МОТИВИ                                                                 НОХД 49/ 2013Г.

                                                                                    01.03.2013год.

 

 

    С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимата В.В.Л.  - родена на ***година , в гр.Разлог ,живуща ***, българка , българска гражданка, неомъжена ,с начално  образование,безработна,неосъждана и ЕГН ********** за ВИНОВНА   В ТОВА ,ЧЕ на 27.09.2012година в град Берковица,обл.Монтана,ул.“Първи май“,№63  съхранявала незаконно добит от другиго дървен материал -7 пространствени кубични метра дърва за огрев от дъб и габър на стойност 490 лева  престъпление  по чл. 235, ал.2 във вр. с чл.235 ал.1  от НК

     Представителят на Районна прокуратура  поддържа обвинението така,както е предявено,както относно фактическата обстановка,така и относно правната квалификация на деянието.Предлага наказателната отговорност да бъде реализирана при условията на чл.55 от НК ,като на подсъдимата се наложи наказание пробация в замяна на предвиденото наказание лишаване от свобода като се приеме наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства.По отношение на кумулативно предвиденото наказание глоба,предлага същото на основание чл.55,ал.3 от НК да не бъде налагано. 

        В съдебно заседание подсъдимата се явява лично , признава вината си и дава кратки обяснения. 

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

           Подсъдимата    е родена на  ***година , в гр.Разлог ,живее в гр.Берковица ,ул.”Първи май”№63.Не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.

           На 27.09.2012година служители от ДГС –Берковица,а именно свидетелите К.С.Т. и Г.В.К. извършили проверка в района на кв.“Раковица „гр.Берковица.Такава била извършена и в дом  на ул.“Първи май „ №63,където живеели подс.Л. и семейството й,както и останалите роднини  .

При проверката служителите от ДГС установили,че в двора на посочения адрес –улица „Първи май „№ 63, се съхраняват 7 пр. куб.м. дърва за огрев от вид  дъб и габър.Стойността им според лесотехническата експертиза възлиза на 490лв.За тези дърва никой от живущите в имота не представил документи за законния им произход.Същите ,според изложеното в  констативния протокол, не били маркирани с КГМ.Последното говори ,че дървата са незаконно добити.Видно  от обясненията на подсъдимата били закупени  от нея от непознато лице.                              За извършеното нарушение по ЗГ бил съставен акт на името на  подсъдимата и констативен протокол.Същата се е признала за виновна и дала обяснения в смисъл ,че е закупила дървата от непознато лице и сама представила личната си карта във връзка със съставяне на АУАН.

 На досъдебното производство е назначена лесотехническа експертиза, изпълнена от вещо лице Ст.Ц., от чието заключение се установява, че стойността на причинената щета възлиза на 490.00 лева.В хода на съдебното следствие е изслушано и прието заключението на вещото лице,което не е оспорено от страните.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Кр.Т. и Г.К. , на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства, в този смисъл и заключението по изготвената на досъдебното производство лесотехническа експертиза, както и от направеното самопризнание от страна на подсъдимата в хода на съдебното следствие.

       При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира,че с деянието си подс.В.В.Л. е осъществила от субективна и обективна страна състава на престъплението по чл.235 ал.2 във връзка с чл.235 ал.1   от НК.          Обективните данни по делото сочат,че именно подс.Л. е извършила описаното по-горе инкриминирано деяние.

      От субективна страна престъплението  е извършено умишлено-подсъдимата е съзнавала общественоопасния характер на деянието,предвиждала е настъпването на общественоопасните последици и е искала настъпването на тези последици.Същата е знаела,че не притежава документ,доказващ законния произход на  дървата,същите са били немаркирани,закупила ги е не по определения ред и не  от определените за това места и въпреки това ги е съхранявала в двора на дома си.

       Причини за извършеното престъпление  са ниското правно и обществено съзнание и пренебрежително отношение към установения правов ред.  

     Разпоредбата на  чл.235,ал.2 от НК предвижда наказание лишаване от свобода  до шест  години и глоба до 20 000лв. Подсъдимата е пълнолетно лице, не е осъждана е за извършено престъпление  от общ характер,няма налагани административни наказания по ЗГ.

     При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимата съдът отчете ,че са налице изключителни и многобройни  смекчаващи  вината обстоятелства,при които и най-лекото наложено наказание ще се окаже несъразмерно тежко за подсъдимата,а именно-признание на вината и  съдействие за разкриване на обективната истина,  изразеното съжаление и разкаяние за стореното,нисък интелект и тежко имотно състояние поради липса на работа и средства за препитание. Също така  съдът отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство и ниската стойност и сравнително малкото количество  дървен материал . Отчитайки горното, с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция съдът след като съобрази и обществената опасност на деянието и на дееца , съгласно  чл.55,ал.1,т.2,б.”б” от НК определи на подсъдимата наказание като замени предвиденото наказание лишаване от свобода с пробация чрез налагане на ПРОБАЦИОННИТЕ МЕРКИ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящия адрес на подсъдимата за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящата присъда и привеждането й в изпълнение.

      Пробационните мерки и срока им са съобразени със закона, обстоятелствата по делото и личността на подсъдимата, отчитайки  характеристичните данни към ДП  и данните за съдимост. Съдът не наложи други пробационни мерки освен задължителните, като изходи от обстоятелствата по делото и обвинението. Съдът счита, че не са налице данни за налагане и на друга пробационна мярка, а задължителните са достатъчни като отговарящи на установената степен на опасност на конкретното деяние и личността на подсъдимата.

           На основание разпоредбата на чл.55,ал.3 от НК съдът не наложи предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода по-леко наказание глоба като отчете тежкото имотно състояние на подсъдимата и обстоятелството,че именно липсата на средства за закупуване на дърва за огрев,са я принудили да извърши престъплението. 

          Според преценката на съда, именно така определеното по вид и размер наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, изпълняващо целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, поради което  е  и справедливо. 

     При този изход на  делото и при условията на чл.189,ал.3 от НПК подс.  В.В.Л.  следва да заплати по сметка на ВСС-София  сумата  от 45,00лв. направени разноски по делото,както  и  5лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

     Водим от гореизложените  мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ :