Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,10.12.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на осми ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

         При секретаря......Т.Й..……, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 385 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

                    Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

                   С Наказателно постановление №1003/07.10.2013 г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица е наложено на С.Е.С. *** и ЕГН ********** административно наказание - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ/ Закон за горите/, на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ е отнета вещта послужила за извършване на нарушението – 1бр. лекотоварен автомобил бус  “Форд Транзит” с ДК №М 07 58 ВА и са отнети вещите предмет на нарушението – 1,50 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид –  цер и дъб.

                   Недоволен от наказателното постановление /НП/ С. лично  моли да бъде отменено само в частта по отношение на отнемането на 1бр. лекотоварен автомобил  бус  “Форд Транзит” с ДК №М 07 58 ВА,излагайки доводи за това. Не оспорва фактическата обстановка,но твърди,че е ползвал чужд автомобил без знанието на собственика му.

                   Въззиваемата страна РДГ гр. Берковица  чрез процесуалният си представител оспорва жалбата, намира нарушението за доказано по безспорен начин и моли за потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.

                   Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди във връзка с доводите на страните, намира жалбата за допустима и основателна.

                   На 16.09.2013 г.  в землището на гр.Берковица, област Монтана в района на жп прелеза  св.Й.П. и св.М.Г. - горски инспектори при РДГ гр. Берковица установили, че жалбоподателят С.Е.С. транспортира  в лекотоварен автомобил  бус  “Форд Транзит” с ДК №М 07 58 ВА  1,50 пр. куб. метра дърва за огрев от дървесен вид цер и   дъб преработени за горене- нарязани на трупчета и нацепени  , без документ,доказващ законния им произход.

       Жалбоподателят е депозирал в законоустановения срок писмено възражение и е приложил към него писмени доказателства,от които се установява,че въпросния лекотоварен автомобил е собственост на на друго лице,а именно Асен Дренчов Симов/ по представеното свидетелство за регистрация на МПС / .

        В частта по отношение постановеното с НП на основание чл.273, ал.1 ЗГ отнемане на лекотоварен автомобил  бус  “Форд Транзит” с ДК №М 07 58 ВА  , съдът намира следното:

 Приложението на тази разпоредба следва неминуемо да отчита и визираните в чл.20 от ЗАНН изисквания, а именно: подлежащите на отнемане вещи да са собственост на нарушителя и стойността на същите да се явява съответстваща на характера и тежестта на административното нарушение. По делото е представено Свидетелство за регистрация на МПС ,от което е видно ,че процесния автомобил е собственост на Асен Дренчов Симов и се ползва от свид.Христо Янакиев,разпитан в съдебно заседание ,а не е собственост на жалбоподателя нарушител . В АУАН и НП, не е посочено чия собственост е автомобила, като АНО очевидно е предположил, че е негова, изхождайки от неясно какви доказателства, тъй като такива по административната преписка реално липсват. Също така в НП респективно в АУАН,  не е посочена стойността на  процесните 1,50 пр.м.куб. дърва за огрев от цер и дъб.Видно от приложеното по делото постановление на РП-Берковица стойността на същите е определена в размер на 60-67лв  . Ето защо  съдът приема че неправилно, е постановено отнемане в полза на държавата на лекотоварен автомобил  бус  “Форд Транзит” с ДК №М 07 58 ВА  . Отнемането на превозни средства, брадви, резачки и други средства, послужили за извършване на нарушението или предмет на нарушението, в полза на държавата представлява своеобразна санкция, наред с административно наказателната отговорност по ЗГ. В този смисъл в тежест на административнонаказващият орган е било да докаже, че са налице предпоставките за отнемане в полза на държавата, като ангажира необходимите и относими доказателства, както досежно собствеността на автомобила, така и досежно съответствието между стойността му и` характера и тежестта на нарушението. По отношение на последното изискване е следвало в самото НП да се изложат мотиви за наличието на подобно съответствие. При липсата на такива и с оглед обстоятелството, че се касае за транспортиране на 1,50пр. м.куб.   дърва за огрев от  вида цер и дъб с определена равностойност 60-67лв. отнемането на визирания автомобил със стойност, най-вероятно значително  надвишаваща стойността на неправомерно транспортирания дървен материал се  явява несъразмерно тежко за извършеното административно нарушение.

На следващо място съгласно разпоредбата на чл. 112 ал. 1 от Закона за горите, вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на Държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.

Безспорно се установи в съдебно заседание от разпита на свид.Христо Янакиев,че отнетия лекотоварен автомобил  бус  “Форд Транзит” с ДК №М 07 58 ВА е негова собственост,макар и по свидетелство за регистрация да се води на друго лице и използването на този автомобил от жалбаподателя  е станало независимо от неговата  воля,т.е същият не е бил уведомен за това.

  Ето защо  НП  в тази му част следва да се отмени.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление  №1003 от  07.10.2013 г., издадено от Директора на РДГ-гр.Берковица на С.Е.С. *** и ЕГН **********, в ЧАСТТА, с което , на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ е отнета вещта послужила за извършване на нарушението – 1бр. лекотоварен автомобил бус  “Форд Транзит” с ДК №М 07 58 ВА като  НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО,КАТО  в останалата му част по отношение на наложеното административно наказание - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ/ Закон за горите и са отнети вещите предмет на нарушението – 1,50 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид –  цер и дъб го ПОТВЪРЖДАВА.

 

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд- Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне. 

 

                                                       

                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: