Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 06.03.2013 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:                               

 

                                                                   Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 633 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по предявен осъдителен иск с правно основание чл. 6, ал. 1, т.8 и т.10 вр. чл.48, ал.8  от Закона за управление на  етажната собственост (ЗУЕС).

В исковата молба ищецът Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София твърди, че на проведено на 02.10.2012г. общо събрание, е взето единодушно решение по т.3 от дневния ред да бъдат предприети действия по осъждане на ответниците И.Я.Р. и И.А.Р.,*** с оглед събиране на дължимите от тях суми за поддържане на общите части в комплекса и покриване на текущи разходи за охрана, озеленяване и др., по реда на гражданското законодателство и чл.38 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Поддържа, че съгласно Протокола от проведеното Общо събрание двамата ответници, съсобственици с по 1/2 идеални части на еднофамилна къща № 6 А, придобита от И.Р. с нот. акт № 74, т.ІІІ, peг. № 6857, дело № 418 от 2004 г. на нотариус Димо Желязков с peг. № 101 в Нотариалната камара, по време на брака й с И.Р., находяща се в гр. София, жк. „Бъкстон 2000", бул. "Братя Бъкстон" № 70, дължат общо сумата 2 430 лв., като всеки от тях дължи по 1 215 лв. за текущи разходи за охрана, озеленяване, направени ремонти и др. за периода 01.07.2010 - 30.09.2012 г. Изтъква, че в Протокола от проведеното Общо събрание е дадена възможност на длъжниците в едноседмичен срок от провеждане на събранието, а именно до 09.10.2012г. да платят 30% от просрочените си задължения и в последствие по 10% всеки месец, като е уговорено, че ако плащане не бъде извършено, цялата дължима просрочена сума остава изискуема и следва да се инициира съдебно производство за присъждането и събирането й, без да се канят отново ответниците. В указания срок в решението на Общото събрание, а и до подаване на исковата молба длъжниците не са изплатили каквато и да било част от дължимата от тях сума. Твърди също, че на 24.03.2010 г. е подписано споразумение за погасяване на задължения на ответниците за периода от 2004 до 2009 г., като в същото ответниците са признали задълженията си и са се задължили да изплащат освен старите си задължения за периода 2004 - 2009 г. и текущите такива, в размер 270 лв. на тримесечие от 2010 г. до 2013 г., включително. Неразделна част от споразумението е график за издължаване на дължимите суми, в който задълженията на ответниците са обособени в две групи - текущи и стари, като в графа текущи задължения са описани дължимите вноски на тримесечие от 2010 до 2013 г. включително. Излага доводи, че ответниците са изплатили дължимите суми за текущите задължения по споразумението и графика по него само до третото тримесечие на 2010г. или до 01.07.2010г., като до завеждане на исковата молба не са изплатили дължимите суми от 01.07.2010г. до 30.09.2012 г. Моли съда, да се произнесе с решение, с което да осъди ответниците И.Я.Р. и И.А.Р. да заплатят сумата 2 430 лв., като всеки от тях да заплати по 1 215 лв., в качеството си на собственик на 1/2 ид. ч. от къща № 6А, находяща се в ж.к. "Бъкстон 2000", адрес: гр.София, бул. "Братя Бъкстон" № 70 на Общо събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к. „Бъкстон 2000", представлявано от Н.П. - Председател на УС, представляващи дължими суми за поддържане на общите части в комплекс „Бъкстон 2000" и покриване на текущи разходи за охрана и озеленяване и др. за периода 01.07.2010г. - 30.09.2012г., съгласно решение на Общо събрание на собствениците, проведено на 02.10.2012г. и Споразумение от 24.03.2010г. за разсрочване задълженията на ответниците и график за издължаване към същото, ведно със законната лихва върху претендираната сума от датата на завеждането на настоящото производство до пълното й изплащане, както и съдебните разноски по делото, включително заплатеното адвокатско възнаграждение.

Ответниците И.Я.Р. и И.А.Р.,***, в писмения отговор на исковата молба оспорват изцяло исковата претенция по основание и размер и твърдят, че същата е неоснователна. Поддържат, че в случая не е налице етажна съсобственост, тъй като къщата № 6А, която притежават с адрес: гр.София, бул. „Братя Бъкстон” № 70, е самостоятелен обект, има самостоятелен вход откъм улицата и не е свързана по никакъв начин със съседния жилищен блок; къщата е изцяло тяхна собственост, като обекти от нея не са прехвърляни на трети лица. От друга страна изтъкват, че не притежават обект от жилищния блок, който се намира в съседство до къщата, както и че няма съсобственост и на земята, защото са купили право на строеж за къщата, поради което считат, че нямат никакво участие в етажната собственост и по тази причина не дължат никакви разходи. Оспорват редовността на свиканото общо събрание и твърдят, че взетите на него решения са незаконосъобразни, тъй като не е била спазена процедурата за свикване на общо събрание на етажната собственост и не е бил налице кворум и необходимото мнозинство за вземане на подобно решения. Изтъкват, че общото събрание не може да вземе решение с което да задължи трето лице, което няма обект в етажната съсобственост да участва в разходите по поддръжката й. Заключават, че не са съсобственици в никаква етажна съсобственост и не са легитимирани да участват в това общо събрание, нито да плащат разходи за поддръжка на чужда собственост. Молят съда да отхвърли претенцията на ищеца, като неоснователна.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза, намери за установено от фактическа страна, следното:

Установи се по делото, че с договор за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот, обективиран в нот. акт № 74, т.ІІІ, peг. № 6857, дело № 418 от 2004 г. на нотариус Димо Желязков с peг. № 101 в Нотариалната камара, И.Р. е придобила еднофамилна къща № 6 А, находяща се в гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 70, заедно с гараж за две коли и двор – тревна тераса и др. При условията на чл.161 във вр. с чл.190, ал.2 от ГПК съдът приема за доказан факта, че описаният имот е придобит от И.Р. по време на брака й с И.Р., поради което същият е станал съпружеска имуществена общност, съгласно чл.19, ал.1 от СК от 1985г. (отм.).

Видно е, от представения по делото Протокол от Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София от 02.10.2012г., че за периода 01.07.2010г. - 30.09.2012г. ответниците И.Я.Р. и И.А.Р. не са извършвали плащания за текущи разходи и общи части и дължат общо на етажната собственост сумата 2 430 лв. Общото събрание е дало последна възможност на ответниците да изплатят дължимата сума на разсрочено плащане, като в едноседмичен срок от провеждане на събранието да платят 30% от просрочените си задължения и впоследствие по 10% всеки месец. Същото е взело единодушно решение по т.3 от дневния ред, в случай, че ответниците не внесат първата вноска от сумата в определения срок, цялата дължима просрочена сума да стане изискуема и да бъдат предприети действия по осъждане на двамата ответника и събиране на дължимите от тях суми по реда на гражданското законодателство и чл.38 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, без да се канят отново ответниците. На това общо събрание е присъствал и ответника И.Р..

Установи се също така, че на 24.03.2010 г., въз основа на Протокол от ОС на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София от 24.02.2010г., между Председателя на УС, представляващ етажната собственост в комплекса и И.Я.Р. и И.А.Р., в качеството им на собственици на недвижим имот – къща № 6А в комплекса, е подписано споразумение за погасяване на задължения на ответниците за периода от 2004 до 2009 г. Към споразумението е изготвен график за издължаване на дължими суми за охрана и поддръжка на озеленяване в комплекса, неразделна част от него, в който задълженията на ответниците са обособени в две групи - текущи и стари, като в графа текущи задължения са описани дължимите вноски на тримесечие от 2010 до 2013 г. включително в размер 270 лв. Графика също е подписан от Председателя на УС, представляващ етажната собственост в комплекса и И.Я.Р. и И.А.Р..

От заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза, което съда приема изцяло като обективно, професионално и пълно, се установи, че на 25.08.2010г. И.Р. е превел сумата 270 лв. на ищците за погасяване на задълженията си за исковия период, както и че размерът на задълженията на ответниците за този период е в размер 2 430 лева.

По делото не се оспорва от ответниците обстоятелството, че не са платили на ищците претендираната с исковата молба сума.

При така изложената фактическа обстановка, съдът приема следното от правната страна на спора:

Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, са уредени в Закона за управление на етажната собственост (Обн., ДВ, бр.6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г.). Съгласно чл. 10 от Закона органи на управление на етажната собственост са общо събрание и управителен съвет (управител). Сред правомощията на общото събрание е да определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата (чл. 11, ал. 1, т.5 ЗУЕС). Задължение на собствениците в етажната собственост е да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост и да заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата (чл. 6, ал. 1, т.8 и т.10 ЗУЕС), като правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание (чл.48, ал.8 ЗУЕС).

В настоящото производство се установи, че е налице валидно решение на Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София, с което са установени задълженията на ответниците за поддържане на общите части в комплекса и покриване на текущи разходи за охрана, озеленяване, направени ремонти и др. за периода 01.07.2010г. – 30.09.2012г., дадена им е възможност да изплатят дължимата сума на разсрочено плащане и е решено, в случай на неплащане на първата вноска, да бъдат предприети действия по осъждане на същите и събиране на цялата дължима от тях сума. С графика за издължаване на дължими суми за охрана и поддръжка на озеленяване в комплекса, приложен към споразумението от 24.03.2010 г., ответниците са се задължили да изплащат по 270 лв. на тримесечие от 2010 до 2013 г. включително, като за първото тримесечие на 2010г. вноската е в размер 370 лв.

В тежест на ответниците по делото бе да докажат, че са платили на ищеца претендираната сума, което би обусловило и неоснователност на иска. По делото ответниците не твърдят да са платили дължимата сума на ищеца и не ангажираха доказателства, установяващи плащането на същата.

Предвид изложеното съдът приема, че е налице неизпълнение на решение на Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София за заплащане на разходите за поддържане на общите части в комплекса и покриване на текущи разходи за охрана и озеленяване и др. за периода 01.07.2010г. - 30.09.2012г., което следва да се вмени във вина на ответниците по делото. В конкретния случай неизпълнението е във формата на пълно неизпълнение - непрестиране на сумата 2 430 лева. Така установеното виновно неизпълнение следва да ангажира отговорността на ответниците-собственици, поради което същите следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца претендираната сума.

Неоснователно е възражението на ответниците, че къщата № 6А, която притежават в гр.София, бул. „Братя Бъкстон” № 70, не е в режим на етажна собственост. Видно от представените с молбата от 01.02.2013г. на ищеца доказателства, къщата на ответниците се намира в комплекс от затворен тип - Бъкстон 2000. Същият е изграден върху общ УПИ с № IV-80, кв. 268 по плана на гр. София, м. Павлово-Бъкстон с административен адрес ул. "Братя Бъкстон" № 70 и площ 8 434 кв.м., съгласно скица на ПИ № 21986 от 05.04.2012г. от АГКК. Целият поземлен имот, върху който са изградени няколко жилищни сгради е заграден с масивна ограда и единствения вход с пропускателен режим за всички живущи в комплекса се извършва през административния адрес - ул."Братя Бъкстон" № 70 (скица-ситуация на ж.к. Бъкстон 2000). Видно от справките по лице в Имотния регистър, ответниците са придобили по 2.97 % от поземления имот, върху който е изградена тяхната къща (за И.Р. това е отбелязване № 11 по справката - акт № 90/2003г., акт, том № 169, за И.Р. това е отбелязване № 13 по справката - акт № 90/2003г., акт, том № 169), а от нот. акт № 74, т.ІІІ, peг. № 6857, дело № 418 от 2004 г. на нотариус Димо Желязков с peг. № 101 в Нотариалната камара, се установява, че с договора за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот, освен отделните обекти ответниците са закупили и 3.08 % ид.ч. от терена, прилежащ към къща № 6А, както и 0.34% ид.ч. от терена, прилежащ към гараж за две коли № 6А. Следователно, като собственици на отделно жилище ответниците притежават и съответните идеални части от собствеността върху поземления имот, върху който е изграден комплекса. На следващо място, видно от приложените към молбата скици, обектите в комплекса са изградени като сгради с общи носещи стени, огради и др. Конкретно къщата на ответниците е въведена в експлоатация с удостоверение № 106/07.07.2004г. под наименованието „Еднофамилни жилищни сгради 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8 и 9 и гаражи към тях." - т.е. касае се за обект, който конструктивно включва няколко имота на различни собственици, обособен в строителна конструкция с общи стени и огради. Наред с това сградите, построени в комплекса, са регистрирани в режим на етажна собственост с форма на управление Общо събрание, видно от регистрационна карта с № 84/06.04.2010 г. на Столична община, р-н Витоша. Възражението на ответниците, че къщата им не е в режим на етажна собственост, е несъстоятелно и поради това, че те самите са участвали в общите събрания на етажната собственост и лично са подписали споразумението от 24.03.2010г. и графика към него.

Недопустимо е възражението на ответниците за нередовност на общото събрание на етажната собственост и за незаконосъобразност на взетите на него решения, тъй като съществува специално производство за атакуване пред съда на незаконосъобразни решения на общото събрание на етажната собственост и отмяната им - това по чл.40-42 от ЗУЕС. След като решението на ОС от 02.10.2012г., на което е основан разглежданият иск, не е атакувано от ответниците в отделно нарочно производство и не е отменено, съдът в настоящото производство не може да разглежда въпроси за незаконосъобразността му, поради което това възражение не следва да се разглежда по същество.

Поради изложеното, съдът счита, че предявеният иск е доказан за претендираната сума от 2 430 лв. и следва да бъде уважен като основателен.

Присъждането на законната лихва върху уважения размер на иска от датата на предявяване на исковата молба до окончателното плащане представлява законна последица от уважаването на иска, поискано е с исковата молба, поради което същата следва да се присъди.

Съобразно с изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответниците следва да се осъдят да заплатят на ищеца направените по настоящото дело разноски за държавна такса от 97, 20 лева, за възнаграждение на вещото лице от 90 лева и адвокатски хонорар от 600 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСЪЖДА И.Я.Р., ЕГН ********** и И.А.Р., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес гр.Берковица, ул.”Ком” № 20, да ЗАПЛАТЯТ на Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к. „Бъкстон 2000", представлявано от Н.П. - председател на УС с адрес:***, СУМАТА 2 430 лева по решение по т.3 от Протокол от Общото събрание на собствениците на недвижими имоти в ж.к.”Бъкстон 2000”, гр.София от 02.10.2012г., дължима за поддържане на общите части в комплекса и покриване на текущи разходи за охрана, озеленяване, направени ремонти и др. за периода 01.07.2010г. - 30.09.2012г., ведно със законоустановената лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 19.11.2012г. до окончателното плащане на сумата, както и направените по делото разноски за държавна такса в размер 97, 20 лева, за възнаграждение на вещото лице 90 лева и за адвокатско възнаграждение 600 лв.

 

Решението може да се обжалва чрез Районен съд - Берковица пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: