Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица., 20.12.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, II - ри наказателен състав в публично заседание на 09.12.2013 г. в състав:

                                             

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №  452 по описа за 2013 г. на РС-Берковица, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С Наказателно постановление №470/19.09.2013 г. на Началника на РУ”П” -Берковица на Я.С.Н. *** и с ЕГН ********** са наложени административни наказания “глоба” в размер на 50 лв. и са отнети 6 контролни точки на основание чл. 183 ал. 4 т.7 ЗДвП и Наредба №I-139 на МВР  за нарушение на чл. 137а ал. 1 пр. 1 ЗДвП , както и “глоба” в размер на 10 лв.  на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 пр.2 ЗДвП за нарушение на чл.157 ал.1 от същия и глоба в размер на 50лв. на основание чл.180 ал.1 т.1 за нарушение на чл.76 от ЗДП .

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал Н., който обжалва същото в законовия срок. В жалбата си прави оплаквания за нарушение на процесуални и материални правила при издаване на НП и моли съда да отмени същото изцяло като незаконосъобразно. Редовно призован  не се явява в с. з.,но в представено по делото писмено становище,с което не възразява да се даде ход на делото и разгледа същото, отново твърди,че не е извършил нарушението ,за което е наказан и  моли съда да отмени изцяло наказателното постановление.

Въззиваемата страна редовно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законовия преклузивен срок и е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Мотивите на съда за това са следните.

Против жалбоподателя е съставен акт за нарушение №470/21.08.2013 г. затова, че на 21.08.2013 г., около 09.53 часа в гр.Берковица, по ул. ”Александровска ” и с посока на движение от бензиностанция ОМВ към центъра, управлява л. а. ”Фолксваген Джета”  с ДК № М 9820 АР,собственост на Димитрана Димитрова димитрова от с.Трифоново с ЕГН ********** като към момента на проверката извършва следните нарушения:  1.Управлява МПС без поставен обезопасителен колан,с който е оборудван автомобила;2.Поставил е сини светлини на габаритите отпред,които са забранени и 3.Не представя контролен талон към СУ на МПС,а представя АУАН №761418 от дата 01.06.2013год..

На основание така съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя са наложени посочените по-горе наказания.

На първо място, следва да се обсъди въпросът за процесуалноправната законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Съдът намира, че наказателното постановление е издадено от компетентен по смисъла на закона орган, спазено е производството по издаване на наказателното постановление, както и предвидената в разпоредбата на чл. 57 ЗАНН форма и в тази насока доводите в жалбата са неоснователни.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от приобщените по реда на чл. 281 НПК към доказателствения материал по делото писмени доказателства.

Жалбоподателят е санкциониран  затова, че не ползва обезопасителен колан по време на движение, както го задължава нормата на чл. 137а от ЗДвП.. Съгласно тази норма водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани. ЗДвП регламентира изключения от правилото за: 1/бременни жени; 2/лица, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан; 3/водачите на таксиметрови автомобили, когато превозват пътници в рамките на населеното място; 4/инструкторите - при управление на автомобила с учебна цел. Жалбоподателят е управлявал лек автомобил ,което обстоятелство безспорно се установява от констатациите,отразени в АУАН и издаденото въз основа на него НП и не се оспорва от жалбоподателя. Същият не отрича факта че се е намирал в автомобила и го е управлявал. Жалбоподателят не попада в кръга на изключенията посочени в чл. 137а ал. 2 ЗДвП, поради което в тази част наказателното постановление следва да се потвърди като правилно.

По отношение на другите две наказания,наложени на жалбоподателя,същият в жалбата твърди ,че не е извършил посочените нарушения и оспорва отразената в АУАН и НП фактическа обстановка,но в съдебно заседание не се явява и не представя доказателства,с които да обори доказателствената сила на АУАН и НП и които биха довели до изводи ,различни от установените. Предвид на това съдът прецени,че и в тази  част наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН съдът

        

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №470/19.09.2013 г. на Началника на РУ”П” –Берковица,с което  на Я.С.Н. *** и с ЕГН ********** са наложени административни наказания “глоба” в размер на 50 лв. и са отнети 6 контролни точки на основание чл. 183 ал. 4 т.7 ЗДвП и Наредба №I-139 на МВР  за нарушение на чл. 137а ал. 1 пр. 1 ЗДвП , както и “глоба” в размер на 10 лв.  на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 пр.2 ЗДвП за нарушение на чл.157 ал.1 от същия и глоба в размер на 50лв. на основание чл.180 ал.1 т.1 за нарушение на чл.76 от ЗДП като правилно и законосъобразно .

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението за страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: