О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Берковица, 12.12.2013г.

 

 

Берковският районен съд, І състав в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                     

       Председател: Калин Тодоров

 

като пристъпи към проверка на допустимостта и редовността на искова молба вх. № 1226 от 19.11.2013г., подадена от С.И. от гр.Разлог, въз основа на която е образувано гр. дело № 566 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

С разпореждане от 20.11.2013г. съда е оставил исковата молба без движение и съгласно чл.129, ал.2 от ГПК е указал на ищцата в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани допуснатите нередовности като внесе по сметка на съда допълнително 217, 40 лева държавна такса. Съобщението е връчено на адв. П.Щ. ***, посочен като съдебен адресат, на 28.11.2013г. Нито в законоустановения срок, до 05.12.2013г., нито до настоящия момент ищцата не е отстранила нередовностите на исковата молба.

С исковата молба ищецът е длъжен да представи документ за внесена държавна такса (чл. 128, т.2 от ГПК). Невнасянето на държавна такса прави исковата молба нередовна, а когато тази нередовност не е отстранена в предвидения в закона срок, исковата молба следва да се върне на ищеца.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл.129, ал.4 във връзка с ал.3 от ГПК, следва да се върне исковата молба с приложенията на ищцата, а образуваното производство да бъде прекратено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 1226 от 19.11.2013г. с приложенията на С.И. от гр.Разлог, поради неотстраняване на нередовностите.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 566 по описа за 2013г. на БРС.

 

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на ищцата чрез Районен съд Берковица пред Окръжен съд гр.Монтана.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: