Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 10.12.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 04 декември.………………..…..………………… през две хиляди и тринадесета година………….….…….............…………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 481 по описа за 2013г…………………….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по иск за развод с правно основание чл.49 от СК.

 

Ищцата И.Б.Г.-П. твърди в исковата си молба, че с ответника са съпрузи, сключили граждански брак на 05.03.2000 година и от брака си имат две навършили пълнолетие деца.  Твърди, че поради липсата на нормални отношения с ответника и създаването на проблеми от негова страна на децата била принудена да напусне на 20.08.2011 г. семейното жилище и се установила да живее с децата при родителите си в гр. Вълчедръм. Моли съда, да постанови решение, с което прекрати брака, сключен между нея и ответника като дълбоко и непоправимо разстроен, да предостави упражняването на родителските права спрямо родените от брака деца на нея и определи местоживеенето им също при нея; ответника да бъде осъден да й заплаща като законен представител на децата  по 100 лв. месечна издръжка за детето Моника и по 80 лв. – за детето Бетина;  да определи режим на лични контакти на бащата с децата, да предостави на ответника за ползване семейното жилище, находящо се в град Берковица, ул. Тинтява № 35, след развода да носи предбрачното си фамилно име Г..

 

         Ответникът Д.А.П. в предоставения срок по чл.131 ГПК не взема становище по предявения иск.

 

В съдебно заседание страните постигнаха съгласие за прекратяване на брака и подписаха споразумение за последиците от развода.

 

Доказателствата по делото са писмени и гласни. След преценката им, съдът намери за установено следното:

Страните са сключили граждански брак на 05.03.2000  година и от брака си към настоящия момент имат две ненавършили пълнолетие деца. Безспорно е обстоятелството, че в последните години брачната връзка между страните е разкъсана. Безспорно е и обстоятелството, че страните са във фактическа раздяла. Следва да бъде изяснено, дали настъпилото в отношенията между страните разстройство е от категорията на визираното такова в СК, наличието на което да обуславя прекратяване на брака.

 

Състоянието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака, като едно от основанията за допускане на развод, се характеризира с непоправимо изчезване на уважението и доверието между съпрузите, на взаимното разбирателство и общите усилия за обезпечаване благополучието на семейството. По разбиране на настоящия съдебен състав, това обстоятелство се доказа от твърденията на страните. Доказа се "дълбоко" разстройство, т.е. пълно отсъствие на дължимото съдържание на брачната връзка. Настъпилото разстройство в нея е и "непоправимо", т.е. то е окончателно, без възможност за преодоляване и възстановяване на съпружеските отношения. Свидетелство в тази насока е и настъпилата фактическа раздяла. Последната е резултат от пълното изчерпване от съдържание на брака, каквото е вменено от закона и морала.

Причините, довели до това разстройство на брачната връзка са от различно естество. В постигнатото споразумение по реда на чл.49, ал.4 СК страните са направили искане съдът да не се произнеся по въпроса за вината, поради което и съдът няма да  изследва този въпрос.

С прекратяване на брака настъпват последици в имуществената и личната сфера на всяка една от страните. Законодателят е предвидил част от тези отношения да бъдат уредени непременно в рамките на бракоразводния процес. В конкретния случай страните са постигнали споразумение по основните въпроси, по които съдът дължи произнасяне. В рамките на предоставените на съда правомощия, последният следва да се убеди, че постигнатото между страните съгласие не противоречи на закона и морала и най — вече, че са защитени правата на родените в брака деца. Самото споразумение не противоречи на закона и изчерпателно урежда взаимоотношенията между страните след прекратяване на брака, поради което следва да бъде одобрено от съда и възпроизведено в диспозитива на решението.

С оглед изхода на делото и постигнатото споразумение всички разноски се поемат от всяка една от страните така както са направени.

 Ответникът следва да заплати допълнителна ДТ за прекратяване на брака, както и ДТ върху присъдения размер на издръжка.

По изложените съображения съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между И.Б.Г.-П. с ЕГН ********** *** и Д.А.П. с ЕГН ********** ***, сключен на 05.03.2000 г. в гр. Берковица, акт 7/05.03.2000 година, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което :

Страните се споразумяват съдът да прекрати  брака помежду им като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

Родителските права върху родените  от брака деца Моника Димитрова П., родена на *** година и Бетина Димитрова П., родена на *** година ще се упражняват от майката И.Б.Г.-П., като местоживеенето на децата ще бъде при нея в град Вълчедръм, ул. Славянска №38А.

 

 Бащата Д.А.П. ще има право на лични контакти с децата Моника Димитрова П. и Бетина Димитрова П. всяка първа събота и неделя от месеца от 10.00 ч. на съботния до 18.00 ч. на неделния ден, като бащата поема разходите за децата по време на престоя им при него, както и ще ги взема при себе си за един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

 

 Бащата Д.А.П. с ЕГН ********** *** ще заплаща на И.Б.Г.-П. с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетните Моника Димитрова П. с ЕГН ********** и Бетина Димитрова П. с ЕГН ********** по 100.00 лева месечна издръжка за всяко дете, считано от 04.12.2013 г. до настъпване на причини, обуславящи нейното прекратяване или изменение.

 

Семейното жилище, находящо се в гр.Берковица, ул. Тинтява № 35 се предоставя за ползване на Д.А.П..

        

След прекратяване на брака И.Б.Г.-П. ще носи предбрачното си име Г..

 

ОСЪЖДА Д.А.П. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС  ДТ в размер на 25.00 лв. за прекратяване на брака и 144.00 лева върху присъдения размер на издръжка, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

 

 

                  

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: