Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Берковица, 13.12.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                   РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично заседание на петнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Юлита Г.

 

                   При секретаря…Т.Й..……, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 305 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

                    Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

                   С Наказателно постановление №496/18.06.2013 г. на Началник на РУ”П”-Берковица са наложени на Л.Г.Ц. *** и ЕГН ********** административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец за нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП.

                   Недоволен от наказателното постановление Ц. моли да бъде отменено.

                   Въззиваемата страна РУ”П”-Берковица не изпраща представител ,но взема писмено  становище по жалбата,като моли НП да бъде потвърдено.

                   Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди поотделно и в тяхната съвкупност, намира жалбата за допустима и основателна.

                   При извършена полицейска проверка на 22.05.2013 г. около 23:30 часа в гр.Берковица на ул.”Нисолаевска” с посока на движение от ул.”Х.П.Хаджиилиев” по ул.”Николаевска” към центъра на гр.Берковица   свидетелите И.Б. и П.Д. *** установили , че водачът Ц. управлява лек автомобил „БМВ 3201”  с ДК №СА 0673 НХ  без предна регистрационна табела поставена на определеното място. За установеното  св. И.Б. в присъствието на св.П.Д. съставил акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №496/26668/22.05.2013 г. спрямо Ц.. В АУАН било отразено, че посоченото нарушение е такова по смисъла на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП . Актът бил връчен на нарушителя, който не оспорил констатациите в него и не е  вписал в полето за обяснения и възражения такива.

        На базата на съставения АУАН , АНО издал атакуваното НП, приемайки, че е налице нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, и на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП наложил спрямо водача Ц. визираните по – горе административни наказания.

         Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: АУАН, справка за нарушител от региона, оправомощителна заповед.

         При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че са налице основания за отмяна на атакуваното наказателно постановление изцяло като незаконосъобразно.

        Съгласно нормата на чл.140 ал.1 от ЗДВП “По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места”. В настоящия случай жалбоподателят Л.Ц. е управлявал на 22.05.2013 г. около 23.30 ч. в гр.Берковица на ул.”Николаевска” с посока на движение от ул.”Х.П.Хаджиилиев” по ул.”Николаевска” към центъра на гр.Берковица- на път, отворен за обществено ползване, моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ 3201”  с ДК №СА 0673 НХ  , което МПС е било надлежно регистрирано, имало е издадени регистрационни табели, като задната такава е била поставена на определеното за това място, а предната не е била поставена на мястото й – липсвала е.

       Формално при така изложената фактическа обстановка жалбоподателят е осъществил това нарушение по см. на чл.140 ал.1 от ЗДВП – отнасящо се само до непоставяне на предната регистрационна табела на определеното за това място, но като се прецениха всички обстоятелства от значение за административната отговорност според съда са налице основания за квалифициране на случая като маловажен по см. на чл.28 от ЗАНН. Това е така, доколкото самото административно наказание се прие от настоящата инстанция за деяние с явно незначителна обществена опасност – управляваното от санкционирания МПС си е било регистрирано, имало е издадени по съответния ред регистрационни табели, не е била поставена на определеното за това място само предната – което не е било пречка да се установи дали изобщо автомобилът е бил регистриран – тъй като е бил с поставената задна регистрационна табела. Отделно от това следва да се вземе предвид и ниската обществена опасност и на самия водач и неговото процесуално поведение в хода на цялостното административно производство – не е оспорил обстоятелството, че е управлявал без предна рег. табела, която не е била поставена на определеното за това място отпред на автомобила, не оспорва това и чрез жалбата си против НП до съда. Видно от  представеното от жалбоподателя в хода на съдебното производство Удостоверение от Второ РУП-СДВР гр.София ,на 22.05.2012год. около 17,00часа същият е установил липсата на предна регистрационна табела и е заявил това в 02 РУ”П”-СДВР.По случая е заведена преписка вх.№18204/2012год..Въпросното удостоверение е издадено на 28.05.2012год..Видно от АУАН проверката е извършена и нарушението е констатирано на 22.05.2012год. около 23,30часа,т.е. жалбоподателят е предприел пътуването едва след като е уведомил за липсващата регистрационна табела,но  въпросното удостоверение все още нуе му е било издадено,поради което не е могъл да го представи на проверяващите. Горните обстоятелства послужиха на съдебния състав да приеме случая за маловажен такъв по см. на чл.28 от ЗАНН, което пък и налага отпадането на административната отговорност за процесното административно нарушение. Това е и самостоятелно основание да се счете НП за незаконосъобразно в тази му част – поради несъобразяване от страна на административно – наказващият орган с нормите по раздел V от ЗАНН.   

                            На основание горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

                   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №496/18.06.2013 г. на Началник на РУ”П”-Берковица,с което  са наложени на Л.Г.Ц. *** и ЕГН ********** административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /един/ месец за нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП.

                   Решението може да се обжалва пред АС Монтана в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК и по реда на Глава дванадесета от АПК.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: