Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.02.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 08 февруари..…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Г..………………………..………….....АН дело 13 по описа

за 2013г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С НП №489 / 13.12.2012г. на Началника на РУ „Полиция”- Берковица на Б.П.Т. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00лв. на основание чл.81  ал.2 т.2 от ЗБЛД.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал жалбоподателят Т., който обжалва същото с оплакване за неправилност  и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда  доводи в жалбата, че неправилно е наказан,тъй като изобщо не е извършил  нарушението ,за което е наказан,тъй като не е разбрал ,че  е трябвало да представи личната си карта на служителите на РУ”П”-Берковица. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да  отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство редовно призован, се явява лично,но  не представя доказателства в подкрепа на твърденията,изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя, посочени в жалбата , намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 04.12.2012г. в 05.35 часа служителите на РУ”П”-Берковица  били изпратени на адрес  в гр.Берковица,ул.”Граф Игнатиев” №2 по сигнал за скандал между четири лица и водач на таксиметров автомобил.На място намерили четири лица в нетрезво състояние.Собственика на жилището им разрешил да влязат в жилището.Там на място проверяващите поискали от всички личните им документи за проверка.Единствено живеещият на адреса предоставил личната си карта,а останалите трима-единият от които жалбоподателят Т. отказали.По данни, подадени от съседи,проверяващите установили иманата на останалите три лица и след извършена справка ,съставили АУАН на жалбоподателя и останалите двама.Свидетелят И.Б. съставил акт за установяване на административно нарушение за това, че Б.Т. при полицейска проверка ,не представил документ за самоличност-лична карта.Приел,че жалбоподателят е извършил нарушение на чл.6 от ЗБЛД.

     Жалбоподателят отказал да подпише АУАН,което е удостоверено с подписа на един свидетел.

         Въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на И. Богодлов и Т.Г.-*** съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.Същите обясняват,че поканата към присъстващите в стаята лица да представят документите си за самоличност е била много ясно отправена,но три от лицата,единият от които жалбоподателя,отказали.Поради това преценил че не следва да извършва допълнителна проверка и съставил АУАН като приел,че жалбоподателят  е отказал да представи личната си карта.

         Жалбоподателят прави възражение, че не е осъществил състав на административно нарушение, поради което неправилно е санкциониран. 

         С оглед на тази фактическа обстановка съдът приема, за безспорно установено, че нарушителят/жалбоподател  е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 6  от ЗБЛД, съгласно който ,  гражданите са  длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица,определени със закон, да удостоверяват своята самоличност. За неизпълнение на това задължение са предвидени санкции за виновните лица на основание чл.80,  т.5 от ЗБЛД. В този случай нарушителят следва да носи административнонаказателна отговорност, когато откаже да удостовери самоличността си като не представи документа си за самоличност.Предвид на това съдът прецени,че е налице виновно поведение от страна на жалбоподателя.

      Разпоредбата на чл.80,т.5 от ЗБЛД предвижда наказание за виновните лица глоба в размер от 50  до 300лв. С налагането на административно наказание в  предвидения в посочената разпоредба минимален размер, съдът намира, че ще се предупреди и превъзпита нарушителя и ще се въздейства възпитателно и предупредително към останалите граждани /аргумента на чл.12 ЗАНН/ по отношение на този вид нарушения, които са често срещани.

 

 С оглед на установеното от фактическа страна съдът намира, че наказващият орган е издал законосъобразно и правилно наказателно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Съдът, при изложените мотиви и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН

 

 

                                                 Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА НП №489 / 13.12.2012г. на Началника на РУ „Полиция”- Берковица,с което на Б.П.Т. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00лв. на основание чл.80  т.5 от ЗБЛД, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване  пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: