСПЗЗ. Този извод на съда следва и от самата цел на закона за комасация на земята и то на доброволен принцип. В тази насока са и дадените от Министерство по земеделието и храните разяснения на прилагане на чл. 37б и чл. 37в ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 г.: ако на по-късен етап (след 31.07.), но в периода на изготвяне на споразумението ползвател изяви желание да се включи в него, то не бива да му се отказва. След като целта е да се създават по-крупни масиви за обработка на земеделските земи и създаването им да става преимуществено по инициатива на самите ползватели, то от тази цел на закона следва извода, че изискването на чл. 37в, ал.2, изр. 4 има предвид самия факт на плащане, а не неговия срок.

Дори да се приеме, че жалбоподателят и останалите двама ползватели, изключени от регистрите нямат право да участват в споразумение, то напрактика те са изключени и от извършеното в крайна сметка служебно разпределение. Ако законът поставя изискване за лицата, участващи в споразумението (чл.37в, ал.2, изр.четвърто ЗСПЗЗ), то такова изискване няма за участието в служебното разпределение. В контекста на целта на закона, на целта на процедурата, съдът не възприема аргумента на въззиваемата страна, че логично изискването на чл.37в, ал.2, изр.четвърто ЗСПЗЗ следва да бъде прилагано и към извършването на служебно разпределение. В крайна сметка по делото са налице доказателства, че дължимите суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ по разпределението от предходната година са заплатени към момента на извършеното разпределение.

На следващо място в представения от комисията доклад, макар да се сочи, че извършва разпределение и да е записано, че неразделна част от доклада е проект за разпределение, такова не е представено. По тази причина,  не е ясно, дали разпределението, определено с атакуваната заповед е предложеното от комисията, както и не е ясно по какъв начин е постигнат баланса на територията и на ползвателите. В конкретния случай доказателствената тежест се носи от съответния административен орган.

Съдът констатира също, че заповедта е издадена въпреки, че всички собственици/ползватели не отговарят на изискването на чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ (л.36 – уведомително писмо до Директора на ОДЗ по повод изгответния от Комисията доклад 3827/11.09.2012 година за разпределението ползването на землището на с.Замфирово – писмото е с грешно поставен вх. номер, което съдът приема за чисто техническа грешка).

На следващо място в жалбата се прави възражение, че с атакуваната Заповед са одобрени за ползване масиви, които не отговарят на изискването на §2ж ПЗР на ЗСПЗЗ. Заключението на вещото лице установява, че определените масиви за ползване не определят масиви, които са непрекъсната земеделска площ, ограничена от съществуващи трайни елементи, като масивите остават с граници обработваема земеделска земя без траен теренен знак.

При тези изводи съдът намира, че атакуваният административен акт е издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби на чл. 37в ЗСПЗЗ и в несъответствие с целта на Закона. Това дава основание за отмяна на е Заповед № 527/15.12.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана,  издадена на основание чл. 75а, ал.1, т.2, във връзка с чл. 72в, ал.3, т.1 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.4, 12 и 13 от ЗСПЗЗ, с която е разпределено  ползването на имотите за землището на с. Замфирово за стопанската 2012-2013 година.

 

         По горните съображения и на основание чл. 172 АПК  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

        

ОТМЕНЯВА Заповед 325/24.09.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана, с която е определено разпределението на ползването на имотите за землището на с. Боровци за стопанската 2012-2013 година по постигнатото споразумение между ползватели.

 

 

         ВРЪЩА преписката на ОД „Земеделие” – Монтана с указание за прилагане и тълкуване на процедурата по чл. 37в и сл. ЗСПЗЗ според посоченото в мотивите на решението.

 

 

         Решението подлежи на обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                      

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :