Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 28.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 28 февруари……………………………………… през две хиляди и тринадесета  година………...………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 28 по описа за 2013г………………….……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 Жалбата е срещу индивидуален административен акт по ЗСПЗЗ и се разглежда в производство по чл.145 и сл.АПК.

Предмет на обжалване е Заповед 429/01.10.2012 година на Директора на Областна дирекция по земеделия – Монтана, издадена в процедура по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ и с която е прекратена процедурата по глава пета от ЗСПЗЗ за ползване на земеделските земи за землището на с.Балювица за стопанската 2012 -2013 година.

Жалбоподателят твърди, че при издаване на заповедта са нарушени  аминистративнопроизводствени правила, а именно :

1.Комисията назначена от директора на ОДЗ гр. Монтана със заповед № 271/02.08.2012 г. по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, действа без предварително обявен и оповестен график за заседания в нарушение на разпоредбите на чл. 72б, ал. 3 до ал. 5 ППЗСПЗЗ. От членове на комисията получили информация, че не са съставяни и подписвани протоколи освен на заседанието проведено на 06.08.2012 г. На въпросното заседание председателката оповестила, че то е единствено и други няма да бъдат провеждани.

В нарушение на предвидената процедура и без да има правомощия от регистъра по чл. 72, ал. 2, корегиран по реда на ал. 5 и предаден на комисията по реда на ал. 9 отППЗСПЗЗ, председателят на комисията, еднолично без да свика и обяви заседания на същата изготвил нов регистър, в който не фигурират имотите заявени  от „Вияд инженеринг" ООД по реда на  чл. 70 от ППЗСПЗЗ. От последния регистър са изключени и значителен брои имоти по чл. 37в, ал.З, т. 2 от ЗСПЗЗ, първоначално включени в изходните данни предадени от ОСЗ Берковица на комисията.

В нарушение на нормативната уредба и дадените разяснения от МЗХ председателят еднолично определил границите на земеделската територия върху която ще се прилага споразумението, като се използват единствено границите по КВС без да се отчита реалните възможности за използване на отделните имоти.

Комисията в нарушение на т. 4 от дадените разяснения от МЗХ предварително изключила заинтересовани лица от възможността да участват при изготвянето на балансите по територия и разпределението им по ползватели. В нарушение на процедурата посочена в дадените разяснения председателят на комисията еднолично отстранил жалбоподателя от регистрите и от участието в процедурата по сключване на доброволно споразумение с мотив, че не било  извършено плащане на всички „бели петна", разпределени ни със заповед № 423/01.09.2011 г. Предаването на манипулираните от председателя на комисията регистри било извършено на 21.08.2012 г. и устно им било обяснено, че са изключени от регистъра, тъй като не са заплатили в срок ползваните от тях „бели петна”. При това комисията не отчела факта, че на 31.07.2012 година жалбоподателят е заплатил сумата от 1 396.43 лева на Община Берковица за ползваните по заповед 423/01.09.2011 година „бели петна”.

Цитираната заповед е антидатирана, тъй като в предвидения от закона срок не е оповестена на предвидените за това места. От нея не става ясно също на какво основание е подаден доклад с вх.номер 3883/13.09.2012 година, на който се основава самата заповед.

Жалбоподателят твърди и нарушения на материалния закон:

Разпределението на масивите за ползване се определя по споразумение между ползвателите, които изготвят баланс на земеделската територия и баланс на ползвателите, като приемат единен подход за разпределение на „белите петна". Комисията извършва нанасяне на границите на масивите върху картата и включването на имотите в регистъра, като ползва предоставената й информация от декларациите и заявленията за участие в споразумението, както и информацията предоставена от ОСЗ за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

Жалбоподателят твърди, че е извършил плащане на ползваните бели петна по заповед № 423/01.09.2011 г., няма ползвани земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2, които да не са били заплатени, затова срещу него не е прилагана предвидената чл. 37в, ал. 7, изр. последно санкция съгласно чл. 34, ал. 6 ЗСПЗЗ. Незаконосъобразно в този смисъл се явява искането на председателката на комисията „Вияд инженеринг” да заплати всички бели петна. При административното разпределение извършено със заповед № 423/01.09.2011 г. било обяснено от директора на ОДЗ гр. Монтана и главният юрист-консулт на ОДЗ гр. Монтана, че „белите петна" които не работим, няма да се плащат. По тази причина не  обжалвали заповедта. Извършването на плащането на разходи за имоти, които не са включени в дейността на дружеството е недопостиму и по ЗКПО, тъй като това представляват данъчно непризнати разходи, не свързани с дейността на дружеството. Плащането на неползваните „бели петна"  извършили на 31.07.2012 г. с единственото намерение да бъдат допуснати и да участват в доброволно споразумение и/или разпределение. Смята, че плащането е в срок съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 7, изр. първо ЗСПЗЗ, съгласно последната му редакция, а изключването му от регистрите и недопускането до доброволно споразумение и/или служебно разпределение е незаконосъобразно.

Освен гореизложеното, комисията по 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ ползва предоставените й от ОСЗ регистър и карта на границите на масивите, заедно със заявленията по чл. 70 ППЗСПЗЗ, без да има предвиден от законодателя ред, по който да ги променя. Воденето на регистрите и изготвянето на картата на границите на масивите е обвързана компетентност на ОСЗ и ако тя не го изпълнява, действията й могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 145 АПК, но действията на комисията водят директно до незаконосъобразност на заповедтта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, тъй като те я предхождат, мотивират и обуславят.

Съгласно чл. 72, ал. 6 ППЗСПЗЗ комисията определя границите на масивите за ползване и изготвя карта на същите и регистър на имотите, като в случая тя действа при условията на обвързана компетентност по отношение на изходната информацията с която борави. А именно, последните трябва да съдържат данни за имотите заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. В тези регистри следва да бъдат отразени всички заявени за участие в споразумението имоти, както и всички имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. При изключването на „Вияд инженеринг" ООД от регистрите, комисията е изключила и значителна площ имоти, представляващи „бели петна" по смисъла на чл. 37в, ал. 3, т. 2, тъй като са прилежащи площи на изцяло  ползвани такива от „Вияд инженеринг" ООД. По този начин комисията  ощетява собствениците на тези имоти за стопанската 2012 -2013 г., тъй като няма да допусне правното им ползване и съответно заплащане.

Изключвайки жалбоподателя от регистрите по чл.72, ал.6 ЗСПЗЗ комисията на практика го лишава от възможността да участва в проект за разпределение. При неплащане на „белите петна” за предходните стопански години, законодателят е предвидил като санкция недопускането на такъв ползвател до участие в доброволно разпределение, но няма предвидена хитотеза на изключване от регистри и отстраняване от служебно разпределение.

 

По изложените съображения моли съда, да постанови решение, с което отмени заповед № 429/01.10.2012 г. на Директора на ОДЗ гр. Монтана, като незаконосъобразна, издадена в нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и при несъответствие с целта на ЗСПЗЗ и да задължи  Директора на ОДЗ гр. Монтана да издаде заповед по реда на чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ като включи жалбоподателя в регистрите по чл.72 ППЗСПЗЗ.

Въззиваемата страна ОДЗ-Монтана чрез процесуалния си представител взема становище за недопустимост на подадената жалба. Твърди, че жалбоподателят не е адресат на жалбата, поради което за него не е налице интерес от обжалването й и съдът следва да прекрати прозводството по делото. Алтернативно излага съображения за неоснователност на подадената жалба. Излага доводи за законосъобразност на атакувания административен акт като мотивиран, издаден от компетентно лице при спазване на предписаните в закона административни и материалноправни процедури и в предписаната форма и срокове.

Заитересованите лица „Видов груп” ЕООД,  Д.М.К., „Беркофарм” ООД и ЕТ „Пепинка Герасимова Гълъб” не вземат становище по жалбата.

По делото е изискана цялата административна преписка. Изслушано е и заключение по назначена по искане на жалбоподателя съдебно-техническа експертиза.

Доказателствата по делото установяват следното:

Предмет на съдебен контрол е Заповед № 429/01.10.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана,  издадена на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, с която е прекратена процедурата за разпределение на земеделските земи за землището на с.Балювица за стопанската 2012 – 2013 година.

Заповедта е издадена в предписаната от закона форма и от компетентно лице съгласно в предвидения от закона срок – до 01.10. на съответната година според чл. 75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Заповедта е  мотивирана като препраща към доклада на комисията по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ (арг. ТР 16/31.03.1975 г. на ОСГК).

Във връзка с производството по разпределение на ползването на земеделски земи по чл. 37в ЗСПЗЗ Директорът на ОД „Земеделие”-Монтана издал заповед № 271/02.08.2012 г. за назначаване на комисия.

Комисията е назначена в срока по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ, а Заповедта е обявена същия ден (л.26 от делото) на таблото за обяви в ОС „Земеделие” – Берковица. Съставът на Комисията включва представител на ОС „Земеделие”, ОД „Земеделие” и кмета на населеното място, съгласно чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ .

Комисията е обявила график за заседанията си съгласно чл. 72б, ал.4 ЗСПЗЗ, като обявата е подписана от Председателя на Комисията още в деня на структурирането й (л. 103 от делото) и според него за землището на с. Балювица е определено едно заседание.

Според представен по делото „доклад 53” (л.50 от делото) и заповед № 271/02.08.2012 г. и графика за заседанията на Комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ са качени на интернет страницата на ОД”Земеделие”-Монтана на 30.07.2012 г.

В изпълнение на задълженията си Комисията е  провела на 06.08.2012 г. обявеното заседание за землището на с.Балювица, на което е приела правила за работата си. В протокола е записано, че на заседанието на комисията присъстват всички/двама от членовете на комисията, има наличие на кворум и заседанието може да се проведе. Протоколът е подписан от всички членове на комисията. На заседанието са присъствали представители на собственици/ползватели на земеделски земи в съответното землище в т.ч. и представител на жалбоподателя. За заседанието на Комисията е съставен протокол, от съдържанието на който е видно, че представителят на жалбоподатетеля е поставил към комисията въпроси, една част от които  (другата част поставят  проблеми, които са изрично регламентирани в Закона) засягат конкретно проблем (т.4) заради който по-късно жалбоподателят не е допуснат до участие в споразумението. В протокола не е отразено Комисията отговорила ли е на поставените въпроси или не. В останалата част протоколът от заседанието преповтаря процедурата, уредена в ППЗСПЗЗ. Протоколът е обявен на определените от закона места, а копие от него е предоставено и на присъстващите на заседанието.

 

За участие в процедурата по разпределение е подадена една декларация по чл.69 ППЗСПЗЗ и 5 заявления по чл.70 ППЗСПЗЗ. В срока до 15.08. допълнение към заявлението си е подал един ползвател – Д.М.К.. От тях „Видов груп” ЕООД е отстранен от участие поради обстоятелството, че е заявил един имот, който е възстановен в стари реални граници и по тази причина не може да участва в разпределението по глава пета на ЗСПЗЗ. Д.М.К. и ЕТ „Пепинка Герасимова – гълъб”  са подписали изрични заявления на 23.08.2012 година, че се отказват от участие в споразумение и разпределение. „Беркофарм” ООД изрично е заявил, че желае да участва в разпеделение. Жалбоподателят „Вияд инженеринг” ООД не е вписвал допълнителни изявления към подаденото заявление по чл.70 ППЗСПЗЗ.

Общинска служба по Земеделие- Берковица е изготвила предварителен регистър по чл. 72, ал.3 ППЗСПЗЗ, съдържащ данните, регламентирани в ал.2 от същия текст. Представеният по делото регистър л.114-123 от делото съдът приема, че е именно предварителният регистър по ал. 3. На практика представлява извадка от база от данни без обозначение кой я изготвя и кога. На л. 108-112 се намира отново разпечатка от база от данни на регистър по чл. 72, ал.3 ППЗСПЗЗ. Този регистър съдът приема, че е окончателния такъв, съставен след внесени корекции до 15.08.2012 г. по чл. 72, ал.5 ЗСПЗЗ предоставен на комисията по чл. 37в ЗСПЗЗ.

В този регистър фигурират единствено ползвателите Д.К. и ЕТ „Пепинка Герасимова – гълъб”. В него е направено отбелязване в „забележка”, че според писмо ОИ 24 -00-130(3)/02.08.2012 година, че „Вияд инженеринг” ООД не са заплатили дължимите суми за ползване на земите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ.

На 31.07.2012 година жалбоподателят е заплатил дължимите суми за т.нар. „бели петна”.  Този факт е отразен в цитираното писмо на Кмета на Община Берковица ОИ – 24 – 00 – 130(3)/02.08.2012 година (л.65 от делото).

За извършеното плащане жалбоподателят е информирал надлежно както Комисията, така и Директора на ОДЗ-Монтана чрез сигнално писмо като отново е заявил желанието си да участва в споразумението (л.9-13 от делото).

На основание чл.72в ППЗСПЗЗ комисията изготвила доклад до Директора на ОД „Земеделие” – Монтана. В него посочила, че изключва от участие в  процедурата по чл.37в ЗСПЗЗ „Видов груп” ЕООД, поради посочване на имот, възстановен в стари реални граници и изричната забрана на §2ж ПЗР на ЗСПЗЗ; Д.М.К. и ЕТ „Пепинка Герасимова – гълъб”, поради отказа им да участват в процедурата и „Вияд инженеринг” ООД с аргумента, че не отговаря на изискването на чл.37в, ал.2, изр.четвърто ЗСПЗЗ, поради което е изключен и от окончателния регистър по чл.72 ППЗСПЗЗ. Комисията предложилапроект за служебно разпределение, в който участва „Беркофарм” ООД.

Въз основа на така представения доклад, Директорът на ОДЗ-Монтана в изпълнение на разпоредбата на чл. 37в, ал.4 ЗСПЗЗ издал атакуваната Заповед 429/01.10.2012 г. В заповедта са посочени правните основания  за издаването й ; самата тя отговаря на предписаното в чл. 75а, ал.1 ЗСПЗЗ съдържание; в мотивите си препраща към представения от комисията доклад.

При така констатираните факти, от правна страна съдът обосновава следните изводи:

Производството по чл. 37в ЗСПЗЗ представлява процедура за създаване и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, което се ръководи, напътства и подпомага от нарочно назначена за целта комисия от Директора на ОД „Земеделие”. В случай, че между ползвателите не се постигне споразумение, същата комисия съставя проект за разпределение на ползването при спазване на точно описани в закона изисквания. Дейността на комисията като помощен орган, назначен във връзка с производството по издаване на административен акт има пряко и непосредствено отражение върху законосъобразността на последния.

С оглед съдържанието на административния акт, завършващ процедурата – прекратяване на същата, въззиваемата страна поставя въпроса за допустимостта на подадената жалба. Основният аргумент е, че жалбоподателят няма правен интерес да обжалва административния акт, тъй като последният не създава за него права, нито пък нарушава негови такива. Настоящият състав намира, че жалбоподателят напротив, има пряк и личен интерес от атакувания административен акт. Той е заявил изрично желание за участие в процедурата по чл.37в ЗСПЗЗ с ползваните от него на правно основание над 500.00 дка земеделски земи в землището на с.Балючица. След като тази процедура е прекратена, то безспорно интересите на  жалбоподателя са засегнати от административния акт. С оглед на това съдът намира, че подадената жалба е допустима за разглеждане (В тази насока О 3451 от 10.11.2010г. ВАС  по адм.д.11168/2010, I о.; О 4378 от 28.03.2011 ВАС по адм.д. 12851/2010 г. IV о.).

В конкретния случай от изложените по-горе факти, съдът намира, че са налице допуснати нарушения в дейността на комисията като помощен орган, които обосновават и извод за незаконосъобразност на издадения административен акт, респективно неговата отмяна на основанията, посочени в чл. 146, т.3, 4 и 5 АПК.

Комисията по чл. 37в ЗСПЗЗ функционира при спазване на предписаните в чл. 37в и сл. ЗСПЗЗ и чл. 72б и сл. ППЗСПЗЗ изисквания. Приоритетна цел на дейността й е подпомагане на собствениците/ползвателите, които са заявили желание за сключване на споразумение съгласно чл. 70 ППЗСПЗЗ и ръководство на процеса по постигане на това споразумение. За целта (за създаване на масиви за ползване) комисията се ползва от представените й от съответната  ОСЗ регистри на имотите въз основа на подадените декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ, както и въз основа на регистъра на земеделските производители. Този предварителен регистър съдържа данни за номерата на имотите по КВС, площта, категорията, начина на трайно ползване, ползвателя и правното основание на ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумението; документи, удостоверяващи плащането на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ и самите имоти по чл. 37в, ал.2, т.2 така наречените „бели петна”. В него (в регистъра) могат да бъдат внасяни промени при промяна в подадените декларации и заявления, както и при констатирани допуснати грешки или неточности. Въз основа на тях, Комисията по чл.37в ЗСПЗЗ изготвя карта на масивите за ползване и регистър към нея според постигнатото споразумение (чл. 74 ППЗСПЗЗ). Промени могат да се правят в срок до 30.08. по инициатива на комисията и на заинтересованите лица.

 

В конкретния случай от регистъра са изключени имотите, ползвани от жалбоподателя. Липсва решение на комисията, в което евентуално да се съдържат мотивите за това изключване. Липсва и решение за допускане или недопускане на промяна в регистрите по инициатива на заинтересования – същия е подал такова заявление както до Комисията, така и до ОД „Земеделие” – Монтана (л.9-15) в срока по чл. 74, ал.4  ППЗСПЗЗ. Доколкото чл. 72б ППЗСПЗЗ поставя изискване заседанията на комисията да са публични, предварително обявени и за тях да се съставя протокол и доколкото по делото е представен единствен такъв (а и административният орган не твърди противното), то в крайна сметка налице е единствено заседание на комисията, в което същата е приела правила за работата си. Тези правила по същество преповтарят регламентираната в закона процедура. Комисията с неясно какви мотиви е взела решение и е изготвила регистри като е изключила от тях имотите, ползвани от жалбоподателя. Липсват протоколи от заседания на комисията, от които да е видно, че последната реално е ръководила сключване на споразумение. Напротив. В единствения представен протокол са записани въпроси на ползвател, подал заявление за участие в споразумението, на които поставени въпроси липсва отговор.

В представения от комисията доклад до Директора на ОД „Земеделие” - Монтана, въз основа на който е издадена атакуваната заповед, е записано, че след като Комисията е констатирала, че „Вияд инженеринг” ООД  не са заплатили задълженията си за земите по чл. по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ за предходната година (по Заповед 425/01.09.2011 г.), поради което заявените от тях имоти за участие в процедурата по сключване на споразумението  са изключени от окончателния регистър по чл. 72 ППЗСПЗЗ.

Съдът намира, че тези имоти, заявени от жалбоподателя, неправилно са изключени от регистрите, а самият жалбоподател неправилно е лишен от възможността да участва в споразумението, респ. разпределението. Правилникът за приложение на ЗСПЗЗ съдържа подробно описание на данните, които следва да бъдат включени в регистъра. При формиране на масивите за ползване се изключват имотите, за които собствениците са декларирали несъгласие за включване в масив, както и тези, за които ползвателите не са подали заявление по чл. 70 ППЗСПЗЗ. По разбиране на този състав изискването в споразумението да участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал.7 и чл. 34 за земите по ал.3, т.2 за предходните години (чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ) е приложено неправилно от комисията. По делото са налице доказателства, че заплащане на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ е извършено на 31.07.2012 г., т.е. преди крайния срок за подаване на заявления за участие в споразумението. За плащането Комисията и ОД „Земеделие” са своевременно уведомени. Изискването на чл. 37в, ал.2 , изр. 4 ЗСПЗЗ следва да се свързва с факта на извършеното плащане преди срока за заявяване на участие в споразумение. Разпоредбата на чл. 37в, ал.7 ЗСПЗЗ по принцип регламентира, че за ползваните бели петна се дължи плащане; определя неговия размер; мястото на плащане и срока в който да бъде извършено. Предвидена е и специална, изрична санкция, а именно приложението на чл.34, ал.6 ЗСПЗЗ. За да участва в споразумението, ползвателят е достатъчно да е заплатил дължимото за ползваните през предходната година земи по чл. 37в, ал.3, т.2  преди сключването на споразумението, а не непременно в срока по ал.7. Неплащането  в срока по ал. 7 има за последица приложението на чл. 34, ал.6 ЗСПЗЗ. Този извод на съда следва и от самата цел на закона за комасация на земята и то на доброволен принцип. В тази насока са и дадените от Министерство по земеделието и храните разяснения на прилагане на чл. 37б и чл. 37в ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 г.: ако на по-късен етап (след 31.07.), но в периода на изготвяне на споразумението ползвател изяви желание да се включи в него, то не бива да му се отказва. След като целта е да се създават по-крупни масиви за обработка на земеделските земи и създаването им да става преимуществено по инициатива на самите ползватели, то от тази цел на закона следва извода, че изискването на чл. 37в, ал.2, изр. 4 има предвид самия факт на плащане, а не неговия срок.

Дори да се приеме, че жалбоподателят  няма право да участва в споразумение, то напрактика той е изключен и от служебно разпределение. Ако законът поставя изискване за лицата, участващи в споразумението (чл.37в, ал.2, изр.четвърто ЗСПЗЗ), то такова изискване няма за участието в служебното разпределение. В контекста на целта на закона, на целта на процедурата, съдът не възприема аргумента на въззиваемата страна, че логично изискването на чл.37в, ал.2, изр.четвърто ЗСПЗЗ следва да бъде прилагано и към извършването на служебно разпределение. В крайна сметка по делото са налице доказателства, че дължимите суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ по разпределението от предходната година са заплатени към момента на извършеното разпределение. Комисията е информирана за това и от Кмета на Община Берковица, където в писмо ОИ – 24-00-130(3)/02.08.2012 година е посочено, че „Вияд инженеринг” ООД са заплатили възложените им за обработване земи по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ в землището на с.Балювица (л.66).

На следващо място в представения от комисията доклад, макар да се сочи, че извършва разпределение и да е записано, че неразделна част от доклада е проект за разпределение, такова не е представено. Същевременно с атакуваната Заповед и с мотиви, препращащи към доклада на Комисията не се извършва разпределение, а процедурата е прекратена. Записано е само, че овластения да издаде административния акт е констатирал : „не е изпълнено условието на чл.72, ал.1 ППЗСПЗЗ”. Съдът приема, че тази констатация е направена въз основа на уведомително писмо до Директора на ОДЗ по повод изгответния от Комисията доклад 3883/13.09.2012 година за разпределението ползването на землището на с.Балювица (л.78 – писмото е с грешно поставен вх. номер, което съдът приема за чисто техническа грешка). Ако това е така, то в цитираното писмо е записано, че всички собственици/ползватели в т.ч. и тези, които се ползват от изготвения проект за разпределение на масивите в с.Замфирово, неотговарят на изискването на чл.72, ал.1 ППЗСПЗЗ. Въпреки това, служебно известно е на съда (като докладчик по  дело 52/2013), че е издадена Заповед 527/15.12.2012 година, с която е определено ползването на земеделските земи за землището на с.Замфирово по извършено служебно разпределение.

 

При тези изводи съдът намира, че атакуваният административен акт е издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби на чл. 37в ЗСПЗЗ и в несъответствие с целта на Закона. Това дава основание за отмяна на Заповед 429/01.10.2012 година на Директора на Областна дирекция по земеделия – Монтана, издадена в процедура по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ и с която е прекратена процедурата по глава пета от ЗСПЗЗ за ползване на земеделските земи за землището на с.Балювица за стопанската 2012 -2013 година

 

 

         По горните съображения и на основание чл. 172 АПК  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

        

ОТМЕНЯВА Заповед 429/01.10.2012 година на Директора на Областна дирекция по земеделия – Монтана, издадена в процедура по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ и с която е прекратена процедурата по глава пета от ЗСПЗЗ за ползване на земеделските земи за землището на с.Балювица за стопанската 2012 -2013 година .

 

         ВРЪЩА преписката на ОД „Земеделие” – Монтана с указание за прилагане и тълкуване на процедурата по чл. 37в и сл. ЗСПЗЗ според посоченото в мотивите на решението.

 

 

         Решението подлежи на обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                      

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :