Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 11.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

                  

                                                                           Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 677 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по предявен установителен иск за грешка и непълнота в кадастралния план, свързани със спор за имуществено право с правно основание чл.53, ал.2, пр.2 от ЗКИР.

В исковата си молба ищците А.Д.Г. *** и Б.П.Т. *** твърдят, че на основание нотариален акт № 154, том І, дело № 334/1983 год. на БРС и нотариален акт № 309, том I, дело № 655/1995 год. на БРС са собственици при равни права на поземлен имот № 501.78, за който е образуван УПИ ІІІ в квартал 10 по кадастралния и регулационен план на с.Долна Бела Речка, ЕКАТТЕ: 22019, община Вършец, одобрен със Заповед № 253 от 20.05.2009 г. на Общински съвет Вършец, с площ 672 кв.м., при съседи: ПИ № 501.79 - Георги Иванов Младенов, улица и ПИ № 501.77 - Емилия Димитрова Антова и др. с административен адрес: с.Долна Бела Речка, ул. Първа № 4. Поддържат, че по предходния регулационен и кадастрален план на с. Долна Бела Речка от 1934г., вече недействащ, са били собственици на парцел IV в квартал 10, планоснимачен № 28, идентичен с имота, описан по-горе. Твърдят, че при заснемането и одобрението на действащия кадастрален план на с. Долна Бела Речка, одобрен със Заповед № 253 от 20.05.2009 г. на Общински съвет Вършец, е допусната грешка, която се състои в това, че част от имота им от около 20 кв. метра, находяща се откъм уличната регулация и съседа Емилия Димитрова Антова и др. не е заснета в границите на поземлен имот № 501.78. Изтъкват, че грешката им е станала известна през лятото на 2012 година при справка в Община Вършец. Поддържат също, че седмица преди подаване на исковата молба служители от Община Вършец са премахнали оградата на имота им откъм улицата в спорната част, тъй като според тях спорните 20 кв. метра не били част от имота им. Молят съда, след установяване на твърдените обстоятелства, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответната Община Вършец, че при одобряване на кадастралния и регулационен план на с.Долна Бела Речка, ЕКАТТЕ: 22019, община Вършец, одобрен със Заповед № 253 от 20.05.2009 г. на Общински съвет Вършец, са били собственици на процесните около 20 кв. метра, находящи се откъм уличната регулация и съседа Емилия Димитрова Антова и др. в рамките на УПИ III в квартал 10 по плана на с. Долна Бела Речка, но незаснети в границите на поземлен имот № 501.78, както и че е допусната грешка в кадастралната граница при заснемането на имот № 501.78, изразяваща се в това, че част от имота им от около 20 кв. метра, находяща се откъм уличната регулация и съседа Емилия Димитрова Антова и др. не е заснета в границите на поземлен имот № 501.78, като претендират и съдебни разноски.

Ответната Община Вършец в писмения отговор на исковата молба оспорва изцяло предявения иск като неоснователен и моли да бъде отхвърлен. Твърди, че е налице разлика в площта от около 34 м2 между урегулирания поземлен имот (парцел) ІІІ в кв.10 и имот кад. № 78 в с.Долна Бела Речка - съгласно Нотариален акт № 154/25.11.1983 г., т.І, дело № 334/1983 г. площта на парцел IV, кад. № 28 в кв. 10 от регулационния план, одобрен 1933 г. и недействащ в момента, е около 570 м2, но ищците реално ползват по голяма площ от площта по нотариалния акт. Поддържа, че не е налице грешка в кадастралния план на с.Долна Бела Речка, тъй като границата на имота на ищците от северната страна към улицата е била такава, както към момента на изработване на картата, така и към настоящия момент. Твърди, че при обявяване на кадастралния план на с. Долна Бела Речка, одобрен със Заповед РД-17-18/14.12.2005 г. от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, и при обявяване на подробния устройствен план, одобрен с Решение № 253/20.05.2009 г. на Общински съвет гр.Вършец, не е било постъпило възражение от двамата съсобственици на имот кад. № 78 нито по отношение на конфигурацията, нито по отношение площта на имота и двата плана са влезли в сила. Изтъква, че до средата на 2012 г. границата на имота откъм улицата от северозапад, указана в кадастралния план, е съществувала, т.е. регулационният план не е бил приложен. Редовно призована за участие в съдебно заседание Общината не изпраща представител.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, както и заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Установи се по делото и не е спорно, че с нотариален акт № 157, том I, д. № 448/1970 год. на БРС Петър Т. *** е признат за собственик по наследство, делба и давност на парцел IV в квартал 10 по плана на с. Долна Бела Речка от 542 кв.м., ведно с паянтова къща. С нотариален акт № 86, том I, дело № 168/1980 год. на БРС Петър Т. Иванов дарява на ищеца Б.П.Т. ¼ идеална част от парцел IV в квартал 10 по плана на с.Долна Бела Речка, целият от 542 кв.м. На основание спогодителен протокол по гр.д. № 349/1983 год. ищеца Б.П.Т. придобива собствеността на ½ ид. част от парцел ІV в кв.10, пл. № 28 по плана на с. Долна Бела Речка, община Вършец, целият от около 570 кв.м. – майка място, при съседи: улица, Яничко Илиев и Георги Николов, ведно с целия първи етаж от двуетажната къща, ½ ид. част от мазетата и ½ ид.ч. от тавана, за който имот се снабдява с нотариален акт за собственост на недвижим имот № 154, том І, нот. дело № 334 от 25.11.1983 г. на БРС. На основание същия спогодителен протокол Петър Т. *** придобива собствеността на ½ ид. част от парцел ІV в кв.10, пл. № 28 по плана на с. Долна Бела Речка, община Вършец, целият от около 570 кв.м., при съседи: улица, насл. на Яничко Илиев, Георги Николов, Петър Исаев и Славчо Иванов, ведно с целия втори етаж от двуетажната къща в парцела, ½ ид. част от мазетата и ½ ид.ч. от тавана на същата къща. С нотариален акт № 161, том I, дело № 322/1983 год. на БРС Петър Т. Иванов дарява на сина си А.П. Иванов получения при делбата имот, а с нотариален акт № 309, том I, дело № 655/1995 год. на БРС А.П. Иванов дарява този имот на ищеца А.Д.Г..

От приложената по делото скица № 221/13.11.2012г. на Община Вършец се установи, че имот № 501.78, за който е образуван УПИ ІІІ в кв.10 по регулационния план на с. Долна Бела Речка, одобрен със Заповед № 253/20.05.2009 год. на Общински съвет - Вършец, е с площ 638 кв.м., а УПИ ІІІ е с площ 672 кв.м. В скицата като собственици на имота са записани А.Д.Г. и Б.П.Т., а като титул за собственост са вписани нотариален акт № 154/1983 г. на БРС и нотариален акт № 309/1995 год. на БРС.

От приетото в процеса заключение на вещото лице по назначената техническа експертиза, което съда кредитира като обективно и професионално, се установи, че със заповед № РД-17-18 от 14.12.2005г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра е одобрен нов кадастрален план за с. Долна Бела Речка, с което е отпаднало действието на кадастралния план на селото, одобрен със Заповед № 1287 от 1934 г. Новият кадастрален план от 2005г. е послужил като основа за изработване на нов регулационен план на селото, одобрен с Решение № 253 от 20.05.2009г. на Общински съвет – Вършец, който е отменил регулационния план на селото от 1934г. Границите на УПИ ІV-28 в кв.10 по кадастралния и регулационен план на с. Долна Бела Речка от 1934г. не съвпадат напълно с тези на имот пл. № 501.78, тъй като от имот пл. № 28 от 1934г. е отнета част за улична регулация и е изграден тротоар. Уличната регулация по плана от 1934г. е навлизала по-навътре в имот пл. № 28, но не е приложена във вида, в който е предвиждал плана, откъдето идва част от разликата в площите по приложените към делото нотариални актове. Регулацията на УПИ ІV-28 в кв.10 по кадастрален и регулационен план на селото от 1934г. е приложена частично (с малки отклонения в допуск) - в участъка между т.5, т.6 и т.7 на комбинираната скица на л.29 – приложение № 1 към заключението на вещото лице Л.П., има материализирана ограда. Според заключението границите на имот пл. № 501.78 по кадастралния план на с. Долна Бела Речка от 2005г., отговарят на границите, които са материализирани на място чрез ограда от масивен подпорен зид откъм улицата, от бетонов пояс и мрежа на колци от към ПИ 501.79 и ПИ 501.77, т.е. имотните граници са заснети във вида, в който са материализирани на място. При заснемането на имот пл. № 501.78 през 2005г. за изработването на нов кадастрален план на с. Долна Бела Речка в площта му не е включен участък, означен с жълт цвят на комбинираната скица, заключен между т.8, т.10 и т.9 с площ 18 кв.м., който е част от стария имот пл. № 28 по плана от 1934г. При изработването на новия регулационен план на селото през 2009г. в ПИ 501.78 не е включен участък, заключен между т.8, т.6 и т.7 на комбинираната скица, с площ 20 кв.м., който е част от стария УПИ ІV-28 в кв. 10 по плана от 1934г.  

От показанията на разпитания по делото свидетел С.А., които съда цени като обективни и непротиворечиви, се установи, че ищците са били оградили спорното място със зид и ограда и в него е имало порта, която е била вход към имота.

Въз основа на приетите по делото констатации, съдът намира за обосновани следните правни изводи:

Целта на производството по чл. 53, ал. 2 ЗКИР е да бъде разрешен спор за действително притежаваните от собствениците на съседни имоти вещни права и за фактическото местоположение на границата между имотите не само с оглед на това как същата е била материализирана на място към момента на придобиване на собствеността, но и с оглед правните последици на извършените в последствие промени, за да може да се прецени дали заснетата по последния кадастрален план граница между тези имоти съответства на тази, която сочат действителните права на спорещите страни, тъй като изготвения и одобрен по предвидения в закона ред кадастрален план следва да отразява действителното местоположение и площ на имотите, както и действителната граница помежду им.

Предметът на доказване по иска по чл. 53, ал. 2 ЗКИР е не само установяване, че ищецът е собственик на имота към един конкретен минал момент - а именно моментът на влизане в сила на кадастралния или регулационен план, но и установяване на факта на неприложена регулация на населеното място и/или пропускът на администрацията или погрешното заснемане при нанасяне на собствения му имот като териториална единица според действащия устройствен статут на населеното място. Ако в кадастралния план имотът е заснет по неговите фактически, а не имотни граници, има грешка в този кадастрален план, която подлежи на поправка по реда на чл.53, ал.2 от ЗКИР.

Предмет на установяване по делото, с оглед предявения иск с правно основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, е правото на собственост на ищците към момента на одобряване кадастралния план за село с. Долна Бела Речка през 2005г. и с оглед установеното право на собственост налице ли е грешка в отразената в плана кадастрална граница между ПИ 501.78 (УПИ ІV-28 в кв. 10 по плана от 1934г.) и уличната регулация от към съседния ПИ № 501.77.

Действителните имотни граници между поземлените имоти се определят от регулационните линии по последния влязъл в сила регулационен план, който съответно е необходимо и да е приложен, ако с него се придават части от други имоти. В случай, че не е налице влязъл в сила и приложен регулационен план по отношение на имотите, се отива към положението им към първия одобрен дворищно регулационен план на населеното място. За да съответства на действителното положение действащия кадастрален план следва да отразява поземлените имоти съобразно правото на собственост и имотните им граници.

Видно от скицата на лист 29 – приложение № 1 към заключението на вещото лице, съгласно регулационният план от 1934г. западната регулационна линия на УПИ (парцел) ІV в кв.10, отреден за имот пл. № 28 минава през т.6 и свършва в т.7, която е на уличната регулация, като спорната част от имота, заключена между т.8, т.6 и т.7 с площ 20 кв.м., е включена в границите на парцела. Съгласно регулационният план на селото от 2009г. /скицата на лист 7/, в който имотът на ищците е записан като ПИ 501.78, за който е образуван УПИ ІІІ в кв.10, западната регулационна линия минава през т.6, след което продължава към уличната регулация и свършва в т.8 (скицата на лист 29). По този начин спорната част от имота, заключена между т.8, т.6 и т.7 не е включена в границите на парцела.

От изложеното се установява безспорно, че към 1934г., когато е влязъл в сила първият регулационен план по отношение на процесния имот, действителното фактическо положение е било такова, каквото е отразено и в регулационните предвиждания на този план, а именно, че западната имотна граница минава през т.6 и свършва в т.7 от скицата на лист 29. Последващият регулационен план от 2009г., който е в сила и към момента, е променил местоположението на регулационната линия, като е предвидил тя да минава през т.6, след което да продължава към уличната регулация и да свършва в т.8.

Предвид изложеното се установява, че е допусната грешка в действащия кадастрален план, като неправилно е заснета западната имотна граница на ПИ 501.78 (съответно УПИ ІV-28 в кв. 10 по плана от 1934г.) и уличната регулация от към съседния ПИ № 501.77, като не е отразена действителната имотна граница, съответстваща на западната регулационна линия на имота, съгласно регулационния план от 1934г., респективно ищците следва да бъдат признати за собственици към момента на одобряване на кадастралния план на частта от поземления имот, намираща се между тази регулационна линия и нанесената в плана от 2009г. граница.

Въз основа на изложеното, настоящия състав намира предявения установителен иск за грешка и непълнота в кадастралния план, свързани със спор за имуществено право с правно основание чл.53, ал.2, пр.2 от ЗКИР за основателен. Следва да се признае за установено по отношение на ответната община, че към момента на изготвяне на кадастралния план на с. Долна Бела Речка, одобрен със Заповед № РД-17-18 от 14.12.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК София и на регулационния план на селото, одобрен с Решение № 253 от 20.05.2009г. на Общински съвет – Вършец, ищците са били собственици на дворно място с площ 20 кв. м., находящо се в северната част на имот № 501.78, за който е образуван УПИ III в квартал 10 по регулационния план на с. Долна Бела Речка, откъм уличната регулация и ПИ № 501.77, собственост на Емилия Димитрова Антова и др., очертано на скица – приложение № 1 към заключението на вещото лице Л.П. с т. 8, т.6 и т.7, което дворно място погрешно не е било заснето в границите на поземлен имот № 501.78.

По отношение на претенциите за разноски, с оглед изхода на делото, ответната община следва да заплати на ищците направените разноски за държавна такса в размер 50, 90 лв., за адвокатски хонорар в размер 400 лв. и за депозит за вещо лице 140, 90 лв.

Водим от горното, на основание чл. 53, ал. 2, пр.2 ЗКИР, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Вършец, гр. Вършец, област Монтана, бул. "България" № 10 Булстат/ЕИК 000320655, представлявана от Кмета инж. Иван Михайлов Лазаров, по предявеният срещу нея иск от А.Д.Г. с ЕГН ********** *** и Б.П.Т. с ЕГН ********** ***, че е допусната грешка в действащия кадастрален план на с. Долна Бела Речка, одобрен със Заповед № РД-17-18 от 14.12.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК София, изразяваща се в това, че дворно място с площ 20 кв. м., собственост на А.Д.Г. и Б.П.Т., намиращо се в северната част на имот № 501.78, за който е образуван УПИ III в квартал 10 по регулационния план на с. Долна Бела Речка, откъм уличната регулация и ПИ № 501.77, собственост на Емилия Димитрова Антова и др., очертано с т. 8, т.6 и т.7 на скица – приложение № 1 към заключението на вещото лице Л.П. на л.29 по делото, която е неразделна част от настоящото решение, неправилно не е било заснето в кадастралния план като част от поземлен имот № 501.78, собственост на А.Д.Г. и Б.П.Т..*** ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.Г. с ЕГН ********** *** и Б.П.Т. с ЕГН ********** ***, направените разноски за държавна такса в размер 50, 90 лв., за адвокатски хонорар в размер 400 лв. и за депозит за вещо лице 140, 90 лв.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: