О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. Берковица,05.02.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в закрито заседание на  пети  февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

          Като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 45 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

               Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

               При насрочване на делото съдия - докладчикът констатира, че следва да  прекрати производството по настоящето дело и да повдигне спор за подсъдност с РС –гр.Кула, като изпрати делото на ВКС за произнасяне.

Мотивите на настоящия състав са следните:

Настоящото АНД  №45/2013год. е образувано по повод жалба на Р.М.М. *** и с ЕГН ********** против НП №1149/23.10.2012год., издадено от Директора на РДГ-гр.Берковица, с което й е наложено административно наказание  глоба в размер на  1000 лв. ( хиляда лева) на основание чл. 257, чл. 2 от ЗГ, за това, че жалбоподателката М. , като лице,упражняващо  лесовъдна практика ,издала писмено позволително за сеч №0069091 от 15.09.2012год. на физическо лице ,без на терена да има трайно обозначени знаци върху границите на имота .Нарушението е извършено на 15.09.2012год. и е открито на 25.09.2012год. в землището на с.Раброво,общ.Бойница , обл.Видин в отдел 9,подотдел „н”1 , с кадастрален  №231063                 

Местната подсъдност се определя от мястото на извършване на нарушението. Мястото на извършване на нарушението е един от основните реквизити в НП свързано с неговата законосъобразност и пряка защита на лицето, чиято административно  наказателна отговорност е ангажирана. В обжалваното НП като място на извършване на нарушението е посочено с.Раброво,общ.Бойница , обл.Видин . Съгласно чл.84 от ЗАНН ,доколкото в него няма особени правила за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,се прилагат разпоредбите на НПК,а свързано с конкретния случай-чл.42 ал.1 от НПК-при произнасяне по въпроса за подсъдността,съдът следва да изхожда от обстоятелствената част на НП.В обжалваното НП,съответно на изискванията на чл.57 ал.1,т.5 от ЗАНН се съдържа описание на нарушението,дата и място,където е извършено.

Делото е изпратено за разглеждане на Районен съд Берковица по подсъдност от Районен съд-гр. Кула.За да стори това Районен съд- Кула е приел,че не е местно компетентен да разгледа подадената жалба ,поради това,че „когато не може да се установи мястото на извършване на нарушението,както е в случая с издаването на позволително за сеч на основание чл.36 ал.3 във връзка с чл.84 от ЗАНН,делото следва да се разгледа от съда, в чийто район е довършена административно наказателната преписка,т.е. Районен съд- Берковица ,където е седалището на административно наказващия орган,който с издаването на НП е довършил преписката”.

Мотивите на Районен съд-гр. Кула се явяват в противоречие с вече установената практика на АС-Монтана по този вид дела.

В Районен съд-гр. Берковица  през 2012год. е разгледано АНД №218/2012год. По делото е постъпила касационна жалба и същото е изпратено на Административен съд-Монтана за разглеждане. С Решение  от 17.09.2012год. АС-Монтана е обезсилил постановеното от Районен съд –Берковица решение и е изпратил делото на Районен съд- гр.Кула като е приел,че делото не е подсъдно на Районен съд-  Берковица като мотивите за това се съдържат в Решението на АС-Монтана от 17.09.2012год. ,копие от което прилагам.

Водим от горното, съдът счита, че компетентен да разгледа производството е Районен съд гр. Кула, поради което и на основание чл. 84 от ЗАНН във връзка с чл. 44, ал. 1 от НПК и чл. 59, ал. 1 от ЗАНН

                                      

                                    ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото АНД № 45/2013 г. по описа на РС Берковица.

ПОВДИГА спор за подсъдност между Районен съд гр. Берковица и Районен съд – Кула.

ИЗПРАЩА делото на Върховния касационен съд на РБългария  за произнасяне  по компетентност.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ страните за настоящото определение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: