Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Берковица, 13 .12.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                   РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично заседание на петнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Юлита Г.

 

                   При секретаря…Т.Й..……, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 384 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

                   

 

 

          Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН по жалба на БТК АД,против  Наказателно постановление №К - 028907 / 20.09.2013г. на Главен Директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 931/04.10.2011г. на Председателя на КЗП на „Българска телекомуникационна компания” АД със седалище и адрес на управление град София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 115 И,с което за нарушение  чл.128 ал.2 от ЗЗП, на осн. чл.228 от ЗЗП,  на БТК АД е наложено наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лева .

 

         Жалбата е допустима - подадена от надлежна страна, при наличие на представителна власт и в срок. 

         В жалбата си въззивната страна моли отмяна на НП с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Поради обстоятелството,че не е констатиран дефект и не е извършван ремонт ,не е било налице законово основание по чл.128 ал.2 от ЗЗП за издаване на акт за удовлетворяването й. 

         В съдебно заседание за “БТК АД, редовно призована , не се явява представител и не изразява становище. 

    Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуватното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА

        

      С оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

        

Проверката била извършена  във връзка с подадена в КЗП жалба с вх.№ М-01-176/ 13.06.2013г. от потребителката Радостина И. Христова  от гр.Берковица  за закупен на 22.04.2011г. от същия обект телефон „Samsung Galaxy S” и предоставена търговска гаранция със срок от 24 месеца, който е оказал дефект. По време на проверката с Констативен протокол № К-0136326/ 17.06.2013 г. е изискано от търговеца да представи становище на проверяващите служители по КП№К-0136326/17.06.2013г. , като е посочен срок за това. Изисканото становище  е представено в указания срок.В него е посочено,че апарата е влизал в сервиз двукратно през 2013год.,както и че При първата рекламация не е установен дефект,но е извършено профилактично софтуерно обновяване. По време на същата проверка е предоставена издадената от търговеца Представен е също на проверката в обекта и Констативен протокол № 827/22.04.2013г. от „К енд К сервиз” ЕООД, от който е видно, че потребителката отново е предявила рекламация на стоката на 12.04.2013 г., отново не е намерен посочения проблем,издаден е КП №827/22.04.2013год. и апарата е върнат в магазина за получаване от потребителката.

Потребителката при предявяване на  рекламацията,  е поискала дефектиралия телефон да бъде заменен с нов.Търговецът е извършил безплатен гаранционен ремонт  и го е върнал на потребителката. В жалбата потребителката е описала, че на 19.02.2013г. е получила телефона си от търговеца, като не е получила обяснение какво е извършено по телефона и не и е представил документ, от който да е видно това. Търговецът не й е издал документ за предаване на стоката.

Потребителката отново е предявила рекламация на стоката на 12.04.2013 г.

За това, че "Българска телекомуникационна компания" АД не е изпълнило административното си задължение, когато удовлетвори рекламация, да издаде акт за това, който да се състави в два екземпляра, и да предостави един задължително на потребителя, с което е нарушил разпоредбата на чл.128, ал.2 от закона за защита на потребителите, бил издаден АУАН, а въз основа на него и обжалваното НП.

 

Описаната фактическа обстановка се установява и  потвърждава от събраните по делото доказателства - приложените към административнонаказателната преписка Констативен протокол № К-0136326 от 17.06.2013 г. с приложения; Протокол за проверка на документи № 69098/11.07.2013 г. с приложения; Протокол за проверка на документи № 69100/23.07.2013 г. с приложения; Становище,сервизни карти, техническо становище,КП №827/22.04.2013год., от показанията на св.Л.,Л. и В., които съдът кредитира напълно, като искрени, конкретни, подробни и логични.  Въз основа на тези доказателства съдът установи фактическата обстановка такава, каквато е описана в НП.

 

Съдът, предвид  императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание, прави следните изводи:

 

         По приложението на материалния закон.

         Правилно е приложен материалния закон.

         Съгласно чл.128 ал.2 от ЗЗП, търговецът не само е длъжен да състави акт за рекламация, но и  го съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.  Непредставянето му  на потребителя, което е безспорно установено по делото, е достатъчно за да се квалифицира нарушението по чл. 128 ал.2 от ЗЗП.  Именно това, че актът не е представен на потребителя, би дало възможност  на въззивната страна да състави този акт и в последствие, единствено с цел да бъде представен при проверката или пред съда. Предвид изложеното, дори да се приеме, че сервизната карта по съдържание съдържа и реквизитите на акт за удовлетворяване на рекламацията, то тя не е била представена на потребителя и е осъществен състава на нарушението. Доколкото не е предвидена друга специална норма, деянието е наказуемо по общата норма на чл.228от ЗЗП. Субект на нарушението е търговецът.

         Предвид горното, правилно са отнесени фактите към нарушената правна норма и към тази, регламентираща санкцията. 

         Случаят не е маловажен по см.чл.28 ЗАНН, т.к. с нищо не се отличава от обикновените случаи от този род. Нарушението е такова на формално извършване. 

           

         По приложението на процесуалния закон.

         При провеждане на АНП не са допуснати съществени процесуални нарушения.

         АУАН и НП са издадено от компетентни лица и в предвидените от закона срокове. В тях са посочени всички съставомерни признаци на нарушението  и всички относими към него факти. Обстоятелствената част на НП отговаря напълно на диспозитивната. Описани са и доказателствата, въз основа на които е направен извод за нарушението, взето е и отношение по направеното възражение.

         Предвид горното, нарушението е било описано по начин, че на въззивника е могло да му стане ясно в какво се изразява то и в какви фактически рамки следва да организира защитата си.

   

                  Наложеното наказание е справедливо.

         АНО е определил наказанието към минималния,предвиден в закона размер от 100 до 500лв.,а именно в размер на 200лв.  Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчита неблагоприятните за клиента последици. Не е била отстранена повредата на ползваната от него стока и същият не е бил информиран за характера на тази повреда, нито за това, какво е предприето за нейното отстраняване.

 

Предвид горното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

 

                         

 

                                    Р  Е  Ш  И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление№К - 028907 / 20.09.2013г. на Главен Директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 931/04.10.2011г. на Председателя на КЗП на „Българска телекомуникационна компания” АД със седалище и адрес на управление град София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 115 И,с което за нарушение  чл.128 ал.2 от ЗЗП, на осн. чл.228 от ЗЗП,  на БТК АД е наложено наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лева

 

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението по реда на АПК пред Административен съд-Монтана.

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: