Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

гр.Берковица, 05.08.2013г.

 

Калин Т. – и.ф. на Административен ръководител на Районен съд гр. Берковица, съгласно Заповед № 55 от 02.08.2013г. на Административния ръководител на Районен съд гр. Берковица, за да се произнесе взе предвид следното:

С определения от 18.07., 02.08. и 05.08.2013г. съдиите при Районен съд - Берковица са се отвели от разглеждането на НДОХ № 263/2013г. по описа на съда, поради наличие на предпоставките на чл.29, ал.2 от НПК, при което разглеждането на делото в Районен съд - Берковица е невъзможно. При това положение е налице хипотезата на чл. 43, т. 3 НПК, съгласно която, когато съдът, на който делото е подсъдно, не може да образува състав, ВКС може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд. Ето защо следва да се постанови изпращането на делото на ВКС, който да определи друг равен по степен съд, който да разгледа делото.

 

По изложените съображения, и.ф. на Административен ръководител на Районен съд гр. Берковица

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НДОХ № 263/2013г. по описа на БРС.

ИЗПРАЩА делото на ВКС на разпореждане.

 

 

и.ф. на Административен ръководител: