Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 07.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 20 февруари…………………………………… през две хиляди и тринадесета година………….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св..П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 634 по описа за 2012г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

       

Производството е по иск с правно основание чл.258 ЗЗД.

 

Ищецът „Акаунтконсулт” ООД  гр. София твърди в исковата си молба, че на 08.10.2008 година сключил с ответната Община договор за консултантски услуги в изпълнение на който предало попълнена, оформена и окомплектована с необходимите приложения изисквана документация и апликационна форма по проект: ПСПВ, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Бързия”.  Стойността на консултантската услуга страните договорили на сумата от 34 800 лв. с включен ДДС. Съгласно издадената на 17.05.2010 г. фактура била заплатена част от дължимата сума и останала недоизплатена сума в размер на 13 502.00 лева.  Моли съда, да постанови решение, с което осъди ответната Община да заплати дължимата сума, ведно със законната лихва считано от датата на забавата – 17.05.2010 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 3455.00 лв. В хода на устните състезания процесуалният представител на ищеца моли съда, ако приеме, че искът е неоснователен в предявения размер, то да осъди ответната Община да заплати сумата от 4 259.60 лева, представляваща ДДС по фактура 146/17.05.2010 година, издадена от ищеца по повод изпълнението на същия договор.

В срока за отговор ответната Община Берковица прави възражение за неоснователност на предявения иск. Твърди, че възнаграждението по договора се изплаща след осигуряване на финансиране от финансиращия орган, доколкото предоставената услуга е по проект. Финансиране за консултантски услуги е осигурено в размер на 21 298.00 лева и именно толкова са заплатени на ищеца по представената от него фактура. Признава дължимост на сумата от 4 259.60 лева, представляваща ДДС, която обаче ще бъде осигурена след приключване на проекта.

Доказателствата по делото са писмени и от тях се установява следната фактическа обстановка:

На 08.10.2008 г. страните сключили договор, по силата на който ищецът се задължил да окаже консултантски услуги в изпълнение на който предал попълнена, оформена и окомплектована с необходимите приложения изисквана документация и апликационна форма по проект: ПСПВ, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Бързия”.  В договора страните уговорили цената на предоставената услуга да е 29000.00 лв. без ДДС. Условие за заплащане на възнаграждението било осигуряване на финансиране от финансиращия орган. Договорът бил изпълнен от страна на ищеца и според уговореното била предадена в срок нужната документация. Проектът бил одобрен и Държавен фонд „Земеделие” като финансиращ орган одобрил разходи по авансово и междинно плащане, в т.ч. и разходи, направени за консултантски услуги в размер на 21298.00 лева без ДДС. Според договореното в т.1 от раздел II.Възнаграждение и начин на плащане от сключения между страните договор, ищцовото дружество съставило фактура 146 от 17.05.2010 година именно за посочената сума. С платежно нареждане от 27.05.2010 година ответната Община превела на посочената от ищеца сметка сумата от 21 298.00 лева. Според заключението на вещото лице, изпълнило възложената му съдебно икономическа експертиза, в счетоводствата на страните отражение е намерила единствено сумата, посочена в издадената фактура 146, където 21 298.00 лева платени и дължими 4 259.60, представляващи ДДС.

При така установените факти по делото, съдът намира за основателен предявения иск до размер на 4 259.60 лева. Сключеният между страните договор има за предмет изготвяне на документация за участие по програма, финансирана от ДФ „Земеделие”. Всички разходи, направени или договорени от Община Берковица по проекта се заплащат от финансиращия орган в одобрени от него размери. Именно затова страните са договорили в раздел „Възнаграждение и начин на плащане” от договора, че цената на договора е в зависимост от осигуреното финансиране. За целите на кандидатстване по проекта записали цена 29 000.00 лева. Независимо от това, съдът намира, че и двете страни по договора са се съгласили, че стойността на предоставената услуга е именно одобрената от финасиращия орган цена. В подкрепа на този извод на съда е издадената от ищцовото дружество фактура (след одобрението на проекта – 17.05.2010 година), както и направените счетоводни записвания при ищеца и ответника. От вписаната във фактурата сума, останали неиздължени 4 259.60 лева, представляващи ДДС по сделката.

Съдът не намира за основателно възражението на ответника, че тази сума следва да бъде заплатена едва след приключване на проекта. Сумите за ДДС са дължими ведно и към момента на заплащане на цената на съответната стока или услуга. Действително във финансирането на проекти по Европейски програми в предоставените от ЕС средства не се предвиждат такива за ДДС. Заплащането му обаче е подчинено на вътрешното законодателство на страната. Фактът, че заплатените суми за ДДС ще бъдат възстановени на Община Берковица в конкретния случай след приключване на проекта (според Закона за държавния бюджет и ПМС за изпълнение на държавния бюджет…) не променя обстоятелството, че сумите за ДДС са дължими от страна на Общината към нейните контрагенти по повод конкретния проект. Ето защо съдът намира, че предявения от „Акаунтконсулт” ООД иск е основателен за сумата от 4 259.60 лева. Ищецът е предявил и иск за забавено плащане, като е посочил начален момент на забавата 17.05.2010 година. Този иск е основателен в следните размери и по следните съображения : длъжникът следва да извърши плащане на датата на издаване на фактурата, отразяваща счетоводното задължение по сделката, т.е. след 17.05.2010 година Община Берковица е в забава. Дължимата сума обаче, която не е заплатена по фактура 146 и по отношение на която е налице забавено плащане е 4 259.60 лева. Следователно, обезщетението за забава следва да бъде изчислено по отношение на тази сума и за периода 17.05.2010 до датата на завеждане на исковата молба -20.11.2012 година. Това обезщетение, изчислено с помощта на специализиран софтуерен продукт е 1 105.63 лева. Именно в този размер е основателен и предявения на това основание иск.

 

При този изход на делото ищецът има право да получи и разноските, направени от него в производството, съразмерно на уважената част от иска.

 

По горните съображения съдът

 

                                     Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 2 ДА ЗАПЛАТИ на „АКАУНТКОНСУЛТ” ООД с ЕИК 130940920, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Коломан № 6, представлявано от А.П.Т.  сумата от 4 259.60 лева, представляваща ДДС по фактура 146 от 17.05.2010 година, издадена по договор от 08.10.2008 година, както и 1 105.63 лева, представляващи обезщетение за забавено плащане на горната сума за периода 17.05.2010 – 20.11.2012 година, както и 217.68 лева направени в производството разноски съразмерно на уважената част от иска, като ОТХВЪРЛЯ предявените искове над уважената част до предявените размери като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

                                                                      

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :