Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица,15.02.2013 г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                   

РАЙОНЕН СЪД - Берковица, II – ри наказателен състав в открито съдебно заседание на 15.02.2013 г. в състав:

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: Юлита Г.

                                       

при секретаря Т.Й. и в присъствието на прокурора ….., като разгледа докладваното от съдия Г. АН дело №26 по описа за 2013 г. на РС-Берковица, за да се произнесе взе предвид средното:

 

Производството е по реда на чл. 375 и. сл. от НПК.

Районен съд-Берковица е сезиран с Постановление от 16.01.2013 г. на Районна прокуратура-Берковица за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК наИван С.В. *** – роден  на ***год. в гр.София, българин, бълг.гражданин, женен, неосъждан,със средно специално образование,пенсионер по болест  и ЕГН ********** за престъпление по чл. 276 ал. 2  от НК.

Досъдебното производство е образувано и водено срещу В. за това, че на 23.11.2012 г., на път ІІІ-815 на разклона за с.Боровци ,обл.Монтана пред служители на РУ”П”-Берковица  съзнателно се ползвал  от подправен официален удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010219  ,залепен на предно панорамно стъкло на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с ДК№СА 8752 АТ,негова собственост- престъпление по чл. 276 ал. 2 от НК.

Представител на Районна прокуратура-Берковица,не се явява и не взема становище.

Обвиняемият В.  на досъдебното производство не се признава за виновен,но  дава кратки обяснения.В съдебно заседание,редовно призован,  се явява лично,признава  вината си  и  изразява съгласие с предложението на РП-Берковица за налагане на административно наказание .

      Съдът като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на обвиняемия и становището на Районна прокуратура-Берковица в изготвеното предложение, приема за установено следното:

От събраните по делото доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият И.С.В. *** е роден  на ***год. в гр.София, българин, бълг.гражданин, женен, неосъждан,със средно специално образование,пенсионер по болест  и ЕГН **********. Същият видно от Справка за съдимост рег. №16498/29.11.2012 г. на „БС” при СРС,  не е осъждан, нито по отношение на него е прилагана разпоредбата на чл. 78а НК.

В. притежава л. а. „Фолксваген Пасат” с ДК№СА 8752 АТ. На дата 23.11.2012 г. при управление на същия по  път ІІІ-815 на разклона за с.Боровци ,обл.Монтана е спрян за проверка от свидетелте –Денислав Кацарски и Георги Витанов  – служители в РУ”П”-Берковица.

На двамата служители на РУ”П”-Берковица им направило впечатление, че винетният стикер, залепен на автомобила в долния десен ъгъл на панорамното стъкло е по-различен от обичайните такива.Извършен е оглед на автомобила и с Протокол за оглед на местопроизшествие  от същата дата, обвиняемият предал стикера /л. 5-6 от ДП/.

От заключението по назначената на ДП техническа експертиза се установява, че  представения винетен стикер не е издаден от Агенцията за пътна инфраструктура и представлява фалшификат на официален удостоверителен знак.

Обвиняемият в съдебно заседание  признава вината си и   дава кратки обяснения.Твърди,че е закупил стикера от гр.София от павилион ,на който пишело „Винетки,карти,билети”.Съзнава,че е купил същия не от определените за това места,но тогава не е помислил върху това.

Въз основа на горната фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че с деянието си, обвиняемият В. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК, тъй като на  23.11.2012 г., на път ІІІ-815 на разклона за с.Боровци ,обл.Монтана пред служители на РУ”П”-Берковица  съзнателно се ползвал  от подправен официален удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010219  ,залепен на предно панорамно стъкло на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с ДК№СА 8752 АТ,негова собственост.

         От субективна страна престъплението е извършено с вина под формата на пряк умисъл, като деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, като е предвиждал и искал настъпването на общественоопасните му последици.

Като причина за извършване на деянието следва да се посочи несъобразяването и незачитането на установения правов ред в страната.

         Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия В. – за престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, което е умишлено престъпление, се предвижда наказание “глоба” от 100 /сто/ до 300 /триста/ лв. ;

         - обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК;

         - с престъплението няма причинени имуществени вреди.

         При определяне на наказанието на обвиняемия за извършеното от него престъпление съдът прецени следното:

Степента на обществената опасност на деянието  е невисока - касае се за умишлено деяние, при което водачът е нарушил правилата за движение по пътищата, но в същото време самото деяние не разкрива такава висока степен на обществена опасност. Степента на обществена опасност на В. също е невисока с оглед данните за личността на дееца, които сочат, че същият е с чисто съдебно минало и добрите характеристични данни.

За да определи наказанието, съдът отчете признанието на вината и съжалението за извършеното,

За деянието по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 НК, законодателят е предвидил наказание “глоба” в размер от 100 лв. до 300 лв., и съобразно разпоредбата на чл. 78а, ал. 5 от НК административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба. Ето защо съдът счита, че наказание в размер на 100 лв. /сто  лева/, предвид обстоятелството че обвиняемият  е пенсионер по болест, не   работи и  не реализира доходи, ще има възпитателната и превантивна функция.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК направените деловодни разноски в размер на 23,80 лв. /за експертиза/ и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист следва да се възложат на обвиняемата.

По отношение на вещественото доказателство, представляващо годишна винетка за категория 3, с № на стикера: с  № 0010219, съдът отнема в полза на Държавата на основание чл. 53 ал. 1 б. ”а” НК, като същото следва да бъде унищожено след влизане на решението в законна сила.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 НПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ПРИЗНАВА обвиняемия И.С.В. *** е роден  на ***год. в гр.София, българин, бълг.гражданин, женен, неосъждан,със средно специално образование,пенсионер по болест  и ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на   23.11.2012 г., на път ІІІ-815 на разклона за с.Боровци ,обл.Монтана пред служители на РУ”П”-Берковица  съзнателно се ползвал  от подправен официален удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010219  ,залепен на предно панорамно стъкло на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с ДК№СА 8752 АТ,негова собственост- престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 НК, като на основание чл. 78а ал. 1 вр. с ал. 5 НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - глоба в размер на 100  /сто  / лв.

ОСЪЖДА обвиняемия И.С.В.    с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплати по сметка на ВСС-София сумата от 28,30 лв. – разноски за вещо лице, както и 5 лв. – държавна такса при издаване на изпълнителен лист за тази сума.

ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл. 53 ал. 1 б. ”а” НК приложеното по делото веществено доказателство – годишна винетка за категория 3, с № на стикера 0010219  , като същото следва да бъде унищожено след влизане на решението в законна сила

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Монтана в 15-дневен срок от съобщението за страните.

                                                       

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: