МОТИВИ:                                                             НОХД 24 / 2013г.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият Б.Р.Б. е обвинен в това, че на 27.09.2012г. в град Берковица, кв.Р, ул.Л.№ .. без да притежава редовно писмено позволително съхранявал 6 пространствени куб.м. дърва за огрев от дървесния вид дъб на стойност 270 лева – престъпление по чл.235 ал.2 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението, като моли съда да определи наказанието при условията на чл.55 от НК, а на основание чл.55 ал.3 от НК да не наложи по – лекото наказание глоба, което е предвидено с наказанието лишаване от свобода.

          Подсъдимият Б.Р.Б.  се признава за виновен. Не оспорва факта, че не е представил документ за произход на дърветата, но твърди, че те се са му докарани от негов внук и няма начин последният да не е имал необходимите документи. Моли съда да му наложи наказание пробация.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Изслушано е заключение по назначената на досъдебното производство съдебно лесо-техническа експертиза изпълнена от вещо лице С.П.Ц..

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

           Подсъдимият Б.Р.Б. е роден на ***г. в гр.Берковица. С постоянна адресна регистрация е в град Берковица, кв.Р,  ул.”Л.” № ... Към момента на деянието не е осъждан за извършени престъпления от общ характер /същият е реабилитиран по право/.

            На 27.09.2012г. служители на ДГС град Берковица - свидетелите Д.Г. Каменов, Д.Е.Д. и Н.Л.Ц. извършили проверка в дома на подсъдимият Б.Р.Б. ***. Причина за проверката била, че същите установили в двора на подсъдимия Б. дърва наредени на фигура. При проверката установили още, че подсъдимият Б. съхранявал прясно нарязани дърва за огрев. След замерването е установено, че се касае за 6,00 пространствени  куб.м. дърва за огрев от дървесния вид дъб. При поискване подсъдимият Б. не е представил изискуемите се по закон документи – писмено позволително с обяснението, че не притежава такова, а дървата ги докарал неговият син, който е горски работник в град Белоградчик.

Съставен е Акт № 1060/27.09.2012г. и констативен протокол № 019008 от същата дата.

          На досъдебното производство е назначена лесотехническа експертиза изпълнена от вещото лице С.Ц., от заключението на която се установява / л.19-20 от ДП/ , че се касае за 6,0 пространствени куб.м. дърва за огрев – бук и габър, стойността на които към момента на извършването на деянието е 270,00 лева, като размерът на общо причинената щета възлиза на 420,00 лева. Втората стойност на щетата възлиза от обстоятелството, че дървата са отрязани преждевременно и непланувано. Вещото лице установява, че независимо дали тази щета е за ДГС или гората е изсечена от частен имот разлика във стойностите на причинените вреди възлиза на посочената цена . Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Д.Г.Н., Н.Л.Ц., Д. Емило Д. и Д.Г.Л., на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства. Подсъдимия Б.Р.Б. се признава за виновен. Макар същият да твърди, че не той е добил дървата, по същество не оспорва обстоятелството, че ги е съхранявал и че няма документ, който да доказва законният им произход. В тази насока е и експертното заключение по назначената на досъдебното производство лесотехническа експертиза.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

          С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимия Б.Р.Б. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235 ал.2 от НК, като без да притежава редовно писмено позволително  съхранявал дъррва за огрев.

От обективна страна, изпълнителното деяние е изпълнено от подсъдимия. Обективната страна на деянието по чл.235 ал.2 от НК се характеризира със следните особености. Предмет на престъплението е незаконно добит от другиго дървен материал, тоест дървесина добита от трето лице в нарушение на реда установен в Закона за горите. Посоченият обективен елемент ще е налице, когато дървеният материал е добит от друго лице чрез престъпна дейност  по ал.1 на чл.235 от НК. Видно от събраните в хода на производството доказателства по несъмнен начин се установява, че по дървата не е имало контролни горски марки, както и не са имали никакъв документ за законен произход.

Деянието на подсъдимия е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като е съзнавал противоправното си деяние и е целял настъпването на всички вредни последици от това.

Към момента на осъществяване на процесното деяние подсъдимия Б.Р.Б. е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на неговата отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

За извършеното престъпление по чл.235 ал.2 от НК за е предвидено наказание лишаване от свобода до 6 години и глоба от 1 000 лв. до 20 000.00 лева.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимия Б..

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимия Б.Р.Б. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимата, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието не е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена –не е осъждана извършени престъпления от общ характер.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимия, признание на вината и спомагането за разкриване на обективната истина.

         Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимия, неговата възраст – 74 години и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимия Б.Р.Б. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.3 от НК, поради което не наложи по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда. Подсъдимият е пенсионер, не реализира никакви доходи, поради което извършва инкриминираното деяние. Налагане на наказание глоба в размер от 1 000.00 лева до 20 000.00 лева напрактика няма да бъде изпълнено и няма да осъществи своите цели. Ето защо съдът не наложи по – лекото наказание – глоба.

Съдът отне в полза на Държавата на основание чл.235 ал.7 от НК вещите, които принадлежат на виновния и са били предназначени и са послужили за извършване на умишлено престъпление – 6 пространствени куб.м. дърва за огрев от дървесния вид дъб на стойност 270 лева оставени му на отговорно пазене с разписка  от 27.09.2012г. л.11 от ДП.

С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тази подсъдимия и по отношение на останалите граждани.

          Предвид изхода на делото подсъдимия Б. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да заплати в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 45.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: