Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 20.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 20 февруари……………………………………… през две хиляди и тринадесета  година………...………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 620 по описа за 2012г………………….……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 Жалбата е срещу индивидуален административен акт по ЗСПЗЗ и се разглежда в производство по чл.145 и сл.АПК.

Предмет на обжалване е Заповед 325/24.09.2012 година на Директора на Областна дирекция по земеделия – Монтана, издадена в процедура по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ.

Жалбоподателят твърди, че при издаване на заповедта са нарушени  аминистративнопроизводствени правила, а именно :

1.Комисията назначена от директора на ОДЗ гр. Монтана със заповед № 271/02.08.2012 г. по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, действа без предварително обявен и оповестен график за заседания в нарушение на разпоредбите на чл. 726, ал. 3 до ал. 5 ППЗСПЗЗ. От членове на комисията получили информация, че не са съставяни и подписвани протоколи освен на заседанието проведено на 06.08.2012 г. На въпросното заседание председателката оповестила, че то е единствено и други няма да бъдат провеждани.

В нарушение на описаното до тук без да има правомощия от регистъра по чл. 72, ал. 2, корегиран по реда на ал. 5 и предаден на комисията по реда на ал. 9 отППЗСПЗЗ, председателят на комисията, еднолично без да свика и обяви заседания на същата изготвил нов регистър, в който не фигурират имотите заявине и декларирани от „Вияд инженеринг" ООД по реда на чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ. От последния регистър са изключени и значителен брои имоти по чл. 37в, ал.З, т. 2 от ЗСПЗЗ, първоначално включени в изходните данни предадени от ОСЗ Берковица на комисията.

В нарушение на нормативната уредба и дадените разяснения от МЗХ председателят еднолично определил границите на земеделската територия върху която ще се прилага споразумението, като се използват единствено границите по КВС без да се отчита реалните възможности за използване на отделните имоти.

Комисията в нарушение на т. 4 от дадените разяснения от МЗХ предварително изключила заинтересовани лица от възможността да участват при изготвянето на балансите по територия и разпределенито им по ползватели. В нарушение на процедурата посочена в дадените разяснения председателят на комисията еднолично отстранил жалбоподателя от регистрите и от участието в процедурата по сключване на доброволно споразумение с мотив, че не било  извършено плащане на всички „бели петна", разпределени ни със заповед № 425/01.09.2011 г. Предаването на манипулираните от председателя на комисията регистри било извършено на 21.08.2012 г. В тези регистри не фигурирали и други ползватели, заявили желание за участие в доброволно споразумение, в това число и „Видов груп" ЕООД. Комисията не отчела факта, че на 31.07.2012 г. жалбоподателят заплатил сумата от 28 042.08 лева на община Берковица за ползваните от него „бели петна" по заповедтта и, че срока за плащането им съгласно измененията на ЗСПЗЗ е до 10 септември.

Комисията предварително  е лишила „Вияд инженеринг” ООД от участие в споразумението.

Макар мотивът да бил, че плащането на неползваните „бели петна” в определения срок, до участие в споразумението бил допуснат друг участник, който също платил след срока - „Видов груп" ЕООД е включен независимо, че е извършил плащане на 17.08.2012 г. Видно от хронологията на описаните събития комисията прилагала двоен стандарт по отношение на отделните ползватели. В случая „Видов груп" ЕООД и „Вияд инженеринг" ООД. Без заседание на комисията преработването на регистрите за едни е позволено, за други не.

Жалбоподателят твърди и нарушения на материалния закон:

Разпределението на масивите за ползване се определя по споразумение между ползвателите, които изготвят баланс на земеделската територия и баланс на ползвателите, като приемат единен подход за разпределение на „белите петна". Комисията извършва нанасяне на границите на масивите върху картата и включването на имотите в регистъра, като ползва предоставената й информация от декларациите и заявленията за участие в споразумението, както и информацията предоставена от ОСЗ за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

Жалбоподателят твърди, че е извършил плащане на ползваните бели петна по заповед № 425/01.09.2011 г., няма ползвани земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2, които да не са били заплатени, затова срещу него не е прилагана предвидената чл. 37в, ал. 7, изр. последно санкция съгласно чл. 34, ал. 6 ЗСПЗЗ. Незаконосъобразно в този смисъл се явява искането на председателката на комисията „Вияд инженеринг” да заплати всички бели петна. При административното разпределение извършено със заповед № 425/01.09.2011 г. било обяснено от директора на ОДЗ гр. Монтана и главният юрист-консулт на ОДЗ гр. Монтана, че „белите петна" които не работим, няма да се плащат. По тази причина не  обжалвали заповедтта. Извършването на плащането на разходи за имоти, които не са включени в дейността на дружеството е недопостиму и по ЗКПО, тъй като това представляват данъчно непризнати разходи, не свързани с дейността на дружеството. Плащането на неползваните „бели петна"  извършили на 29.08.2012 г. с единственото намерение да бъдат допуснати и да участва в доброволно споразумение и/или разпределение. Смята, че плащането е в срок съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 7, изр. първо ЗСПЗЗ, съгласно последната му редакция, а изключването му от регистрите и недопускането до доброволно споразумение и/или служебно разпределение е незаконосъобразно.

Освен гореизложеното, комисията по 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ ползва предоставените й от ОСЗ регистър и карта на границите на масивите, заедно с декларациите и заявленията по чл. 69 и чл. 70 ППЗСПЗЗ, без да има предвиден от законодателя ред, по който да ги променя. Воденето на регистрите и изготвянето на картата на границите на масивите е обвързана компетентност на ОСЗ и ако тя не го изпълнява, действията й могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 145 АПК, но действията на комисията водят директно до незаконосъобразност на заповедтта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, тъй като те я предхождат, мотивират и обуславят.

В стремежа си да разпредели повече „бели петна" на оставените от комисията в регистъра ползватели, комисията в нарушение на разпоредбите на §2ж от ПЗР на ЗСПЗЗ определя масиви за ползване без последните да представляват непрекъсната земеделска площ, ограничена от съществъуващи на терена трайни елементи. Границите на масивите в разрез с изискаванията на §2ж са определени от комисията, а не по споразумение на ползвателите. Така определените масиви могат да бъдат наречени всичко друго, включително и „таралежи" поради неправилната си форма, но в никакъв случай масив за ползване според разбирането и технологичната възможност за обработка на същия в рамките на закона. Комисията превратно тълкувала правото си еднолично да определя границите на масивите за ползване върху картата на възстановената собственост. Този текст следвало да се разбира в съвкупното звучене на текстовето от чл. 37в, ал. 1, че масивите за ползване се създават по споразумение между собствениците и ползвателите, като сключването на споразумението се ръководи от комисията, както и на §2ж, съгласно който границите на масивите се определят по споразумение на ползвателите, като след измененията на чл. 37в, ал. 2 в масивите могат да се включват и части от имоти, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2, съобразно възможността им за обработка. Съгласно чл. 72, ал. 6 ППЗСПЗЗ комисията определя границите на масивите за ползване и изготвя карта на същите и регистър на имотите, като в случая тя действа при условията на обвързана компетентност по отношение на изходната информацията с която борави. А именно, последните трябва да съдържат данни за имотите заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. В тези регистри следва да бъдат отразени всички заявени за участие в споразумението имоти, както и всички имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. При изключването на „Вияд инженеринг" ООД от регистрите, комисията е изключила и значителна площ имоти, представляващи „бели петна" по смисъла на чл. 37в, ал. 3, т. 2, тъй като са оградени изцяло от площи ползвани от „Вияд инженеринг" ООД или които ги отделят от други ползватели. По този начин комисията  ощетява собствениците на тези имоти за стопанската 2012 -2013 г., тъй като няма да допусне правното им ползване и съответно заплащане. С тези свои действия комисията дала възможност на ползватели с минимален размер правно основание да формират масиви за ползване и достигнат 2/3 от масивите за ползване определени от нея самата, а не като цяло за землището. Съгласно оспорваната заповед на ползвателите при 747.066 дка. доказани правни основания за ползване, са разпределени за ползване „бели петна" общо 1493,593 дка., от обявените по първоначалния регистър на земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ - 3509.560 дка.

За сравнение в землището на с. Боровци „Вияд инженерин" ООД има арендувани и собствени ниви в размер на 1854,650 дка.; ливади 170,200 дка. и пасища 61,891 дка или общо 2056,741 декара.  „Белите петна" които биха се полагали на „Вияд инженеринг" ООД по първоначалния регистър и дадените от МЗХ разяснения са 2577.448 дка.За земите, които споразумението не обхваща, комисията не е съставила проект за разпределение съгласно чл. 37в, ал. 3 ЗСПЗЗ.

 

По изложените съображения моли съда, да постанови решение, с което отмени заповед № 325/24.09.2012 г. на Директора на ОДЗ гр. Монтана, като незаконосъобразна, издадена в нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и при несъответствие с целта на ЗСПЗЗ и да укаже на директора на ОДЗ гр. Монтана да възстанови процедурата по определяне на масивите за ползване, като задължи комисията да изготви проект за служебно разпределение използвайки получените от ОСЗ гр. Берковица,  по реда на чл. 72, ал. 9 от ППЗСПЗЗ, карта и регистър за заявените и декларирани от ползвателите площи и имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2, без да изключва „Вияд инженеринг" ООД от тях.

 

Въззиваемата страна ОДЗ-Монтана чрез процесуалния си представител взема становище за неоснователност на подадената жалба. Излага доводи за законосъобразност на атакувания административен акт като мотивиран, издаден от компетентно лице при спазване на предписаните в закона административни и материалноправни процедури и в предписаната форма и срокове.

Заитересованите лица „Видов груп” ЕООД,  Д.М.К., „Монт Агро” ООД, ЕТ „Аполон-Ангел Петров”, Т.М.Д.  и ЕТ „Пепинка Герасимова Гълъб” не вземат становище по жалбата.

По делото е изискана цялата административна преписка. Изслушано е и заключение по назначена по искане на жалбоподателя съдебно-техническа експертиза.

Доказателствата по делото установяват следното:

Предмет на съдебен контрол е Заповед № 325/24.09.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана,  издадена на основание чл. 75а, ал.1, т.1, във връзка с чл. 72в, ал.2, от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, с която е определено разпределението на ползването на имотите за землището на с. Боровци за стопанската 2012-2013 г. по постигнато споразумение между ползвателите.

Заповедта е издадена в предписаната от закона форма и от компетентно лице съгласно в предвидения от закона срок – до 01.10. на съответната година според чл. 75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Заповедта е и мотивирана като препраща към доклада на комисията по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ (арг. ТР 16/31.03.1975 г. на ОСГК).

Във връзка с производството по разпределение на ползването на земеделски земи по чл. 37в ЗСПЗЗ Директорът на ОД „Земеделие”-Монтана издал заповед № 271/02.08.2012 г. за назначаване на комисия.

Комисията е назначена в срока по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ, а Заповедта е обявена същия ден (л.80 от делото) на таблото за обяви в ОС „Земеделие” – Берковица. Съставът на Комисията включва представител на ОС „Земеделие”, ОД „Земеделие” и кмета на населеното място, съгласно чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ (л.201 от делото).

Комисията е обявила график за заседанията си съгласно чл. 72б, ал.4 ЗСПЗЗ, като обявата е подписана от Председателя на Комисията още в деня на структурирането й (л. 196 от делото) и според него за землището на с. Боровци е определено едно заседание.

Според представен по делото „доклад 53” (л.98 от делото) и заповед № 271/02.08.2012 г. и графика за заседанията на Комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ са качени на интернет страницата на ОД”Земеделие”-Монтана на 30.07.2012 г.

В изпълнение на задълженията си Комисията е  провела на 06.08.2012 г. обявеното заседание за землището на с.Боровци, на което е приела правила за работата си. На заседанието са присъствали представители на собственици/ползватели на земеделски земи в съответното землище в т.ч. и представител на жалбоподателя. За заседанието на Комисията е съставен протокол, от съдържанието на който е видно, че представителят на жалбоподатетеля е поставил към комисията въпроси, една част от които  (другата част поставят  проблеми, които са изрично регламентирани в Закона) засягат конкретно проблем (т.4) заради който по-късно жалбоподателят не е допуснат до участие в споразумението. В протокола не е отразено Комисията отговорила ли е на поставените въпроси или не. В останалата част протоколът от заседанието преповтаря процедурата, уредена в ППЗСПЗЗ. Протоколът е обявен на определените от закона места, а копие от него е предоставено и на присъстващите на заседанието.

Представени по делото са доказателства, че участниците в постигнатото споразумение, както и жалбоподателят са подали заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ в срок до 31.07.2012 г.

Общинска служба по Земеделие- Берковица е изготвила предварителен регистър по чл. 72, ал.3 ППЗСПЗЗ, съдържащ данните, регламентирани в ал.2 от същия текст. Представеният по делото регистър л.202-224 от делото съдът приема, че е именно предварителният регистър по ал. 3. На практика представлява извадка от база от данни без обозначение кой я изготвя и кога. На л. 84 и 85 от делото пък се намират два приемо-приемателни протокола. Според първия на 10.08.2012 г. ОСЗ е предала неясно на кого обява за изготвен регистър по реда на чл. 72 ЗСПЗЗ, а на 20.08.2012 г. председателят на комисията по чл. 37в  ЗСПЗЗ е предала отново регистъра по чл. 72 ЗСПЗЗ – вероятно регистъра по чл. 72, ал.6 ППЗСПЗЗ, съдържащ данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ. На л. 225-237 се намира отново разпечатка от база от данни на регистър по чл. 72, ал.3 ППЗСПЗЗ. Този регистър съдът приема, че е окончателния такъв, съставен след внесени корекции до 15.08.2012 г. по чл. 72, ал.5 ЗСПЗЗ предоставен на комисията по чл. 37в ЗСПЗЗ.

В този регистър „Вияд инженеринг” ООД не фигурира, както и лицето Емил Ангелов Павлов.

На 29.08.2012 г. (входирано № 1/30.08.2012 г.) Т.М.Д., Д.М.К., ЕТ „Пепинка Герасимова – Гълъб”, ЕТ „Аполон – Ангел Петров”, „Монт-Агро” ООД и „Видов Груп” ЕООД сключили споразумение за създаване на масив за земеделско ползване в размер на 2240.656 дка за землището на с. Боровци. (Представеният по делото екземпляр не е подписан от Т.М.Д.).

На 29.08.2012 г. жалбоподателят „Вияд инженеринг” ООД е извършил доплащане за неползваните от него земеделски земи по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ и е информирал надлежно за това както Комисията, така и Директора на ОДЗ-Монтана чрез сигнално писмо като отново е заявил желанието си да участва в споразумението (л.15-19 и 21 от делото).

След направена справка в Община Берковица и като установили, че участниците в споразумението са изпълнили задълженията си по чл. 72, ал.1 – да заплатят задълженията си по чл. 37в, ал.7 и чл.34 ЗСПЗЗ, Комисията изготвила доклад според задълженията си по чл.72в, ал.1 ППЗСПЗЗ (неясно кога, но входиран в ОДЗ на 13.09.2012 година). В доклада е записано, че в споразумението са включени всички заинтересовани лица по данните от декларациите по чл. 69 и от заявленията по чл. 70 ППЗСПЗЗ. Записано е също, че „след извършена проверка съгласно информация от кмета на Община Берковица и представени платежни документи за наличието на неизплатени задължения за земите по чл. 37в, ал.2, т.3 ЗСПЗЗ съгласно Заповед № 425/01.09.2011 на Директора на ОДЗ-Монтана, комисията констатира,  че „Вияд инженеринг” ООД  и Емил Ангелов не отговарят на изискването на чл. 37в, ал.2 изр. четвърто ЗСПЗЗ, поради което заявените от същите имоти за участие в процедурата по чл. 37в ЗСПЗЗ са изключени от окончателния регистър по чл. 72 ППЗСПЗЗ”.

Въз основа на така представения доклад, Директорът на ОДЗ-Монтана в изпълнение на разпоредбата на чл. 37в, ал.4 ЗСПЗЗ издал атакуваната Заповед 325/24.09.2012 г. В заповедта са посочени правните основания  за издаването й ; самата тя отговаря на предписаното в чл. 75а, ал.1 ЗСПЗЗ съдържание; в мотивите си препраща към представения от комисията доклад.

При така констатираните факти, от правна страна съдът обосновава следните изводи:

Производството по чл. 37в ЗСПЗЗ представлява процедура за създаване и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, което се ръководи, напътства и подпомага от нарочно назначена за целта комисия от Директора на ОД „Земеделие”. В случай, че между ползвателите не се постигне споразумение, същата комисия съставя проект за разпределение на ползването при спазване на точно описани в закона изисквания. Дейността на комисията като помощен орган, назначен във връзка с производството по издаване на административен акт има пряко и непосредствено отражение върху законосъобразността на последния. В конкретния случай от изложените по-горе факти, съдът намира, че са налице допуснати нарушения в дейността на комисията, които обосновават и извод за незаконосъобразност на издадения административен акт, респективно неговата отмяна на основанията, посочени в чл. 146, т.3, 4 и 5 АПК.

Комисията по чл. 37в ЗСПЗЗ функционира при спазване на предписаните в чл. 37в и сл. ЗСПЗЗ и чл. 72б и сл. ППЗСПЗЗ изисквания. Приоритетна цел на дейността й е подпомагане на собствениците/ползвателите, които са заявили желание за сключване на споразумение съгласно чл. 70 ППЗСПЗЗ и ръководство на процеса по постигане на това споразумение. За целта (за създаване на масиви за ползване) комисията се ползва от представените й от съответната  ОСЗ регистри на имотите въз основа на подадените декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ, както и въз основа на регистъра на земеделските производители. Този предварителен регистър съдържа данни за номерата на имотите по КВС, площта, категорията, начина на трайно ползване, ползвателя и правното основание на ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумението; документи, удостоверяващи плащането на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ и самите имоти по чл. 37в, ал.2, т.2 така наречените „бели петна”. В него (в регистъра) могат да бъдат внасяни промени при промяна в подадените декларации и заявления, както и при констатирани допуснати грешки или неточности. Въз основа на тях, Комисията по чл.37в ЗСПЗЗ изготвя карта на масивите за ползване и регистър към нея според постигнатото споразумение (чл. 74 ППЗСПЗЗ). Промени могат да се правят в срок до 30.08. по инициатива на комисията и на заинтересованите лица.

В конкретния случай от регистъра са изключени имотите, ползвани от жалбоподателя. Липсва решение на комисията, в което евентуално да се съдържат мотивите за това изключване. Липсва и решение за допускане или недопускане на промяна в регистрите по инициатива на заинтересования – същия е подал такова заявление както до Комисията, така и до ОД „Земеделие” – Монтана (л.15-19) в срока по чл. 74, ал.4  ППЗСПЗЗ. Доколкото чл. 72б ППЗСПЗЗ поставя изискване заседанията на комисията да са публични, предварително обявени и за тях да се съставя протокол и доколкото по делото е представен единствен такъв (а и административният орган не твърди противното), то в крайна сметка налице е единствено заседание на комисията, в което същата е приела правила за работата си. Тези правила по същество преповтарят регламентираната в закона процедура. Комисията с неясно какви мотиви е взела решение и е изготвила регистри като е изключила от тях имотите, ползвани от жалбоподателя. Липсват протоколи от заседания на комисията, от които да е видно, че последната реално е ръководила сключването на споразумението. Напротив. В единствения представен протокол са записани въпроси на ползвател, подал заявление за участие в споразумението, на които поставени въпроси липсва отговор.

В представения от комисията доклад до Директора на ОД „Земеделие” - Монтана, въз основа на който е издадена атакуваната заповед, е записано от Комисията, че след като Комисията е констатирала, че лицата Емил Ангелов Павлов и „Вияд инженеринг” ООД  не са заплатили задълженията си за земите по чл. по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ за предходната година (по Заповед 425/01.09.2011 г.), поради което заявените от тях имоти за участие в процедурата по сключване на споразумението  са изключени от окончателния регистър по чл. 72 ППЗСПЗЗ.

Съдът намира, че тези имоти, заявени от жалбоподателя, неправилно са изключени от регистрите, а самият жалбоподател неправилно е лишен от възможността да участва в споразумението. Правилникът за приложение на ЗСПЗЗ съдържа подробно описание на данните, които следва да бъдат включени в регистъра. При формиране на масивите за ползване се изключват имотите, за които собствениците са декларирали несъгласие за включване в масив, както и тези, за които ползвателите не са подали заявление по чл. 70 ППЗСПЗЗ. По разбиране на този състав изискването в споразумението да участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал.7 и чл. 34 за земите по ал.3, т.2 за предходните години (чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ) е приложено неправилно от комисията. По делото са налице доказателства, че заплащане на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ е извършено на 29.08.2012 г., т.е. преди крайния срок за подаване на заявления за участие в споразумението. За плащането Комисията и ОД „Земеделие” са своевременно уведомени. Изискването на чл. 37в, ал.2 , изр. 4 ЗСПЗЗ следва да се свързва с факта на извършеното плащане преди срока за заявяване на участие в споразумение. Разпоредбата на чл. 37в, ал.7 ЗСПЗЗ по принцип регламентира, че за ползваните бели петна се дължи плащане; определя неговия размер; мястото на плащане и срока в който да бъде извършено. Предвидена е и специална, изрична санкция, а именно приложението на чл.34, ал.6 ЗСПЗЗ. За да участва в споразумението, ползвателят е достатъчно да е заплатил дължимото за ползваните през предходната година земи по чл. 37в, ал.3, т.2  преди сключването на споразумението, а не непременно в срока по ал.7. Неплащането  в срока по ал. 7 има за последица приложението на чл. 34, ал.6 ЗСПЗЗ. Този извод на съда следва и от самата цел на закона за комасация на земята и то на доброволен принцип. В тази насока са и дадените от Министерство по земеделието и храните разяснения на прилагане на чл. 37б и чл. 37в ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 г.: ако на по-късен етап (след 31.07.), но в периода на изготвяне на споразумението ползвател изяви желание да се включи в него, то не бива да му се отказва. След като целта е да се създават по-крупни масиви за обработка на земеделските земи и създаването им да става преимуществено по инициатива на самите ползватели, то от тази цел на закона следва извода, че изискването на чл. 37в, ал.2, изр. 4 има предвид самия факт на плащане, а не неговия срок.

На следващо място в жалбата се прави възражение, че с атакуваната Заповед са одобрени за ползване масиви, които не отговарят на изискването на §2ж ПЗР на ЗСПЗЗ. От заключението на вещото лице се установява, че при направен от нея оглед на място на произволен участък, включен в масив за ползване по споразумението, установила, че част от него пресича захрастени долчини или терени, обрасли с дървета, което е в противоречие с изискването на §2ж.

При тези изводи съдът намира, че атакуваният административен акт е издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби на чл. 37в ЗСПЗЗ и в несъответствие с целта на Закона. Това дава основание за отмяна на Заповед 325/24.09.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана, с която е определено разпределението на ползването на имотите за землището на с. Боровци за стопанската 2012-2013 година по постигнатото споразумение между ползватели.

 

         По горните съображения и на основание чл. 172 АПК  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

        

ОТМЕНЯ Заповед 325/24.09.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана, издадена на основание чл. 75а, ал.1, т.1, във връзка с чл. 72в, ал.2, от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, с която е определено разпределението на ползването на имотите за землището на с. Боровци за стопанската 2012-2013 г. по постигнато споразумение между ползвателите.

 

 

         ВРЪЩА преписката на ОД „Земеделие” – Монтана с указание за прилагане и тълкуване на процедурата по чл. 37в и сл. ЗСПЗЗ според посоченото в мотивите на решението.

 

 

         Решението подлежи на обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                      

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :