МОТИВИ:                                                          НОХД № 471 /2012г.

 

 

С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият Н.И.Т. е обвинен в това, че за времето от 08.11.2011г. до 18.07.2012г. в град Берковица след като е бил осъден с решение по гр.дело № 726/2011г. по описа на РС-Берковица да издържа свой низходящ – сина си И.Н. И., с ЕГН ********** съзнателно не е изпълнил това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно седем такива в размер на 665.12 лева – престъпление по чл.183 ал.1 от НК

Представителят на Районна прокуратура – гр. Берковица поддържа повдигнатото обвинение по отношение на подсъдимия Н.И.Т. за извършено престъпление по  чл. 183, ал. І от НК, тъй като счита, че са събрани достатъчно доказателства по делото, които да установяват вината му за това деяния.

Подсъдимият Н.И.Т. разбира обвинението, признава вината си, като моли съда да му бъде наложено наказание “пробация” в минимален размер. Като причина за неплащането сочи липсата на доходи.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становището на страните, приема за установено следното:

Подсъдимият Н.И.Т. ***. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

         Подсъдимият Н.И.Т. и свидетелката М.М.М. живеели на семейни начала. От съвместното им съжителство се родило детето И. Николов И., с ЕГН **********. През 2011г. двамата се разделили.

С Решение от 20.03.2012г. по гр.дело № 726/2011г. по описа на РС-Берковица, влязло в законна сила на 10.04.2012г. съдът е постановил предоставяне упражняването на родителските права на майката М.М., както и режим на лични контакти. Със същото решение е осъден Н.Т., подсъдим в настоящето производство да заплаща на малолетното си дете И. по 80.00 лева месечна издръжка, считано от 08.11.2011г, ведно със законната лихва върху тази сума. 

Видно от изпълнената на досъдебното производство съдебно – оценителна експертиза изготвена от вещо лице П.А.В. се установява, че подсъдимият не изплатил 7 месечни вноски за периода от 08.11.2011г. до 18.07.2012г.  на обща сумата от 665.12 лева. Съдът е приел експертното заключение на основание чл.282 ал.3 от НПК. Съдът възприема същото като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

Така установената фактическа обстановка се изяснява от обясненията на подсъдимия Н.И.Т., дадени в съдебно заседание в хода на съдебното следствие, както и от показанията на свидетелката М.М., както и от прочетените и присъединени на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства, приложени по досъдебно производство № 240 /2012 г. по описа на РУ „Полиция” гр.Берковица.

Подсъдимият Н.И.Т. е осъден да издържа свои низходящи – малолетният си син И., но съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 вноски. Налице е съзнателно неизплащане на дължимите месечни вноски през инкриминираният период от време, тъй като с влязъл в сила съдебен акт – решение осъденото лице е задължено да заплаща издръжка, поради което подсъдимият Н.И.Т. следва да понесе наказателна отговорност.

Разпоредбата на чл. 183, ал. 1 НК изрично постановява, че се държи наказателно отговорен този, който, като е осъден да заплаща издръжка на свой низходящ, съзнателно не изпълни задължението си в размер на две или повече месечни вноски. Изпълнителното деяние на престъпния състав по чл. 183, ал. 1 НК се свързва с наличието на съдебно решение, без да съществува изискване да е образувано изпълнително производство за събиране на вземанията или наказателната отговорност да е обвързана с гражданско - правната погасителна давност.

Съдебните решения относно заплащане ежемесечна издръжка на низходящ се изпълняват доброволно от родителя, който е задължен да намери начин за престиране на сумите, при условията, посочени в решението на съда. С чл. 183, ал. 1 НК са създадени допълнителни гаранции за своевременно изпълнение на съдебните решения относно заплащане на издръжка от родител на дете. Осигурена е наказателноправна защита на интересите на низходящия с цел да се създадат възможно най-благоприятни условия за неговото отглеждане и получаване на образование. Защитено е и правото на родителя за принос и оказване материална подкрепа на неговото дете. Законът изрично не изисква като задължителен признак на престъплението наличието на изпълнително производство. Такъв извод не се налага и при тълкуването на състава.

За да е съставомерно едно деяние по чл.183, ал.1 от НК е необходимо от обективна страна, издръжката на лицата от кръга на посочените в нормата да е дължима съгласно влязло в сила решение на граждански съд, да не  е платена за период не по-малко от два месеца, а от субективна страна това задължение да не е изпълнено съзнателно от дължащото алиментните задължения лице. Престъплението по чл.183 ал.1 от НК е продължено престъпление, което се осъществява с едно деяние във форма само на бездействие и то трайно и непрекъснато в определен период от време.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си подсъдимият Н.И.Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 183 ал. І от НК, като за времето от 08.11.2011г. до 18.07.2012г. в град Берковица след като е бил осъден с решение по гр.дело № 726/2011г. по описа на РС-Берковица да издържа свой низходящ – сина си И.Н. И., с ЕГН ********** съзнателно не е изпълнил това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно седем такива в размер на 665.12 лева.

От обективна страна са налице всички признаци на състава на престъплението, в което подсъдимият е обвинен.

От субективна страна е налице форма на вина – пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал. ІІ от НК. Подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е допускал тяхното настъпване.

Предвид горното съдът квалифицира деянието, предмет на настоящото наказателно производство, като престъпление по чл. 183, ал. І от НК.

         Съобразно принципа за законоустановеност на наказанието следва да се вземе предвид визираната в закона санкция за този вид престъпление – “лишаване от свобода” до една година или наказание “Пробация”. Съобразно принципа за индивидуализация наказанието следва да се отчетат степента на обществената опасност. Тази на деянието не е завишена, тъй като не се касае за извършено тежко престъпление по смисъла на чл.93 т.7 от НК. Съдът като преценява обществената опасност на дееца, счита, че се касае за личност с невисока степен на обществена опасност, с оглед обстоятелството, че той признава вината си и е на лице тежко материално положение, което всъщност е и причината да не се изпълнява задължението. От друга страна следва да се вземе предвид проявената упоритост при извършване на деянието, касае се за неизплащане на издръжка в размер на 7 месеца. След анализ на посочените индивидуализиращи отговорността обстоятелства, съдът е на становище, че за извършеното престъпление по чл. 183 ал. 1 от НК, на подсъдимия следва да бъде наложено наказание  „ПРОБАЦИЯ” като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и 100 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от една календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

Съдът намира, че с така наложеното наказание в този му вид и размер ще способства в най –висока степен за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция на Закона.

             Причини за извършване на престъплението - принизено чувство за бащин дълг.

          При този изход на делото подсъдимият Н.И.Т. следва да заплатят в полза на ВСС – София направените по водене на делото разноски в размер на 30.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: