Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Берковица, 19.12.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав, в публичното заседание на пети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                          Председател: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АН дело № 396 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба срещу наказателно постановление на Началника на РУ „Полиция” - Берковица и е с правно основание чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

С Наказателно постановление № 13-0243-000270/359 от 02.08.2013г. Началникът на РУ „Полиция” - Берковица е наложил на А.А.З. *** и ЕГН **********  наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл.177, ал.1,т.3 от ЗДП за нарушение на чл.102 от ЗДП, глоба в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от същия и глоба в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДП за нарушение на  чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП .

Недоволен от наложеното наказание е наказаният  А.А.З.   , който обжалва Наказателното постановление в срок. В жалбата  оспорва фактическите констатации, отразени в акта и постановлението. Навежда доводи, че никога не е бил собственик ,нито ползвател на мотопед,поради което не е предоставял такъв на своя внук.Твърди също,че наложените наказания са във висок размер и няма възможност да заплати глобата в този размер. Моли съда да отмени НП или намали размера на наложеното наказание предвид обстоятелството,че е безработен и не разполага със средства.

В съдебно заседание редовно призован,  се явява и доразвива доводите,изложени в жалбата.Оспорва фактическата обстановка ,отразена в АУАН и  издаденото въз основа на него НП. Твърди,че изобщо не е знаел,че внукът му е управлявал мотор,тъй като той няма такъв и не му е предоставял за ползване.Твърди също,че няма средства да заплати глобата.

Въззиваемата страна РУП-гр.Берковица в съпроводителното писмо предлага Наказателното постановление да бъде потвърдено, като не изпращат представител в съдебното заседание.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице имащо правен интерес от обжалване и като такава е процесуално допустима, а разгледана по същество е  основателна по следните съображения:

На 19.07.2013г. служителите при РУ”П”-Берковица-Т.Г. и Б.Ц.  били дежурни и упражнявали контрол на движението  в кв.”Раковица”.По подаден сигнал,че в кв.”Раковица” в гр.Берковица неправоспособни управляват мотопеди  отишли на място,за да извършат проверка.Там на гърба на училището към 23,05часа  е установено лицето А.А.З. с ЕГН **********  ,който е неправоспособен да управлява мотопед „Пиаджо 50РМ” без регистрационни табели ,без застраховка „ГО” и без документи.На жалбоподателя е съставен акт за нарушение на чл.102 от ЗДвП, за това, че е допуснал неправоспособния му внук А.А.З. с ЕГН **********   да управлява мотопеда,както и за това,че не носел СУ на МПС от съответната категория и контролен талон към него . Акта бил съставен в негово присъствие и в присъствие на свидетеля Б.Ц.  .Същият подписал АУАН и същият му е връчен. Въз основа на съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка съдът установи  от показанията на разпитания в съдебното заседание свидетел Б.Ц. , чиито показания съдът кредитира като обективни и безпристрастни.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Предпоставките, които установени по безспорен начин, обуславят реализирането на административнонаказателната отговорност на дееца са следните: първо - нарушителят да е извършил деянието, т. е. установен е факта на нарушението, второ - идентифициране на дееца и трето: деянието да е извършено виновно, т.е.  установена е вината. При наличието на тези кумулативни предпоставки се издава наказателно постановление. Фактическият състав на чл. 177, ал. 1, т. 3 от ЗДвП включва няколко елемента: субект на нарушението - собственик, длъжностно лице или водач на МПС; изпълнително деяние - допуска управлението на горното МПС от лице, което не притежава свидетелство за управление на МПС; субективна страна - виновно поведение при форма на вина - непредпазливост при изпълнително деяние "допуска".

По делото се установи ,че неправоспособният А.А.З. с ЕГН **********   е управлявал мотопед  „Пиаджо 50РМ” без регистрационни табели ,без застраховка „ГО” и без документи .От показанията на свид.Ц. се установява,че не е установен собственика на мотопеда,тъй като жалбоподателят  нямал документ за него.Не е установен и кой е водача на същия,тъй като жалбоподателят твърди,че нито притежава мотопед,нито ползва такъв и  зобщо не е знаел,че внукът му управлява в момента на проверката мотопед.По делото липсват доказателства относно собствеността на управлявания от внука на жалбоподателя мотопед ,нито за ползвателя на същия.

Предвид на това съдът намира,че неправилно административнонаказващият орган е приел,че административнонаказаното лице А.З. като водач е допуснал управлението на мотопеда си на неправоспособен водач,независимо от причините,които са наложили това. .Изложеното налага извода, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Асен З. .

Съгласно разпоредбата на чл.177,ал.1,т.3 от ЗДвП „ собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество се наказва с глоба от 100 до 300лв.

По делото преди всичко не се доказа от административнонаказващия орган, който носи доказателствената тежест в процеса, че Асен З. е имал качеството водач, длъжностно лице, собственик или упълномощен ползвател на мотопеда, който е управляван от неправоспособния Асен З.. А именно едно от тези качества на нарушителя обуславя административнонаказателната му отговорност по чл.177, ал.1, т.3 от ЗДП. В акта за нарушение е посочено ,че жалбоподателят е допуснал управлението от неправоспособния ,в качеството му на водач.В настоящото производство,обаче по никакъв начин не бе установено от административнонаказващият орган обстоятелството,че именно жалбоподателят е бил водач или упълномощен ползвател на въпросното МПС,нито пък че той е собственик.В административнонаказателното производство , както и в  съдебно заседание не се установи собствеността на управляваното от неправоспособния З. МПС. В тази връзка,съдът намира че недоказано остава и авторството на  извършеното нарушение,посочено в АУАН и НП.

Изложеното налага извода, че в настоящото производство не се установи по безспорен и категоричен начин авторството на деянието, така, както повелява нормата на чл. 6 от ЗАНН, предвид на което съдът намира, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Асен З..Същият не е извършил нарушението,за което е наказан . Недоказването на обвинението, че именно посоченото в акта за нарушение и наказателното постановление лице е извършило административните нарушения прави издаденото наказателното постановление незаконосъобразно и е предпоставка за неговата отмяна.

   По отношение на наложените на жалбоподателя други две наказания за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП,изразяващи се в неносене на СУ на МПС и контролен талон към него ,съдът намира,че са наложени неправилно.По делото е установено,че лицето,управлявало мотопеда,а именно неправоспособния внук  на жалбоподателя не е носил по време на проверката посочените документи,а не самият жалбоподател.Поради това съдът намира,че неправилно жалбоподателят е наказан за нарушения,каквито изобщо не е извършил.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е  основателна, а атакуваното наказателно постановление следва да се отмени като неправилно и незаконосъобразно .

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р       Е       Ш     И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 13-0243-000270/359 от 02.08.2013г. на Началника на РУ „Полиция” - Берковица ,с което е наложил на А.А.З. *** и ЕГН **********  административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл.177, ал.1,т.3 от ЗДП за нарушение на чл.102 от ЗДП, глоба в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДП за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от същия и глоба в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДП за нарушение на  чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП като неправилно и незаконосъобразно .

Решението може да се обжалва пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

                                                                 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :