Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.02.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 25 януари….......……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………....………….....АН дело 4 по описа

за 2013г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 283/ 10.12.2012г. на Заместник Началника на Митница Лом на Д.К.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00лв. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – цигари „TORRO International Red Line  8 броя кутии или 160 къса без български бандерол, както и наразян тютюн – 0.500кг. без български акцизен бандерол на обща стойност 85.71лв., представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл.4 т.39 от ЗАДС.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Д.К.С., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител, но взема писмено становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

          На 02.10.2012г. около 11.00 часа в град Вършец служители на РУ”Полиция” град Вършец – свидетеля В.Г. и П.Г. извършили проверка в частен дом в град Вършец, ул.”Четвърта” № 1Б и обитаван от Д.К.С., жалбоподател в настоящето производство.  При проверката било установено, че в дома си наказаният държи акцизни стоки без български акцизен бандерол съответно – цигари „TORRO International Red Line  8 броя кутии или 160 къса без български бандерол, както и наразян тютюн – 0.500кг. без български акцизен бандерол.

          Стоката, предмет на нарушението е иззета с Протокол за доброволно предаване от 02.10.2012г. от служители на РУП-Вършец и предадена със складова разписка № -8882000429 от 12.11.2012г. на служител на Митница – Лом. Видно от експертна справка на л.17 от делото се установява, че продажната цена на стоките е 230.00 лева, а дължимия акциз в двойният му размер е 211.92лв.

          За констатираното нарушение на жалбоподателят бил съставен АУАН, а въз основа на него и атакуваното наказателно постановление.

            Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на В.Г. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

         

          Безспорна е фактическата обстановка и по нея не се спори. Жалбоподателят не отрича обстоятелството, че е закупил описаните по – горе цигари и тютюн, както и че е държал същите в дома си.

          Спорното по делото е дали е налице разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, както и правилно ли е определено административното наказание.

          Твърдението на жалбоподателят, че е закупил тези цигари за болната си съпруга съдът намира за естествена защитна позиция. Тези негови твърдения не се доказаха в процеса по никакъв начин. На следващо място се явява ирелевантно това обстоятелство, тъй като дори и да се презюмира, че са закупени за съпругата му същият ги е държал в дома си с ясното съзнание, че са акцизни стоки без бандерол.

          Съдът намира за неоснователно и направеното възражение за наличие на маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.  Видно от експертното становище на л.17 от делото се установява, че продажната цена на стоките е 230.00 лева, а дължимия акциз в двойният му размер е 211.92лв. Съгласно разпоредбата на чл.126 б ал.1 от ЗАДС за маловажни случаи на нарушения по чл.118, чл.122, чл.123, чл.126 и чл.126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. Съгласно ал.2 на чл.126б от ЗАДС маловажни случаи по ал. 1 са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв.

          Предвид на това се установява, че двойният размер на акциза на стоките надхвърля далеч на 50.00 лева, а именно 211.92 лева. С оглед това съдът намира, че в конкретният случай не може да се възприеме наличие на маловажност.

Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по ЗАДС, за което жалбоподателя основателно е бил санкциониран. Ето защо съдът намира, че С. е извършил посоченото административно нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил наказанието към предвидения в правната норма минимален размер.

Предвид гореизложеното съдът намира, че атакуваното НП е законосъобразно, а подадената жалба за неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 283/ 10.12.2012г. на Заместник Началника на Митница Лом, с което на Д.К.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00лв. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – цигари „TORRO International Red Line  8 броя кутии или 160 къса без български бандерол, както и наразян тютюн – 0.500кг. без български акцизен бандерол на обща стойност 85.71лв., представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл.4 т.39 от ЗАДС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

                                                       

         РАЙОНЕН СЪДИЯ: