Р Е Ш Е Н И Е

                         Гр. Берковица, 18.02.2013г.

 

                  В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд-Берковица, втори наказателен състав в открито съдебно заседание на 17 януари на две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

При секретаря Т.Й. разгледа докладваното от съдия Г. АНД № 585 по описа за 2012г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

С Наказателно постановление № 6/09.10.2012г. на Директора на ОД на МВР-гр. Монтана, на К.Н.Д. ***  и  с ЕГН ********** е наложено административно наказание-ГЛОБА в размер на 300 лв., на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за закрила на детето, за нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4 от същия закон.

Недоволна от така наложеното наказание е останала административнонаказаната. Обжалва го с оплакване, като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание се явява лично и твърди, че неправилно е наказана,тъй като във въпросната вечер синът й е бил със сестра си,която е пълнолетна.Поради това смята ,че отразената в АУАН и НП фактическа обстановка не отговаря на действителната.Предвид на това моли съда да отмени издаденото НП като незаконосъобразно..

Въззиваемата страна-ОД на МВР-гр. Монтана не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно, в тяхната съвкупност и логическо единство, във връзка с оплакванията в жалбата, приема следното:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от имащо това право лице, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, с необходимото по закон съдържание. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На нарушителя/жалбоподател е съставен АУАН № 6/09.10.2012г. за това, че на 29.09.2012г., около 22.30ч. в гр. Берковица, пред пицария „Виктория” при извършена полицейска проверка се установило,че не е придружавала както и не е осигурила пълнолетно дееспособно лице за придружител на сина си Николай Бориславов Димитров с ЕГН ********** на обществено място след 22.00часа. Като нарушен е отбелязан чл. 8, ал. 3  и 4 от ЗЗД. Въз основа на Акта е издадено атакуваното наказателно постановление, с което й е наложена глоба в размер на 300 лв., на основание чл. 45, ал.3 от ЗЗД.

         При така възприетата фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

         От процесуална страна, съдът не констатира съществени пороци в съдържанието на акта.

         За пълнота на изложението следва се отбележи и друго: по делото безспорно се установи, че към момента на извършване на полицейската проверка, сина на жалбоподателката  е бил сам, а пълнолетното според твърденията на жалбоподателката лице-св.Д.Д. –негова сестра не е присъствала,нито е посочена от непълнолетния Николай.При това положение, акта и НП се явяват обосновани и издадени за осъществено реално нарушение по чл.45, ал.3 и  ал.4 ЗЗкД.

Съгласно чл. 8, ал. 3-”родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20.00ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст и след 22.00ч., ако детето е навършило 14-години, но не е навършило 18 години”, както и чл. 8, ал. 4-“Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно, дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00ч., ако детето е навършило 14 години, но не е навършило 18 години. ”. Липсата на такова поведение, съгласно чл.45 ал.3 от ЗЗакД, представлява административно нарушение, за което нормата предвижда наказание за виновните лица глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

       Съдът намира възражението на жалбоподателката,направено в съдебно заседание,че не е установено мястото на извършване на нарушението за неоснователно.Действително в съдебно заседание двамата свидетели обясниха,че непълнолетното лице е открито без придружител пред кафе аперитив „Парадайс”.Отразеното,обаче в АУАН и НП като място –пицария „Виктория” съвпада с твърденията на жалбоподателката и нейната дъщеря-свид.Д.Д. и съдът приема,че разминаването се дължи на факта,че двете заведения се намират в непосредствена близост и с оглед изминалия период от време.Предвид на това съдът приема,че не е налице съществено противоречие,още повече,че лицето е установено извън въпросното заведение,а не в него и отразеното в АУАН и НП напълно съвпада с твърденията на жалбоподателката.Безспорно по делото се установи,че в 22,30 часа на 29.09.2012год. непълнолетния син на жалбоподателката е установен на улицата в компанията на свои приятели,също непълнолетни лица,в каквато насока са и показанията на разпитаната по искане на жалбоподателката свид.Д.Д..Същата потвърди,че брат й е излязъл навън без нея и тя не е присъствала по време на проверката.

Предвид но това съдът намира,че правилно АНО е наложил административно наказание на жалбоподателката . С налагането на административно наказание, което е на минимума, предвиден в посочената разпоредба, съдът намира, че ще се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на обществения ред и ще се въздейства възпитателно и предупредително към останалите граждани  по отношение на този вид нарушения, които са често срещани.

 Постигане на целите за насърчаване  на отговорно отношение на родителите и  закрила живота и здравето на малолетните и непълнолетните лица, изключват приложението на чл.28 ЗАНН. С оглед на това, съдът намира, че наложеното наказание съответства на тежестта на извършеното нарушение и при определянето му наказващия орган е взел предвид всички обстоятелства от значение за случая, съгласно чл.27 от ЗАНН.

Поради изложеното, съдът намира, че при изготвяне на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да осуетяват  защитата на жалбоподателя, поради което същото се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

Съдът, при изложените мотиви и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН

 

  

                                            Р    Е    Ш    И   :

 

     ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 6/09.10.2012г. на Директора на ОД на МВР-гр. Монтана, на К.Н.Д. ***  и  с ЕГН ********** е наложено административно наказание-ГЛОБА в размер на 300 лв., на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за закрила на детето, за нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4 от същия закон, като  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Монтана в 14 дневен срок от съобщението, че е постановено.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: