Р Е Ш Е Н И Е

                                           ГР.БЕРКОВИЦА, 06.02.2013г.

                                     

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 17 януари.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Г...……………………………………...АНД № 581 по описа

за 2012г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

     Производството е въззивно и е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

     Образувано е по жалба на Н.Ф.Д. с ЕГН  **********,*** , срещу Наказателно постановление № 265/2012 г., изд. на 19.11.2012 г. от Началника на Митница Лом.

     Прави се оплакване за незаконосъобразност на НП, тъй като е издадено при съществено нарушение на процесуални правила.Моли се за отмяна на НП.В съдебно заседание лично доразвива доводите,изложени в жалбата.

       Въззиваемата страна, чрез процесуален представител, по време на съдебното производство  изразява становище за доказаност осъществяване на административното нарушение от жалбоподателя, поради което  моли за потвърждаване на НП.

      Районният съд, след като установи, че жалбата е процесуално допустима, тъй като е депозирана в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, от надлежна страна и има необходимата форма и съдържание, прецени събраните по делото доказателства, в тяхната съвкупност и поотделно, ведно с доводите и възраженията на страните и прие за установено следното:

      Административно-наказателното производство е образувано с АУАН  № 150/24.10.2012 г. за установяване на административно нарушение по  чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, изразило се в това, че на 24.10.2012 г. в  района на бензиностанция „И-газ” с.Бързия в землището на с.Бързия в граничната зона при извършване на гранично-полицейска проверка на лек автомобил с ДК № 635Н189 ,управляван от Н.Ф.Д. *** в посока към гр.Берковица в жабката на автомобила са намерени   тютюневи изделия – 200 къса цигари марка „Eva slims”, без наличието на български акцизен бандерол.

    Въз основа на акта е издадено обжалваното НП, с което административно -наказващият орган приел за установено, че на посочената в него дата, жалбоподателят държал тютюневи изделия – 200 къса цигари марка „Eva slims”,, всички без бандерол. Поради това, ангажирал административно -наказателната му отговорност, на основание  чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, като му наложил административно наказание глоба 1 000 лв. и на основание чл. 124,ал.1 ЗАДС, постановил отнемане в полза на държавата на предмета на административно  нарушение - цигари, с търговска марка: " Eva  slims " - 200 бр. къса, всички без бандерол, с обща митническа стойност 5,74 лв.

    Съдът прие за установена следната фактическа обстановка, въз основа на събраните по делото доказателства .

    На  24.10.2012 г. в  района на бензиностанция „И-газ” с.Бързия в землището на с.Бързия в граничната зона била  извършена гранично-полицейска проверка на лек автомобил с ДК № 635Н189 ,управляван от Н.Ф.Д. *** в посока към гр.Берковица,където в жабката на автомобила са намерени   тютюневи изделия – 200 къса цигари марка „Eva slims”, без наличието на български акцизен бандерол, по отношение на които с НП е постановено отнемане в полза на държавата.

    Преценявайки изложената фактическа обстановка, която не се различава от приетата от административно -наказващия орган от правна страна, съдът прие следното:

     АУАН и НП са издадени от компетентни лица, по см. на чл. 128, ал. 2 от ЗАДС.  Съдържат задължителните за същите реквизити, указани в ЗАНН . Не страдат от  пороци .

     АУАН е съставен от компетентен орган.Съгласно разпоредбата на чл.128 ал. (3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 54 от 2012 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 17.07.2012 г.) в случаите, когато констатират нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на Министерството на вътрешните работи съставят актовете за установяване на нарушения или фишовете по чл. 126б, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция "Митници" или от оправомощени от него длъжностни лица.

    Нарушението е формално, поради което е без значение за изпълнителното деяние „държане” дали цигарите са били за лична употреба  или са имали друго предназначение. По отношение извършване на нарушението не се спори от страна на жалбоподателя,че цигарите са се намирали в автомобила му.Твърди обаче,че са на майка му,която посрещнал на границата и останали в автомобила му.

    НП е издадено в съответствие с материалния закон. Установи се по несъмнен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства, че жалбоподателят е осъществил състава на административно  нарушение по  чл. 123, ал. 1 от ЗАДС. Изпълнителното деяние на същото е реализирано чрез действие, изразило се в държане  на акцизни стоки / тютюневи изделия -  цигари) без бандерол, задължителен за същите. Престъплението е формално. Субект на нарушението е физическо лице - жалбоподателя.От субективна страна, същият е действал с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, приложима разпоредба по препращане, съгласно  чл. 11 от ЗАНН, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпване на неговите общественоопасни последици и ги е искал.

   Правилно е определен видът на административното наказание от административно -наказващия орган, тъй като наложеното е предвидено в закона. Размерът му е определен в съответствие с чл. 27, ал. 1 ЗАНН - в границите, предвидени в  чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, а именно - с глоба, не по-малко от двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1 000 лв.

     Съдът прецени,че в случая е неприложима разпоредбата на чл. чл.126 б от ЗАДС ,с която законодателят е предвидил в маловажни случаи за нарушения  по чл.123 ал.1 от ЗАДС,  митническите органи  да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл.39 ал.2 от ЗАНН,тъй като съгласно разпоредбата на чл.123 ал.2 от ЗАДС маловажни случаи по ал.1 са тези, при които двойния размер на акциза на стоките,предмет на нарушението не надвишава 50лв.В конкретния случай размера на дължимия акциз е  30,09лв.,а двойния размер от 60,18лв.  макар и незначително надвишава законоустановения минимум от 50лв.

        Правилно е постановено отнемане на предмета на престъпление.

        По време на производството по установяване на административното нарушение и налагане на административно наказание съдът не констатира да са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, обуславящи отмяна на НП.

        Поради изложените съображения, обжалваното НП следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано.

       Така мотивиран и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

       

                                                        Р Е Ш И:

             ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 265/2012 г., издадено на 19.11.2012 г. № 126/2012 г. от Началника на Митница Лом, с което на Н.Ф.Д. с ЕГН  **********,***  на основание чл.123 ,ал.1 от ЗАДС  е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв. като законосъобразно.

         Решението може да се обжалва пред  Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: