Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 06.02.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица..…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 15 януари……....……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.….….……..……………..……и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 584 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.340 от НПК във връзка с чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 93 / 18.10.2012г. на Началника на РУ ”Полиция” град Берковица на В.Д.Ч. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал В.Д.Ч., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. В хода на въззивното производство взема становище, че не оспорва извършеното нарушение, но моли съда да приеме наличие на маловажност на случая съобразно разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, а като алтернативно искане моли съда да намали наложеното наказание до предвидения в правната норма минимален размер.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА досежно алтернативното искане.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 07.10.2012г. Д.З. и Г.В., в качеството си на служители на въззиваемата страна извършвали проверка по КАТ. Около 17.20 часа на път ІІ-81, КПП-Чепраза с посока на движение от град Вършец към град Монтана се движел товарен автомобил „Форд Транзит” с ДКН ..... Същите го спрели за рутинна проверка. При последната се установило, че водач на МПС е жалбоподателя В.Д.Ч.. Установило се още, че МПС нямало валидна застрахователна полица „Гражданска отговорност” за 2012г. Проверяващите приели това като нарушение на чл.259 ал.1 от КЗ и съставили АУАН на жалбоподателя Ч..

         При предявяването на акта жалбоподателя направил възражения, че има сключена застраховка. Не направил допълнителни възражения в срока по чл.44 от ЗАНН.

Административнонаказващият орган въз основа на акта за установяване на административното нарушение издадал атакуваното наказателно постановление, в което изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство, както и от становището на администраотивно наказаният.

          От събраните по делото доказателства, а именно комбинирана застрахователна полица на л.8 от делото се установява, че жалбоподателят е имал валидна такава до 06.10.2012г, а проверката е извършена на 07.10.2012г. От тук следва извода, че към момента на проверката от служителите на въззиваемата страна жалбоподателят не е имал валидна застрахователна полица за 2012г. От представената на л.7 от делото застрахователна полица се установява, че жалбоподателят незабавно е санирал неблагоприятните последици от поведението си, като на 09.10.2012г. е сключил нова застраховка.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна,досежно алтернативното искане за намаляване на наказанието  поради следните съображения:

         Безспорно е установено от доказателствата по делото, че към датата на проверката 07.10.2012г. жалбоподателят е управлявал МПС без дад притежава валидна застрахователна полица за 2012г.

         Спорното по делото е дали деянието на наказания съставлява маловажен случай по чл.28 от ЗАНН, както и дали правилно е определен размера на наложеното наказание.

         Предвид на гореизложено съдът намира, че жалбоподателя е извършил това нарушение, поради което правилно му е вменена и административна отговорност.

         Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбоподателя е извършил нарушението, за които е наказан и същото правилно е квалифицирано по чл.259 ал.1 от КЗ.

          По разбиране на съда фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение. Тези обществени отношения по задължителното застраховане на МПС са масово нарушавани и са причина за неблагоприятните последици за изрядни водачи на МПС при настъпване на застрахователно събитие. В този смисъл е и трайната съдебна практика на Административен съд – Монтана по приложението на чл.259 ал.1 във връзка с чл.249 ал.1 и чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането, където изначално се изключва разбирането за маловажност на случая – арг.Решение от 02.03.2012г. по КАНД № 23 по описа за 2012г. на АС-Монтана, Решение от 17.04.2012г. по КАНД № 179/ 2012г. по описа на Административен съд Монтана, Решение от 12.06.2012г. по КАНД № 237/ 2012г. по описа на Административен съд Монтана,Решение от 13.11.2012г.по КАНД 529/ 2012г. по описа на АС – Монтана.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият обаче не е взел предвид, че неблагоприятните последици от поведението незабавно са били санирани, а и в конкретният случай става въпрос за управление на МПС няколко часа след като е изтекла валидната застрахователна полица. Предвид на това съдът намира, че наложеното наказание се явява прекомерно завишено и следва да се намали до предвидения в правната норма минимален размер от 400.00 лева.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна досежно алтернативното искане.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление93 / 18.10.2012г. на Началника на РУ ”Полиция” град Берковица, с което на В.Д.Ч. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането, като НАМАЛЯВА същото на глоба в размер на 400.00 лева.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: