Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,  04.12.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 05 ноември …....……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година………….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..……………………………………...АН дело 389 по описа

за 2013г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление К - 028908 / 20.09.2013г. на Главен Директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 931/04.10.2011г. на Председателя на КЗП на „Българска телекомуникационна компания” АД със седалище и адрес на управление град София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 115 И, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв. на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите.

          Недоволно от така издаденото Наказателно постановление е останало Дружеството, което обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание редовно призовани представител не се явява.

         Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуватното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА

Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         При извършена проверка на 17.06.2013 г. в магазин „Виваком 4310” в град Берковица, ул. „Николаевска” № 4 е установено, че търговецът „БТК” АД или упълномощено от него лице не е описал своевременно предявени от потребителката Радостина Христова рекламации на закупена стока мобилен телефон GSM „Samsung Galaxy S” в поддържания от него регистър на предявените рекламации в търговски обект магазин 4310 Vivacom, находящ се в град Берковица, ул. „Николаевска” № 4.

Рекламациите са предявени на 09.02.2013г. и на 12.04.2013г, но не са описани в Регистъра на предявените рекламации. Проверяващите счели, ч с това си деяние жалбоподателя е нарушил разпоредбата на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.

Проверката е извършена в обекта, във връзка с подадена в КЗП жалба с вх.№ М-01-176/ 13.06.2013г. от потребителката Радостина И. *** за закупен на 22.04.2011г. от същия обект телефон „Samsung Galaxy S” и предоставена търговска гаранция със срок от 24 месеца, който е оказал дефект. Потребителката е предявила рекламация, като е поискала да бъде заменен с нов. По време на проверката с Констативен протокол № К-0136326/ 17.06.2013 г. е изискано от търговеца да представи становище на проверяващите служители по жалбата, като е посочен срок за това. Изисканото становище не е представено в указания срок. По време на същата проверка е предоставена издадената от търговеца гаранционна карта № GH68-29741 А/ 22.04.2011 г. на закупения от обекта телефон, от която е видно, че на 09.02.2013г. потребителката е предявила пред търговеца или упълномощено от него лице рекламация на стоката. Търговецът е извършил безплатен гаранционен ремонт и е отразил в гаранционната карта извършения ремонт и неговия срок от 09.02.2013 г. до 19.02.2013 г.

Представен е също на проверката в обекта и Констативен протокол № 827/22.04.2013г. от „К енд К сервиз” ЕООД, от който е видно, че потребителката отново е предявила рекламация на стоката на 12.04.2013 г.

При проверката е установено още, че в обекта се поддържа от търговеца „БТК” АД регистър на предявените рекламации, но така предявените от потребителката рекламации, не са описани в същия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № К-0136326 от 17.06.2013 г. с приложения; Протокол за проверка на документи № 69098/11.07.2013 г. с приложения; Протокол за проверка на документи № 69100/23.07.2013 г. с приложения; разпечатки от Регистър на предявените рекламации за периода от 01.02.2013 г. - 20.02.2013 г. и от 01.04.2013 г. - 20.04.2013 г.. Писмо изх. № М-03-325/11.07.2013 г. за съставяне на АУАН.


         За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение на 23.07.2013г. При предявяване на акта възражения не са направени, както и не са направени такива в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на Л.П.Л., И. Антонова Л. и Д.И.В. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

         Жалбоподателят „БТК”АД навежда доводи, че не е извършил деянието за което е наказан, както и че в хода на производството са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че има нарушение на материалния закон.

         Съдът намира, че направените възражения са неоснователни по следните причини.

Съгласно разпоредбата на чл. 6 ЗАНН административното нарушение е деяние, извършено посредством действие или бездействие, нарушаващо установения ред на управление в конкретна правна сфера, което е осъществено виновно и е обявено от закона за наказуемо с административна санкция.

 Събраните доказателства в хода на проведеното против жалбоподателя административно наказателно производство и в хода на съдебното следствие такива установяват по несъмнен  и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН - на посочената в НП дата и място не е вписал в регистъра предявената реклмация. Този факт се установява от показанията на свидетелите Л., Л. и В., както и от събраните в хода на производството писмени доказателства. Извършеното от жалбоподателя е бездействие и същото съставлява административно нарушение по чл.222 от ЗЗП произтичащо от неспазване на задължението по чл. 127, ал.3 от същия закон.

Съдът намира, че в хода на производството не са допуснати от административнонаказващият орган съществени нарушения на процесуалните правила, нито нарушения по квалификацията на деянието.

При установените горе факти и изложените доводи съдът прие, че на посочената в АУАН и НП дата, жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.222 от ЗЗП във връзка с чл.127 ал.3 от ЗЗП. Съобразявайки закона наказващия орган определяйки вида и размера на наказанието правилно е приложил правилно санкционната разпоредба, като е наложил на жалбоподателя предвиденото наказания – имуществена санкция.

При определяне размера на наказанието обаче наказващият орган е съобразил разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗАНН и правилно е наложил съответното наказание в предвидения минимален размер.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К - 028908 / 20.09.2013г. на Главен Директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 931/04.10.2011г. на Председателя на КЗП, с което на „Българска телекомуникационна компания” АД със седалище и адрес на управление град София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 115 И, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв. на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                          

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: