МОТИВИ:                                                          НОХД№ 456/ 2013г.

 

 

С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият Ж.К.Д. е обвинен от Районна прокуратура град Берковица, в това, че в гр.Берковица, област Монтана , след като е бил осъден с Решение по гр.дело № 643/ 2001г. на РС - Берковица да плаща ежемесечна издръжка на дъщеря си Ж. Живкова К., с ЕГН ********** в размер на 18 лева, чрез нейната майка и законна представителка В.Ш.М. *** съзнателно не е изпълнила това си задължение в размер на 5бр.месечни вноски за периода от м.януари 2013година до м.май 2013година, като общата сума на невнесените вноски е в размер на 90.00 лева и деянието е извършено повторно – престъпление по чл.183 ал.4 вр. с ал.1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура – гр. Берковица поддържа повдигнатото обвинение по отношение на подсъдимия Ж.К.Д. за извършено престъпление по  чл. 183, ал.4 от НК, тъй като счита, че са събрани достатъчно доказателства по делото, които да установяват вината му за това деяния. Моли съда да определи наказание при условията на чл.54 от НК, но във втората предвидена хипотеза, а именно пробация, със съответните мерки.

Подсъдимият Ж. Канков Д. разбира обвинението за какво е, признава вината си, като моли съда да му бъде наложено наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства. Като причина за неплащането сочи липсата на доходи. Твърди, че от скоро е започнал работа и започва изплащането на дължимите издръжки.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становището на страните, приема за установено следното:

          Подсъдимият Ж.К.Д. е роден на ***г***. В настоящият момент живее в село К., ул.“Х. С.“ № 13. Осъждан е пет пъти за извършени престъпления от общ характер. С присъда по НОХД № 420/2005г. на РС-Берковица за деяние по чл.183 ал.1 от НК, извършено за времето от  м.август 2000г. до м.март 2005година е осъден на „пробация“ със съответните мерки, а присъдата е влязла в законна сила на 20.12.2005г. С присъда по НОХД №282/ 2007г. на РС - Берковица за деяние по чл.183 ал.4 вр. с ал.1 от НК, извършено от м.март 2005г. до м.март 2007година е осъден на „пробация“ със съответинет мерки, като същата е влязла в законна сила на 11.10.2007г. С присъда по НОХД №22 / 2013г. на РС - Берковица за деяние по чл.183 ал.4 вр. с ал.1 от НК, извършено от м.10.2009г. до м.05.2012година е осъден на лишаване от свобода за срок от 6 месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено изпълнението на наказанието за срок от три години, считано от влизане в законна сила на присъдата. Останалите две осъждания са за извършени престъпления по чл.343б ал.1 от НК.

                На 26.11.2001г. в град Берковица с Решение по гр.дело № 643/ 2001г. на РС-Берковица подсъдимия Ж.К.Д. *** е осъден да заплаща на свидетелката В.Ш.М. ***, като майка и законна представителка на малолетното им по това време дете - Ж. Живкова К. ежемесечна издръжка в размер на 18.00 лева.

Въз основа на съдебното решение  е образувано и изпълнително дело № 2-21/ 2002 по описа на ДСИ при РС – Монтана. Независимо от това обстоятелство подсъдимият Ж.Д. през годините не изпълнявал това си задължение редовно. Като причини за това обяснява липсата на доходи.

Предвид на това, че не изплащал редовно издръжката на непълнолетното си дете Ж.К. за периода от м.януари 2013г. до м.май 2013г. Независимо, че подсъдимият е осъждан три пъти за извършени престъпления по чл.183 от НК, описани по - горе подсъдимия Д. съзнателно продължава да неизпълнява задължението си по гр.дело № 643/ 2001г. на РС-Берковица, с което е осъден да заплаща на своята низходяща – Ж.К.Д., с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 18 лева.

                   На досъдебното производство е назначена и изпълнена от вещо лице П.А.В. съдебно – икономическа експертиза, от чието заключение се установява, че  подсъдимия Ж.К.Д. не изпълнил задължението си за издръжка на дъщеря си Ж. Живкова К. в размер 5 броя месечни вноски на обща стойност 90.00 лева, която сума е за периода от м.януари 2013г. до м.май 2013година. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено.

Така установената фактическа обстановка се изяснява от обясненията на подсъдимия Ж.К.Д., дадени в съдебно заседание в хода на съдебното следствие, както и от показанията на свидетелката В.Ш.М., както и от прочетените и присъединени на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства, приложени по досъдебно производство № 220 /2012 г. по описа на РУ „Полиция” гр.Берковица.

Подсъдимият Ж.К.Д. е осъден да издържа свой низходящ – детето си Ж. Живкова К., с ЕГН ********** но съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 5 броя. Налице е съзнателно неизплащане на дължимите месечни вноски през инкриминираният период от време, тъй като с влязъл в сила съдебен акт – решение осъденото лице е задължено да заплаща издръжка, поради което подсъдимият Ж.К.Д. следва да понесе наказателна отговорност.

Видно от справката за съдимост се установява, че подсъдимият Ж.Д. е осъждан три пъти за престъпление по чл.183 от НК. С присъда по НОХД №420/2005г. на РС-Берковица за деяние по чл.183 ал.1 от НК, извършено за времето от  м.август 2000г. до м.март 2005година е осъден на „пробация“ със съответните мерки, а присъдата е влязла в законна сила на 20.12.2005г. С присъда по НОХД №282/ 2007г. на РС - Берковица за деяние по чл.183 ал.4 вр. с ал.1 от НК, извършено от м.март 2005г. до м.март 2007година е осъден на „пробация“ със съответният мерки, като същата е влязла в законна сила на 11.10.2007г. С присъда по НОХД №22 / 2013г. на РС - Берковица за деяние по чл.183 ал.4 вр. с ал.1 от НК, извършено от м.10.2009г. до м.05.2012година е осъден на лишаване от свобода за срок от 6 месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено изпълнението на наказанието за срок от три години, считано от влизане в законна сила на присъдата.

Предвид на това съдът счете, че в конкретният случай деянието е извършено при условията на повторност. Разпоредбата на чл.30 от НК визира, че правилата на чл.28 от НК не се прилагат, ако са изтекли пет години от изтърпяване на наказанието по предишните присъди. Реабилитацията в този срок не изключва тяхното прилагане. Първата присъда, с която подсъдимият Д. е осъден за престъпление по чл.183 ал.1 от НК е влязла в законна сила през 2005г, след това през 2007г, а последната е влязла в законна сила на 16.03.2013г, а деянието по настоящето дело визира период от месец януари 2013г. до месец май 2013г. От тук следва извода, че не са изтекли изискуемите се 5 години по силата на чл.30 от НК.

Разпоредбата на чл. 183 НК изрично постановява, че се държи наказателно отговорен този, който, като е осъден да заплаща издръжка на свой низходящ, съзнателно не изпълни задължението си в размер на две или повече месечни вноски. Изпълнителното деяние на престъпния състав по чл. 183, ал. 1 НК се свързва с наличието на съдебно решение, без да съществува изискване да е образувано изпълнително производство за събиране на вземанията или наказателната отговорност да е обвързана с гражданскоправната погасителна давност.

Съдебните решения относно заплащане ежемесечна издръжка на низходящ се изпълняват доброволно от родителя, който е задължен да намери начин за престиране на сумите, при условията, посочени в решението на съда. С чл. 183 НК са създадени допълнителни гаранции за своевременно изпълнение на съдебните решения относно заплащане на издръжка от родител на дете. Осигурена е наказателноправна защита на интересите на низходящия с цел да се създадат възможно най-благоприятни условия за неговото отглеждане и получаване на образование. Защитено е и правото на родителя за принос и оказване материална подкрепа на неговото дете. Законът изрично не изисква като задължителен признак на престъплението наличието на изпълнително производство. Такъв извод не се налага и при тълкуването на състава.

За да е съставомерно едно деяние по чл.183, ал.4 от НК е необходимо от обективна страна, издръжката на лицата от кръга на посочените в нормата да е дължима съгласно влязло в сила решение на граждански съд, да не  е платена за период не по-малко от два месеца, а деянието да е повторно, от субективна страна това задължение да не е изпълнено съзнателно от дължащото алиментните задължения лице. Престъплението по чл.183 ал.1 от НК е продължено престъпление, което се осъществява с едно деяние във форма само на бездействие и то трайно и непрекъснато в определен период от време.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият Ж.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 183 ал.4 от НК, като в град Берковица, област Монтана, след като е бил осъден с Решение по гр.дело № 643/ 2001г. на РС - Берковица да плаща ежемесечна издръжка на дъщеря си Ж. Живкова К., с ЕГН ********** в размер на 18 лева, чрез нейната майка и законна представителка В.Ш.М. ***, съзнателно не е изпълнила това си задължение в размер на 5 месечни вноски за периода от м.януари 2013г. до м.май 2013г, с обща сума на невнесените вноски е в размер на 90.00 лева, като деянието е извършено повторно.

От обективна страна са налице всички признаци на състава на престъплението, в което подсъдимият е обвинен.

От субективна страна е налице форма на вина – пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал. ІІ от НК. Подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е допускал тяхното настъпване.

Предвид горното съдът квалифицира деянието, предмет на настоящото наказателно производство, като престъпление по чл. 183, ал.4 от НК.

          Съобразно принципа за законоустановеност на наказанието следва да се вземе предвид визираната в закона санкция за този вид престъпление – “лишаване от свобода” до две години или наказание “Пробация”, както и „обществено порицание”. Съобразно принципа за индивидуализация наказанието следва да се отчетат степента на обществената опасност. Тази на деянието не е завишена, тъй като не се касае за извършено тежко престъпление по смисъла на чл.93 т.7 от НК. Съдът като преценява обществената опасност на дееца, счита, че се касае за личност с невисока степен на обществена опасност, с оглед обстоятелството, че той признава вината си и е на лице тежко материално положение, което всъщност е и причината да не се изпълнява задължението. От друга страна следва да се вземе предвид проявената упоритост при извършване на деянието, касае се за неизплащане на издръжка в размер на 5 месеца. След анализ на посочените индивидуализиращи отговорността обстоятелства, съдът е на становище, че за извършеното престъпление по чл. 183 ал.4 от НК, на подсъдимия следва да бъде наложено наказание  „пробация”, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и 200 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

Съдът наложи и кумулативното наказание обществено порицание”, което да се изпълни чрез разгласяване на присъдата на видно място по местоживеене.

Съдът намира, че с така наложеното наказание в този му вид и размер ще способства в най –висока степен за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция на Закона.

             Причини за извършване на престъплението - принизено чувство за бащин дълг.

          При този изход на делото подсъдимият Ж.К.Д. следва да заплатят в полза на ВСС – София направените по водене на делото разноски в размер на 30.00 лева в полза на МВР-София и 15.00 лева в полза на ВСС-София, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: