Р Е Ш Е Н И Е

 

                                           гр. Берковица,04.02.2013г.

 

                                        В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на двадесет и четвърти януари  през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                              

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Юлита  Георгиева

 

 

при секретаря П.И., като разгледа докладваното от съдията Георгиева АН дело № 570 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

        

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

  С наказателно постановление № 5 /20.11.2012 г. на Началника на РУП -гр. Вършец  за нарушение на чл. 28,ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 и на основание чл. 37 от същия закон, на А.Б.А. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева , за това, че на 19.10.2012 г.  в  гр.Вършец  подала сигнал в Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112,че на посочения адрес синът й я бие.Полученият сигнал е проверен и е установено,че съдържащите се данни в него са заблуждаващи и неверни.

         Недоволна от наказателното постановление останала А.Б.А., която в жалбата си сочи, че звъняла на номер 112 от нужда и за да й бъде оказана помощ, тъй като синът й я бил.За действията на сина си не е  депозирала жалба. Сочи, че е в тежко финансово положение и твърди,че изложените данни в обаждането са верни. Моли съда да отмени наказателното постановление.

         В съдебно заседание жалбоподателката  не се явява е не поддържа жалбата,както и не ангажира писмени и гласни доказателства.

Ответникът по жалбата – РУ „Полиция” – Вършец, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище.

         Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

         С АУАН № 5/19.10.2012г. инсп.П.Г.Г. *** в присъствието на свидетеля  А.Т.Г.–*** коннстатирал, че на 19.10.2012г. в гр.Вършец, ул. „Климент Охридски” № 25 около 10.00ч.  неправомерно използвала спешен телефон номер 112, с което нарушила чл.28, ал.1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Актът бил връчен на  А. за запознаване със съдържанието и подписан без  подробно посочени възражения.В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са направени писмени възражения по акта.

Въз основа на съставения АУАН Красимир Върбанов Кирилов - Началник на РУ „Полиция” – Вършец издал против А.Б.А. Наказателно постановление № 5/20.11.2012г., с което на основание чл.37 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 й наложил административно наказание - глоба в размер на 200 лева, за това, че виновно е нарушила чл.28, ал.1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Постановлението е връчено на  А. на 22.11.2012г. На 27.11.2012г. А. депозирала жалба срещу НП чрез административнонаказващия орган до РС-Берковица.

Актосъставителят Г. и свидетелят Г. в показанията си сочат, че били изпратени на адреса на жалбоподателката, тъй като тя позвънила на номер 112, че синът й, с когото имат проблеми, в същия ден я бие. Тъй като не установили сина й в дома й,нито да я бие във въпросния ден, бил съставен акт на А. за неправомерно използване на номер 112.

Горната фактическа обстановка се установи от съвкупната преценка на показанията на разпитаните свидетели и приложените по делото писмени доказателства.

     При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество се явява основателна.

    При реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателката  e допуснато съществено  нарушение на процесуалните правила, водещо до опорочаване на производството по налагане на административно наказание.

     Първото и основно основание за законосъобразност на всяко НП е ,то и АУАН, въз основа на който е издадено, да бъдат издадени от компетентен орган, като компетентността може да произтича както пряко от закона, така и да бъде делегирана. В производството пред районния съд, който в случая е в качеството на въззивна инстанция, у въззиваемата страна е тежестта да докаже, че НП е издадено в съответствие с неговата материална компетентност, въз основа на АУАН, съставен от актосъставител, притежаващ в съответствие с чл.37, ал.1 от ЗАНН компетентност да съставя АУАН по съответния закон.В настоящия казус вмененото нарушение на жалбоподателката е по чл.37 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, който в относимата норма на чл.32 от същия закон предвижда, че „Определените по чл.30, ал.1 служители при установяване на нарушение съставят акт за установяване на административно нарушение. Наказателното постановление се издава от Директора на Дирекция „Национална система 112” или от Директор на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощени от тях длъжностни лица”. Тази разпоредба урежда общото правомощие на ръководителя на посоченото ведомство и възможността на същия да делегира правата си по издаване на НП. В случая атакуваното НП е издадено от Началника на РУ „Полиция” –Вършец, който като орган не е посочен в закона като компетентен да го издаде. В НП е посочено, че Началникът на РУ „Полиция” – Вършец е упълномощен със Заповед № з-1974/05.10.2011г. на  Директора на ОДМВР – Монтана, която не е приложена към административнонаказателната преписка. Делегираното правомощие по чл.47, ал.2 от ЗАНН следва да бъде доказано по несъмнен начин и това задължение не е самоцелно, а е свързано с основно право на нарушителя, който трябва да знае, че наказващият орган е компетентен и има право да му наложи съответното административно наказание. В конкретния случай материалната компетентност на наказващия орган не е доказана по несъмнен начин.

    Обжалваното наказателно постановление е издадено и в нарушение на материалния закон.От събраните по делото писмени и гласни доказателства не се установи жалбоподателката   А.Б.А.  да е ползвала ЕЕН 112 не по предназначение, което да обуславя ангажиране на административнонаказателната й отговорност по чл.37 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.        Разпоредбата на чл. 28ал.1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 въвежда забрана за подаване на заблуждаващи и неверни съобщения и сигнали за помощ, като при неизпълнение на същото задължение законодателят е предвидил налагане на санкция глоба в размер от 2000,00 лева до 5000,00 лева на основание чл. 38ал.1 от същия закон.

    Както в акта така и в обжалваното НП  ,се касае за невярно съобщение ,тъй като е посочено в акта и в НП,че жалбоподателката е подала сигнал на тел.112 за възникнал скандал и нанесен й побой ,а такъв не е имало. Ако описаното е вярно, то тогава за неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ ,санкцията е по чл. 38 ал.1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 ,а не по чл. 37 от същият закон по който жалбоподателката е санкционирана.Жалбоподателката е санкционирана  за това, че не ползвала по предназначение ЕЕН112,а от описанието на нарушението се установявя,че същата е подала сигнал с неверни и заблуждаващи данни. По делото се установи, че А.А. действително е извършила вмененото й с АУАН нарушение по чл. 28ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 /който факт не се отрича и от жалбоподателката/, като при налагане на санкцията са допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон,изразяващи се в следното:Наказващият орган неправилно е наложил санкция по реда на чл. 37 от ЗНССПЕЕН 112 в размер на 200,00 лева , вместо да наложи съответната санкция по реда на чл. 38,ал.1 от същия закон.

     На нарушителката е предявено нарушение за подаване на съобщения с неверни и заблуждаващи данни,като наказващият орган е следвало да наложи глоба от 2000,00 до 5000,00 лева на основание чл. 38ал.1 от ЗНССПЕЕН 112, но не и санкция по реда на чл. 37 от същия закон.Последната разпоредба е приложима тогава, когато телефон 112 се използва не по предназначение, но не и при подаване на неверни съобщения.В този смисъл е допуснато съществено нарушение на материалния закон, което налага отмяна на НП.

     Поради това обжалваното Наказателно постановление № 5/20.11.2012г. на Началника на РУ „Полиция” – Вършец се явява издадено при съществени нарушения на  административнопроизводствените правила и в нарушение материалния закон и следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

                   Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

        

                                                      Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/20.11.2012г. на НАЧАЛНИКА на РУ „ПОЛИЦИЯ” – ВЪРШЕЦ, с което на А.Б.А., с ЕГН ********** *** на основание чл.37 от Закона   за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112  е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лева, за това, че виновно е нарушила чл.28, ал.1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Монтана на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.

 

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: