Р Е Ш Е Н И Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 07.03.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 14 февруари………….………………………… през две хиляди и тринадесета  година….……..……………….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…..............................………….гр.дело дело 188 по описа за

2012 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е за делба на недвижим съсобствен имот и се намира във фазата по извършване на делбата.

 

Предмет на делбата е недвижим имот УПИ 03928.511.143 по кадастралната карта на гр. Берковица с площ от 567 кв.м. с граници на поземления имот: имоти с идентификатори 03928.511.147; 03928.511.144; 03928.511.142; 03928.511.23 с административен адрес гр. Берковица, ул.”Берковска река” № 45.

 

 Съдебната делба следва да бъде извършена между Н.Д.П., П.Г.П., А.И.Г., И.А.И., Е.А.И. и И.П.В. като правата на последните в съсобствеността са определени с решението по допускане на делбата и са различни. По делото е изискано становище за поделяемост на имота, изслушано е заключение по назначена съдебно – техническа  и икономическа експертиза.

 

         След преценка на материалите по делото, съдът намира за установено следното :

 

До делба е допуснат един недвижим имот. Правата на съделителите в съсобствеността са: за И.В. – 100/567 идеални части; за Н. и П. Пееви – общо 100/567 идеални части и за А.Г., И.И. и Е.И. – общо 367/567 идеални части.

 

В поземления имот има изградена жилищна сграда и гараж,  собственост на Н. и П. Пееви. Според представеното от Архитекта на Община Берковица становище имотът е  неподеляем. Такова е и заключението на вещото лице, изпълнило съдебно техническа и оценъчна експертиза по делото. Становищата са съобразени с факта, че от 24.02.2012 година градът е обявен за национален курорт и изискванията за новообразуван имот съгласно чл.19 от ЗУТ са различни.

 

Съгласно теорията и трайната съдебна практика, когато броят на имотите е равен или по – голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът я разпределя по два начина – чрез изготвянето и одобряването на разделителен протокол (чл.350 от ГПК) и теглене на жребий (чл.351 от ГПК) или чрез отреждане на дялове по реда на чл.353 от ГПК. Когато имотите са по - малко и са неподеляеми и и никой от тях не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан, а получената от продажбата сума да бъде разпределена между съделителите съобразно правата им. В конкретния случай публичната продан е единстеният възможен начин за прекратяване на съсобствеността между съделителите. От заключението по назначената съдебно техническа и оценъчна експертиза се установи, че стойността на допуснатия до делба имот е 10 975.25 лева.

 

Съделителите дължат заплащане на ДТ в размер на 4% върху стойността на дяловете.  Стойността на дела на съделителя И.В. е 1 935.67 лева и дължи заплащане на ДТ в размер на 77.43 лева. Толкова дължат и съделителите Н. и П. Пееви общо. От дължимата от тях сума обаче, следва да бъде приспадната сумата от 50.00 лева, която последните двама са внесли при завеждане на делото. Така задължението им за заплащане на окончателна ДТ е в размер на 27.43 лева. Съделителите А.Г., И. и Е. Иванови  дължат общо 284.16 лева.

По делото са направени разноски за изготвяне и на съдебно оценъчна експертиза. Всички те са заплатени от съделителите Н. и П. Пееви, макар съдът да е определил всеки от съделителите каква сума дължи за разноски. Ето защо заплатените от Пееви разноски по делото следва да им бъдат възстановени.

 

При такива мотиви, съдът

 

 

Р    Е   Ш   И :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН  недвижим имот УПИ 03928.511.143 по кадастралната карта на гр. Берковица с площ от 567 кв.м. с граници на поземления имот: имоти с идентификатори 03928.511.147; 03928.511.144; 03928.511.142; 03928.511.23 с административен адрес гр. Берковица, ул.”Берковска река” № 45, като получената от продажбата сума бъде разпределена между съделителите съобразно правата имза И.В. – 100/567 идеални части; за Н. и П. Пееви – общо 100/567 идеални части и за А.Г., И.И. и Е.И. – общо 367/567 идеални части.

СТОЙНОСТТА на допуснатия до делба имот е 10 795.50 лева.

 

ОСЪЖДА И.П.В. с ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.П. ***, район Подуяне, жк Левски – В, бл. 12, вх.Б, ет.8, ап. 38 и П.Г.П. ***, район Подуяне, жк Левски – В, бл. 12, вх.Б, ет.8, ап. 38 сумата от  20.00 лв. направени в производството разноски.

 

ОСЪЖДА А.И.Г. с ЕГН **********,***, И.А.И. с ЕГН **********,*** и Е.А.И. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.Д.П. ***, район Подуяне, жк Левски – В, бл. 12, вх.Б, ет.8, ап. 38 и П.Г.П. ***, район Подуяне, жк Левски – В, бл. 12, вх.Б, ет.8, ап. 38 сумата от 60.00 лв. направени в производството разноски.

 

ОСЪЖДА Н.Д.П. ***, район Подуяне, жк Левски – В, бл. 12, вх.Б, ет.8, ап. 38 и П.Г.П. ***, район Подуяне, жк Левски – В, бл. 12, вх.Б, ет.8, ап. 38 ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер 27.43 лева, както  и 5.00 лева ДТ при  служебно издаден изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА А.И.Г. с ЕГН **********,***, И.А.И. с ЕГН **********,*** и Е.А.И. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер 284.16 лева, както  и 5.00 лева ДТ при  служебно издаден изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА И.П.В. с ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер 77.43 лева, както  и 5.00 лева ДТ при  служебно издаден изпълнителен лист.

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: