МОТИВИ

към присъда по НОХД № 44 по описа на Районен съд град Берковица за 2013 година, четвърти наказателен състав.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият К.М.Н. е обвинен в това, че че на 11.10.2012г. в село М., обл.Монтана, в къща на ул.”Г.” № 47 без надлежно разрешително, в нарушение на разпоредбите на чл.30 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества както следва: обект № 1 – суха растителна маса, която представлява листа от коноп /канабис/ с нето тегло 15,333гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,8%, обект № 2  - суха растителна маса, която представлява листа от коноп /канабис/ с нето тегло 8,564 гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,38 %, обект № 3 – суха растителна маса, съцветия от конопено растение, която представлява коноп /канабис/ с нето тегло 2,904 гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 3,0 %, обект № 4 - суха растителна маса, която представлява листа от коноп /канабис/ с нето тегло 2,513 гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,4 %, обект № 7 - суха растителна маса, която представлява листа и семена от коноп /канабис/ с нето тегло 1,192 гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,6%, на обща стойност 183,03 лева, като общото тегло на сухата растителна маса, представляваща листа от коноп е 30,506 грама, като посочените вещества представляват високорискови наркотични вещества съгласно Приложение № 1 към чл.3,ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /”Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”/ - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 във връзка с ал.1 от НК.

          Представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението във вида, в който е предявено, като навежда доводи наказанието да бъде реализирано при условията на чл.54 от НК и при превес на смекчаващите вината обстоятелства.

          Подсъдимият К.М.Н. се признава за виновен и дава подробни обяснения. Моли съда да му наложи наказание в минимален размер.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл.281 ал.7 във връзка с ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК са приобщени към доказателствата по делото свидетелските показания на П.Г.М.. На основание чл.282 ал.3 от НПК е приобщено към доказателственият материал по делото и химическа експертиза изпълнена от вещо лице Г.Г. ***.

          Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

          ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

          Подсъдимият К.М.Н. е роден на ***г***.  Адресната му регистрация е в град София, но настоящият му адрес е в село М., ул.Г. № 47, обл.Монтана. Осъждан е за престъпления от общ характер с две присъди, като му е наложено наказанието „Обществено порицание”.

          Свидетелят П.Г.М. е дядо на подсъдимия К.Н.. Първият заедно със съпругата си Цена Аспарухова Митова, която  има 80% нетрудоспособност, живеят на първият етаж на къщата на ул.”Г.” № 47 в село М., обл.Монтана. Вторият етаж от къщата в селото обитават внуците му – свидетеля П.Н.  и подсъдимия К.Н.. Свидетеля П.М. и съпругата му не се качват на втория етаж от къщата.

          На 11.10.2012г. по подаден сигнал е извършено претърсване и изземване на втория етаж на къща, находяща се на ул.Г. № 47 в с.М.,о бл.Монтана. По време на започналото претърсване на вторият етаж от къщата са изведени гостуващите лица – свидетелите Д.Б.Н., Р.Ц.Г., Г.Ц.Г. и един от съсобствениците и обитаващ дома – свидетеля П.М.Н.. Намерени и иззети от три от стаите са наркотични вещества – суха тревна маса и семена, подробно описани в протокола от 11.10.2012г, както и електронна везна. Сухата тревна маса е тествана с полеви тест “Canabis test”, който е реагирал на наркотичното вещество канабис.

            Свидетелите Д.Н., Р.Г., Г.Г. и П.Н. обясняват присъствието си с това, че се събират да пушат трева. Последната била открита от подсъдимия К.М.Н. няколко дни преди проверката покрай реката и от там донесъл листа от канабис, които оставил на вторият етаж в хола.

               На досъдебното производство е назначена физико – химична експертиза /л.33-34 от ДП/ изпълнена от вещо лице Г.Г. от заключението, на която е изследвала  намерената суха растителна маса /общо 8 обекта/ с общо нето тегло 30,50гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация от  0,3% до 0,8%. От заключението на вещото лице се установява наличието на коноп /канабис/, което е високо рисково наркотично вещество, няма легална употреба, пазар и производство и е поставено под контрол /забрана/ съгласно Списък І на Единната конвенция на ООН за наркотичните  средства, ратифицирана от РБългария и ЗКНВП. Семената не подлежат на контрол от ЗНВП. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните.

               Видно от приложения в досъдебното производство Протокол за оценка на наркотичното вещество /л.48-49 от ДП/, съгласно Постановление № 23 на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, общата стойност на тревната маса е 183,03 лева.

          Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава от свидетелските показания на П.М., Н.С., Д.Н., Р.Г., Г.Г. и П.Н.. Фактическата обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени доказателства, в този смисъл и от експертното заключение по назначената физико – химична експертиза.

         

 

          ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

          След преценка на всички доказателства по делото, съобразно разпоредбата на чл.16 от НПК – поотделно и в тяхната съвкупност, съдът счита, че подсъдимият К.М.Н. е осъществил от обективна страна състава на чл.354а ал.3 т.1 във връзка с ал.1 от НК, като на 11.10.2012г. в село М., обл.Монтана, в къща на ул.”Г.” № 47 без надлежно разрешително, в нарушение на разпоредбите на чл.30 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества както следва: обект № 1 – суха растителна маса, която представлява листа от коноп /канабис/ с нето тегло 15,333гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,8%, обект № 2  - суха растителна маса, която представлява листа от коноп /канабис/ с нето тегло 8,564 гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,38 %, обект № 3 – суха растителна маса, съцветия от конопено растение, която представлява коноп /канабис/ с нето тегло 2,904 гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 3,0 %, обект № 4 - суха растителна маса, която представлява листа от коноп /канабис/ с нето тегло 2,513 гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,4 %, обект № 7 - суха растителна маса, която представлява листа и семена от коноп /канабис/ с нето тегло 1,192 гр. и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,6%, на обща стойност 183,03 лева, като общото тегло на сухата растителна маса, представляваща листа от коноп е 30,506 грама, като посочените вещества представляват високорискови наркотични вещества съгласно Приложение № 1 към чл.3,ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /”Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”/.

          Субект на престъплението е вменяемо, пълнолетно, неосъждано към датата на инкриминираното деяние  физическо лице.

         Изпълнителното деяние се изразява в противозаконно държане на високорискови наркотични бещества.

         Изпълнителното деяние е довършено - подсъдимия е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е целял тяхното настъпване. Сам в обясненията си подсъдимият заявява, че намереното от него растение е знаел, че е канабис и точно за това го е взел.

         

          ПО НАКАЗАНИЕТО:

                     

         Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства съдът счита обстоятелството, че подсъдимият се признава за виновен, както и младата възраст.

         Отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства – положителната съдимост, като едното от деянията, за които му е наложено съответното наказание „обществено порицание” е за същото деяние – чл.354а ал.3 т.1 от НК.

          Причината за извършване на деянието са ниската правна култура  на подсъдимия.

          Съдът, след като съобрази обществената опасност на деянието и тази на дееца, прецени, че наказанието следва да бъде определено при условията на чл.54 от НК, но в предвидения в правната норма минимален размер. Съдът, като взе предвид и личността на подсъдимия, начина на извършване на деянието и настъпилия вредоносен резултат, намира, че целите на наказанието могат да се постигнат с налагане на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 ал.1 от НК се отложи изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на присъдата, както и ГЛОБА в размер на 2 000.00 лева в полза на Държавата.

          С така наложените по вид и размер наказания съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанията да въздействат поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

          Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на  чл.354а ал.6 във връзка с ал.3 от НК и следва да се отнемат в полза на Държавата вещите, които принадлежат на виновния и са били предназначени и са послужили за извършване на умишлено престъпление – иззети с Протокол за претърсване и изземване от 11.10.2012г. наркотични вещества – листна маса от коноп /канабис/ и семена – предадени за унищожение, по ДП са приложени опаковките, описани под № 71 – кутия с надпис „Опаковки ФХЕ № 94, ДП 314/12г. РУП-Берковица”, като след влизане в законна сила на присъдата същите се унищожат.

          При този изход на делото подсъдимия К.М.Н. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 228.13 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

                                             

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: