МОТИВИ                                                                 НОХД 20/ 2013Г.

                                                                                    15.02.2013год.

 

 

    С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимата Т.Ц.М. -родена на ***г. в гр.Берковица, жив. в  гр.Берковица, кв.”Раковица” ул.”Лале” №68, българка, бълг.гражданка, омъжена, неосъждана, с начално образование, не работи, ЕГН **********  е обвинена в това,че на 27.09.2012 година в гр. Берковица, кв. „Раковица” на ул. „Лале” № 68, без да притежава редовно писмено позволително съхранявала 4 пространствени м3 дърва за огрев-бук на стойност 180 лева, незаконно добити от другиго с което причинил щета на СЗДП „ДП-ТП-ДГС”- гр.Берковица в размер на 280.00 лева като случаят е маловажен  - престъпление по   чл. 235, ал.6 във вр. с  ал.1  от НК

           Представителят на Районна прокуратура  поддържа обвинението така,както е предявено,както относно фактическата обстановка,така и относно правната квалификация на деянието.  Предлага наказанието на подсъдимата да бъде определено при условията на чл.54 от НК ,тъй като не са налице условията на чл.55 от НК а именно изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства.Щетите,причинени от деянието не са възстановени поради което не са налице и условията на чл.78А от НК ,въпреки чистото съдебно минало на подсъдимата.  

             В съдебно заседание подсъдимата се явява лично ,не признава вината си ,но дава обяснения като не отрича ,че е купила дървата от непознато лице на ниска цена,без да е получила документ за тях. 

              Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

             Подсъдимата Т.Ц.М.  е родена на ***г. в гр.Берковица, живее  в  гр.Берковица, кв.”Раковица” ул.”Лале” №68. Не е осъждана  за извършено престъпление от общ характер  и не е освобождавана от НО по реда на чл.78А от НК. За извършени нарушения по Закона за горите не са й съставени  актове и не са й налагани административни наказания.

      На 27.09.2012 година служители на ДГС- гр. Берковица и на РУ „Полиция”- гр. Берковица- свидетелите Н.Л.Ц., Д.Е.Д., Й.Д.П.,Д.Г.Н. и А.А.М. извършили съвместна проверка в същия град, кв. „Раковица”. Минавайки покрай дома на подсъдимата Т.Ц. *** видели складирани в двора дърва за огрев. След замерването е установено,че се касае до 4.00 пространствени м3- бук. При поискване последната не е представила изискуемите са по закон документи- писмени позволително с обяснението,че е закупила същите от непознати лица в квартала и последните не са предали документи. Съставен е и акт № 1062/27.09.2012 година и констативен протокол № 019009 от същата дата.

    Съгласно заключението на вещото лице инж. С.П.Ц. по извършената оценъчна експертиза/ л.19-20 от досъдебното производство/ в случаят се касае до 4 пространствени м3 дърва за огрев-  бук на стойност към момента на извършване на деянието 180.00 лева, като общо причинената щета възлиза в размер на 280 лева.

    При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира,че с деянието си подс. Т.Ц.М.  е осъществила от субективна и обективна страна състава на престъплението по чл.235 ал.6 от НК.

      Обективните данни по делото сочат,че именно подс.М. е извършила описаното по-горе инкриминирано деяние.

      От субективна страна престъплението  е извършено умишлено-подсъдимият е съзнавала общественоопасния характер на деянието,предвиждала е настъпването на общественоопасните последици и е искала настъпването на тези последици.

       Причини за извършеното престъпление  са ниското правно и обществено съзнание и пренебрежително отношение към установения правов ред.  

     Разпоредбата на чл.235,ал.6 от НК предвижда наказание лишаване от свобода до  една година или пробация или глоба от 100 до 300лв. Подсъдимата е пълнолетно лице, не е осъждана   за извършени престъпления от общ характер и не е освобождавана от НО по реда на чл.78А от НК.  

       За извършеното от подс.М. престъпление съдът й наложи съответното наказание „глоба” в размер на 200лв. като взе предвид  малкото количество и  ниската стойност на дървата .Съдът не приложи разпоредбата на чл.78А от НК и не освободи подсъдимата от наказателна отговорност с налагане на административно наказание,тъй като установено по делото е ,че причинените имуществени вреди не са възстановени.

При определяне размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на деянието, личността на дееца, цялото конкретно своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено престъплението, семейното и имотно състояние,здравословното състояние на дееца и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства изразената на досъдебното производство  критичност към станалото с признанието на вината,малкото количество   дървен материал съхраняван от подсъдимата . Отчитайки горното,при условията на чл.54 от НК с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция съдът след като съобрази и обществената опасност на деянието и на дееца, наложи на подсъдимата наказание глоба в размер на 200.00 /двеста / лева .С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенция на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно, както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.  

     При този изход на  делото и при условията на чл.189,ал.3 от НПК подс. Т.Ц.М.    следва да заплати по сметка на ВСС-София  сумата  от 30,00лв. направени разноски по делото,както и   5лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

     Водим от гореизложените  мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ :