П Р О Т О К О Л

 гр. БЕРКОВИЦА, 16.07.2013 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………….………………………в публично съдебно заседание на 16.07.2013 г…….……….в състав:

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИН Т.

 

              

при участието на секретаря К. А...…….….…………………….

и прокурора…………………………………….сложи за разглеждане Гр. дело…..216.... по описа за 2012 г.…….………………..докладвано от съдията Т...….…….…………..……………………………… на поименното повикване в………10.00...……...…часа се явиха:

 

         

          ИЩЕЦЪТ И.Н. редовно призован се явява лично и с адв. Г., редовно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ се явява лично и с адв. Г., редовно упълномощена.

АДВ Г. – Да се даде ход на делото.

АДВ Г. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ход на делото.

          СЪЩОТО е насрочено за разглеждане след като е било спряно по взаимно съгласие на страните.

          АДВ Г. – Становището към момента ни е че с ответника сме провели разговори за постигане на спогодба и затвърдихме позициите си тя е по исканията за доказване на подобрения, не претендираме същите и няма да се ползваме по допуснатите от съда свидетели. Доверителя ми приема да се извърши делбата като делбеният имот се възложи в дял на ответника а доверителя ми получи 18 151 лв която е ½ от пазарната оценка на в.л. дало оценка по делото както и наем за ползването на имота от отв за периода от датата на и.м. до момента  до момента в размер на 400 лв.

          АДВ. Г. – Ние сме съгласни допуснатите до делба недвижим имот да бъде възложен в дял вна ответника и той приема този имот като заплата 18 151 лв и 400 лв. На ищеца за обезкетение по чл. 32 ал.1 за не ползване на имота.

          АДВ. Г. – Предлагам сумата за уравнение на дела от 18 151 лв. И сумата от 400 лева да бъдат преведени от ответника по банкова сметка ***а съдебната спогодба.

          АДВ. Г. – Съгласни сме след като бъде подписана спогодбата в съдебният протокол да ни бъде дадена възможност да представиме банковото бордеро.

          АДВ. Г. – Постигната е спогодба по настоящето производство при следните условия:

          И.А.И. ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Берковица, ул. Тимок № 5 получава в дял приема и взема следният недвижим имот:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.512.347 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица с административен адрес на имота гр. Берковица, ул. Тимок № 5, с площ на имота 437 кв.м., който е при съседи: поземлени имоти с идентификатори 03928.512353, 03928.512.348  03928.512.322, 03928.512.346, 03928.512.343, ведно с разположените в този имот жилищна сграда с идентификатор 03928.512.347.1 със застроена площ от 65 кв.м. едноетажна и всички други подобрения в поземленият имот.

          ЗА УРАВНЕНИЕ на дела си съделителят И.Н.К. ЕГН **********, с постоянен адрес ***, получава от И.А.И. сумата от 18 151 лева представляваща стойността на ½ идеална част от описаният недвижим имот и сумата от 400 лева обезщетение за не ползването на имота в съответствие с неговите права на съсобственост, или общо сумата 18 551 лева, с която доветилеят ми И.А.И. разполага в брой след подписване на настоящата спогодба съдът да я одобри след като бъде представено банково бордеро за внасяне на сумите по банковма сметка на И.Н.К. с дата 16.07.2013г., което да бъде представено пред съда и описано с неговите идентификатори при представяне на съдебният протокол.

 

 

          АДВ. Г. – Съгласни сме с така формулираното споразумение и по начина на заплащане. Във връзка с държавните такси молим съда при одобряване на спогодбата да има предвид при определяне на държавните такси, че доверителят ми до момента е внесъл частично такива – към момента на завеждане на делото и разходи за вписването на исковата молба.

          АДВ. Г. – Държавна такса за дело за делба не се внася, а такава се остойностява при приключване на делото.

 

 

                             С П О Г О Д И Л И   С Е :

 

 

 

                   ИЩЕЦ:                                    ОТВЕТНИК:

 

/И.Н.К./               / И.А.И./

 

 

АДВ. Г. – Съгласно уговорката ни по спогодбата представям и моля да приемете документа, удостоверяващ плащането. Това е преводно нареждане от 16.07.2013г. с № BORD00575082 на „Юробанк България” АД, същото е за 18 551 лева, преведени от И.А.И. по сметка на И.Н.К..

СЪДЪТ като взе предвид, че спогодбата между съделителите не противоречи на закона и на добрите нрави намира, че същата следва да се приеме и одобри, а производството по делото да се прекрати, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и одобрява спогодбата между И.Н.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и И.А.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Берковица, ул. Тимок № 5  по силата на която:

И.А.И. получава в дял следният недвижим имот:        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.512.347 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица с административен адрес на имота гр. Берковица, ул. Тимок № 5, с площ на имота 437 кв.м., който е при съседи: поземлени имоти с идентификатори 03928.512353, 03928.512.348, 03928.512.322, 03928.512.346, 03928.512.343, ведно с разположените в този имот жилищна сграда с идентификатор 03928.512.347.1 със застроена площ от 65 кв.м. едноетажна и всички други подобрения в поземления имот.

          ЗА УРАВНЕНИЕ на дела си съделителят И.Н.К. получава от И.А.И. сумата 18 151 лева, представляваща стойността на ½ идеална част от описаният недвижим имот и сумата от 400 лева обезщетение за не ползването на имота в съответствие с неговите права на съсобственост, или общо сумата 18 551 лева.

          ОСЪЖДА съделителите И.Н.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и И.А.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Берковица, ул. Тимок № 5 ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса по 363, 02 лв. всеки.

          ПРЕПИСИ от влязлата в сила спогодба да се издават на съделителите, след като представят доказателства, че е платен данъка по глава ІІ от Закона за местните данъци и такси, съгласно чл. 50 от ЗМДТ.

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д № 216/ 2013г. на БРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС - Монтана в едноседмичен срок от днес.

          ПРОТОКОЛА приключи в 10.30 часа и бе изготвен в с.з.

 

 

          СЕКРЕТАР:                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: