МОТИВИ:                                                          НОХД № 429/ 2013г.

 

 

С обвинителен акт на Районна прокуратура град Б* подсъдимият Р.Н.И. е обвинен от Районна прокуратура град Б*, в това, че в  на 26.06.2013г. в град Б* в частен дом на ул.“С*“ *, с абонатен № 6507912079, чрез неустановено по делото лице е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България”АД, а  деянието осъществил с меден проводник със сечение 6 кв.мм. и дължина 14 метра и е свързал фазовия проводник на въздушната електроразпределителна линия с напрежение 380/220 волта директно с ел.инсталация на жилището си и сградата непосредствено до него, като по този начин е създал условия за неотчитане на потребената електроенергия – престъпление по  чл.234в ал.1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура – гр. Б* поддържа повдигнатото обвинение по отношение на подсъдимия Р.Н.И. за извършено престъпление по  чл. 234в ал.1 от НК, тъй като счита, че са събрани достатъчно доказателства по делото, които да установяват вината му за това деяния. Моли съда да определи наказание при условията на чл.55 от НК.

Подсъдимият Р.Н.И. разбира обвинението, но не се признава за виновен. Твърди, че не е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение. Защитникът му в хода на съдебните прения развива доводи, че подсъдимият следва да бъде признат за невинен и оправдан, тъй като не са събрани убедителни доказателства за вината на подзащитният му.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становището на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

         Подсъдимият Р.Н.И. е роден на ***г***. Адресно регистриран е в град Б*, ул.“С*“№ *, но постоянно живее в село Б*, обл.С*, ул.”Трета” № 31. Не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Работи като евангелистки пастор.

          На 26.06.2013г. в град Б* служители на „ЧЕЗ Разпределение България”АД съвместно с такива от РУ „Полиция”– Б* извършили проверка за неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа. При извършване на същата установили такова присъединяване на жилищна сграда находяща се на адрес –гр.Б*, кв.“Р*“, ул.“С*“ № *. Партидата на ел.дружество е била заведена на подсъдимия Р.Н.И.. Ел.захранването на обекта е било прекъснато поради неплатени сметки за изразходвана ел.енергия.

         Неправомерното присъединяване е извършено с помощта на  меден проводник ПВА -1 със сечение 6кв.мм.и дължина -14 метра.Единия край на въпросния проводник е прикачен към фазов проводник  на въздушната електроразпределителна линия 380/220 волта на улицата. Последното е било сторено, като в края на проводника е свалена изолацията му и същия е извит на „. кука“. Самото прикачване е извършено между  стълбове с означения: ж.б. 42 и ж.б.43. Другият край на посочения проводник е  свързан към изолатор и проводник закачен за стената на жилището. По този начин ел.инсталацията директно е свързана с ел.разпределителната мрежа. С друг проводник от същия изолатор е захранена с ел.енергия съседна неизмазана постройка.

         Лицето или лицата извършили така описаното присъединяване по делото не са установени.

         Проверяващите след като установили неправомерното присъединяване потърсили някой от живеещите в дома, но не установили в момента такива. Предвид на това съставили Констативен протокол от 26.06.2013г. /л.16-18 от ДП/, като не е присъствал никой от протебителите на ел.енергия, както и никой не е подписал съответно съставения протокол. Подсъдимият към момента на проверката не е присъствал. Узнал е за констатираното едва при привличането му като обвиняем на 02.10.2013г. В обясненията си на досъдебното производство, както и в хода на съдебното следствие подсъдимият Р.И. обяснява, че той не живее на този адрес. На този адрес живее неговата майка, а той идва при нея няколко пъти в годината, предимно по празници и във връзка с работата си – евангелистки пастор.

         В хода на съдебното следствие са разпитани свидетелите М* И* – майка на подсъдимия, П* Н. – брат на подсъдимия и П* Д* – лице отговарящо по етническите въпроси в кв.”Р*” на град Б*. От показанията на тези свидетели се установява, че подсъдимият не пребивава на този адрес, а трайно живее в село  Б*, обл.С*, ул.”Трета” № 31. От показанията на свидетелката М* И* се установява, че същата като постоянно живееща на адреса е ползвала знанията и уменията на неустановени по делото лица срещу заплащане, за да й прикачат неправомерно ел.захранването.

         На досъдебното производство е назначена съдебно – техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.А., от заключението на която се установява, че с така осъщественото присъединяване е създадено условие цялото количество потребена ел.енергия в двете сгради да не преминава през уреда за търговско измерване и по този начин да не се измерва и съответно заплаща. Съдът приема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

        

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 

         Изложените фактически положения съдът приема за установени въз основа на събраните по делото доказателства–обясненията на подсъдимия Р.Н.И.  дадени в хода на съдебното следствие,  показанията на всички разпитани свидетели в хода на съдебното следствие, както и заключението на вещото лице А.А. по възложената съдебно - техническа експертиза, която съдът изцяло възприема, като обективна и компетентно дадена. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, като обективни и безпристрастни. Същите напълно съответстват и на обяснението дадено от подсъдимия И..

        

ОТ ПРАВНА СТРАНА

 

         Авторството на деянието, съдът намери за не доказано съпоставяйки обясненията на подсъдимия с другите доказателства по делото – основно с показанията на свидетелите.

         От показанията на свидетелите М* И* – майка на подсъдимия, П* Н. – брат на подсъдимия и П* Д* – лице отговарящо по етническите въпроси в кв.”Р*” на град Б* се установява, че подсъдимият не пребивава на този адрес в град Б*, а трайно живее в село  Б*, обл.С*, ул.”Трета” № 31, както и че идва два или три пъти в годината по празниците. От показанията на свидетелката М* И* се установява, че същата като постоянно живееща на адреса е ползвала знанията и уменията на неустановени по делото лица срещу заплащане, за да й прикачат неправомерно ел.захранването.

          От показанията на свидетелите Г.И.М., Р.П.Р. и Д.Г.Д., като на последния показанията са приобщени по реда на чл.281 ал.7 във връзка с ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК се установява, че при извършена проверка на адреса в град Б*, ул.”С*” № * е имало неправомерно използване на ел.енергия. Свидетелите са категорични в показанията си, че подсъдимият не е бил там към момента на проверката, както и че в констативният протокол изготвен от тях няма подпис на „потребител”.

         Обстоятелството, че проверяващите са констатирали неправомерно присъединяване и съответно използване на ел.енергия не установява по несъмнен начин, че именно подсъдимия е този, който е осъществил състава от обективна страна. 

         При така възприетата от съда и описана по – горе фактическа обстановка, както и във връзка с изложените правни доводи съдът намира, че подсъдимият Р.Н.И. не е извършил престъпление по чл.234в ал.1 НК, поради което го призна за НЕВИНЕН и го ОПРАВДА по повдигнатото обвинение. Не се доказа по никакъв начин в хода на съдебното следствие фактическата обстановка твърдяна в обстоятелствената част на обвинителният акт по един категоричен и небудещ съмнение начин, а именно, че в това на 26.06.2013г. в град Б* в частен дом на ул.“С*“ № *, с абонатен № 6507912079, чрез неустановено по делото лице да е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България”АД, а  деянието осъществил с меден проводник със сечение 6 кв.мм. и дължина 14 метра и да е свързал фазовия проводник на въздушната електроразпределителна линия с напрежение 380/220 волта директно с ел.инсталация на жилището си и сградата непосредствено до него, като по този начин да е създал условия за неотчитане на потребената електроенергия.

          По силата на чл.102 т.1 от НПК в наказателното производство подлежат на доказване извършеното престъпление и участието на обвиняемия /в настоящето производство подсъдим/ в него, като по силата на чл.103 ал.1 от НПК тежестта да се докаже обвинението  по дела от общ характер лежи върху прокурора и разследващите органи. В процесният случай обвинението повдигнато на подсъдимия Р.Н.И. не е доказано по несъмнен начин. В хода на настоящето съдебно производство се установи по един категоричен и небудещ съмнение начин, че деянието на подсъдимия не съставлява престъпление, поради което и на основание чл.304 от НПК съдът призна подсъдимия Р.Н.И. за НЕВИНЕН и го ОПРАВДА.

          На основание чл.190 ал.1 пр.І от НПК, когато подсъдимият е признат за невиновен разноските по дела от общ характер остават за сметка на държавата.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: