Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 20.12.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 13 декември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря П.И.….….……..……………..……и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………..…...АН дело 437 по описа

за 2013г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.340 от НПК във връзка с чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 327 / 24.04.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на Н.Д.Е. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.ІІ от ЗДвП, глоба в размер на 20.00 лева на основание чл.185 от ЗДвП, глоба в размер на 10.00 лева на основание чл.185 от ЗДвП, като и глоба в размер на 10.00 лев ана основание чл.185 от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Н.Д.Е., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид на това моли съда да го отмени, като незаконосъобразно. Редовно призован за участие в съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя посочени в жалбата, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 09.04.2012г. свидетелят П.А.Д. и Т.Й.Г., служители на РУ „Полиция” град Берковица били на работа  и правели проверки по КАТ. Около 14.05 часа забелязали в град берковица по ул.”Александровска” до бензиностанция ОМВ и с посока на движение към кв.Раковица МПС лек автомобил „Шавролет Епика” с ДКН СА 02 79 МА. Спрели го за проверка и установили, че водач на МПС бил Н.Д.Е., жалбоподател в настоящето производство. При проверката се установило, че жалбоподателя не представя КТ към СУ на МПС, автомобилът не е оборудван с обезопасителентриъгълник, аптека и пожарогасител, с което виновно е нарушил чл.100 ал.1 т.1 и чл.139 ал.2 т.1, т.2 и т.3 от ЗДвП.

         За извършените нарушения му бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Жалбоподателят не направил възражения. Не направил такив аи в срока по чл.44 от ЗНАНН.         

         Административнонаказващият орган е счел, че нарушенията са доказани, поради което издал атакуваното наказателно постановление.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на П.Д. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

         Наказаният навежда доводи, че не е доказано по несъмнен начин извършеното нарушение, както и че когато му е извършена проверка, същият не е управлявал МПС.

         Съгласно чл.189 ал.2 от ЗАНН редовно съставените актове имат доказателствена сила до установяване на противното. Съставеният акт е редовен от външна страна, поради което може да се позове на доказателствена сила. Жалбоподателят по никакъв начин не доказа в процеса твърденията си, че не е извършил деянията, за които е наказан.

         По разбиране на съда фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на всяко едно от наказанията административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил съответните наказания.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваното наказателно постановление – законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 327 / 24.04.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, с което на Н.Д.Е. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.ІІ от ЗДвП, глоба в размер на 20.00 лева на основание чл.185 от ЗДвП, глоба в размер на 10.00 лева на основание чл.185 от ЗДвП, като и глоба в размер на 10.00 лев ана основание чл.185 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: