МОТИВИ

към присъда по НОХД № 31 по описа на Районен съд град Берковица за 2013 година- 15.02.2013год..

 

С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимия Г.Ц.Г. *** е обвинен в това,че на  11.10.2012г. в село Мездрея,област Монтана  държал в джоба на якето си без надлежно разрешително и в нарушение на чл.30 от ЗКНВП   /Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от Приложение №1/   суха растителна маса коноп/канабис/ с нетно тегло 0.681грама и суха растителна маса с нетно тегло 0.468грама,двете със  съдържание на активен наркотично действащ  компонент тетрахидрокарабинол 1.8% на обща стойност 6.90 лева, което съгласно Приложение №1 към чл.3 ал.2 от ЗКНВП е високо рисково наркотично вещество и случая е маловажен– престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с чл.354а ал.3 пр.І във връзка с  чл.354а ал.1 от НК.

Прокурорът в съдебно заседание поддържа така предявеното обвинение и взема становище, че е доказано по несъмнен начин, за което и следва да се наложи съответното наказание на подсъдимия при спазване на изискванията на закона. Взема становище, че следва наказанието на  подсъдимия да се определи при условията на чл.54 от НК като му се наложи наказание глоба в размер от 300лв.

       При условията на чл. 371, т. 1 НПК подсъдимият даде съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели,както и на вещите лица и заяви,че е наясно ,че при постановяване на присъдата ще се ползва съдържанието на съответните протоколи за разпит от досъдебното производство . Подсъдимият Г. се признава за виновен по обвинението, но не дава обяснения във връзка с обвинението, а в хода на последната дума заяви, че съжалява и е спрял да се занимава с наркотици.

     Защитникът на подсъдимия, назначен в хода на съдебното производство, изрази съгласие по смисъла на чл. 372, т. 1 НПК. Излага доводи за доказаност на обвинението и моли съда да постанови  присъда спрямо подсъдимия  и като отчете тежкото му имотно състояние и факта,че работи временно,да му наложи минимално наказание глоба.

Производството се разви при условията и реда на чл. 370, ал. 1 и сл. НПК – проведе се съкратено съдебно следствие, по служебно взето от съда решение.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл. 373, ал. 1 вр. с чл. 283 НПК съдът ги прие, прочете и огласи, без да извършва разпит на подсъдимия, свидетелите и вещото лице.

 Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

          Подсъдимият Г.Ц.Г. е роден на ***г***.По НОХД №149/2011г. на БРС,в сила от 17.05.2011година за деяние по чл.195 ал.1 т.2 от НК,извършено  на 07.09.2010 година е осъден на „Пробация“.Наказанието е изтърпяно на 26.01.2012година.

          На 11.10.2012г. по сигнал служители на РУ „ПОЛИЦИЯ“-Берковица извършили проверка за наличието на наркотични вещества в дом намиращ се на ул.“Главна“,№47 в село Мездрея.При извършване на същата у обв.Г.Ц.Г. е намерена кутия от цигари „ММ“-100мм.При отварянето й в същата имало две найлонови топчета, съдържащи суха тревна маса.Същите са предадени с Протокол за доброволно предаване от 11.10.2012година.Извършено е замерване на въпросните топчета,при което е установено,че се касае за 2.00 грама тревна маса.Направен е полеви тест,при което същия е реагирал на наркотично вещество канабис.

         Видно от Протокол №96/21.11.2012година на НТЛ при ОД на МВР –Монтана намерената и предадена от обв.Г.Ц.Г.     с Протокол за доброволно предаване от последния тревна маса съответно обозначена като обект №1 суха листна маса,с нетно тегло 0.681грама и обект №2-0.468грама представляват коноп с концентрация на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1.8%,еднаква и за двата обекта на обща стойност 6.90 лева.       

Конопа е поставен под контрол съгласно  – Приложение №1 към чл.3 ал.2 от  ЗКВНВП,като растения с висока степен на риск,забранени за приложение.  

Експертизата съдът  прие в хода на съдебното следствие на основание чл.282 ал.3 от НПК. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

Със своето поведение подсъдимият е нарушил разпоредбата на чл.30 от ЗКНВП, което нарушение е в пряка причинна връзка с вредоносния резултат.

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, посочени по-горе, а именно: обясненията на подсъдимия , показанията на разпитаните свидетели и вещите лица, както и писмените доказателства приети по реда на чл. 283 от НПК.

От обясненията  на подсъдимия Г.,дадени на досъдебното производство се установява, че същият не оспорва така очертаната фактическа обстановка.   

Показанията на свидетелите Манойлов , Сергеев, Д.Николов, Р.Г. и П.Нешев са правдиви, логични, последователни, безпристрастни и най- вече непредубедени. Те си съвпадат по основните точки в тяхното изложение и в тях несъмнено личи стремеж да разкрият фактите такива, каквито те са били обективно съществуващи.  Затова съдът изцяло ги кредитира по отношение на всички обстоятелства, изразени чрез тях и касаещи действията  на подсъдимия. Горните доказателства по един непротиворечив и взаимно подкрепящ се начин описват фактическата обстановка приета в обвинителния акт.

Ето защо съдът намира, че подсъдимият Г.Ц.Г. е извършил деянието, за което е обвинен.

При тази система от преки доказателства съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която могат да се обосноват съответните правни изводи:

          Подсъдимият Г. е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото към момента на деянието е пълнолетен и е бил в състояние на вменяемост. Разбирал е свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.

          От обективна страна според становището на съда, действията на подсъдимия са съставомерни за осъществено от него изпълнително деяние на престъплението по което е обвинен. Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че подсъдимият е  държал в джоба на якето си без надлежно разрешително и в нарушение на чл.30 от ЗКНВП   суха растителна маса коноп/канабис/ с нетно тегло 0.681грама и суха растителна маса с нетно тегло 0.468грама,двете със  съдържание на активен наркотично действащ  компонент тетрахидрокарабинол 1.8% на обща стойност 6.90 лева .

          От субективна страна подсъдимият е осъществил престъплението при пряк умисъл като форма на вината. Тази форма изхожда от установените факти по делото. Същият е съзнавал обществено опасните последици и е търсил настъпването на техния резултат, свързан с противоправното придобиване и държание на наркотични вещества – суха растителна маса коноп/канабис/ с нетно тегло 0.681грама и суха растителна маса с нетно тегло 0.468грама,двете със  съдържание на активен наркотично действащ  компонент тетрахидрокарабинол 1.8% на обща стойност 6.90 лева. Подсъдимият е бил съгласен с общественоопасният характер на поведението си и е целял настъпването на тези общественоопасни последици.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, съдът определи съответното наказание на подсъдимия  Г.Г..

За извършеното престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с чл.354а ал.3 пр.І във връзка с  чл.354а ал.1 от НК е предвидено наказание глоба до хиляда лева.

 Видно от справка за съдимост на подсъдимия Г. същият е осъждан  и не е реабилитиран , което означава, че вредните последици от осъждането не са заличени. От тук следва извода, че подсъдимият Г. към момента на извършване на деянието е бил осъждан. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди и макар и същият да е бил пълнолетен към момента на осъществяване на инкриминираното деяние,то не са налице  предпоставките по чл.78А ал.1 от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание

При определяне размера на наказанието, съдът съобрази, че деянието е с относително висока степен на обществена опасност. Касае се за държане на наркотични вещества, макар в конкретният случай да се касае за маловажен такъв. Предвид посочените обстоятелства и на основание чл.54 ал.1 от НК, съдът намира съответно за извършеното деяние и неговия автор наказание “глоба” в размер от 200.00 лева.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

            Съдът отне в полза на държавата на основание чл.354а ал.6 във връзка с ал.1 от НК предметът на престъплението - наркотично вещество иззет с протокол за оглед на местопроизшествие и предаден на съхранение в ЦУ „Митници” град София, като същото следва да се унищожи.

         Предвид изхода на делото подсъдимия Г.Г. следва да заплати на основание чл.189 ал.3 от НПК по сметка на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 87,81 лева, както и  5.00лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

                                    

                                       

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :