МОТИВИ:                                                             НОХД 462 / 2012г.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимия Я.С.Е. е обвинен в това, че на 31.05.2012г. в дома си в град Берковица на ул. „Крайречна № 21 в кв. „Раковица осъществил неправомерно присъединяване към ел. разпределителната мрежа , собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение – България АД посредством допълнително монтиран проводник /мост/ със сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводник /рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера, който не преминава през уред за търговско отчитане, като по този начин създал условия за непълно отчитане на изразходваната ел. енергия довели до нарушение разпоредбите на чл.13 т.4 и чл.34 т.2 и 3 от Общите условия за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ- Електроразпределение БългарияАД; чл.15 т.5 от Общите условия на договорите за използване на ел. разпределителните мрежи на „ЧЕЗ Електроразпределение България" АД, както и разпоредбите на Наредба № 6 от 9.06.2004 година на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи – престъпление по  чл.234в ал. 1 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението.

          Подсъдимия Я.С.Е. се признава за виновен в хода на съдебното следствие и дава подробни обяснения. Моли съда да му наложи наказание пробация.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Изслушано е заключение по назначената на досъдебното производство съдебно техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.А..

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

Подсъдимия Я.С.Е. е роден на ***г***. Живее в същия град, кв.„Раковина, неженен. Осъждан за извършено престъпление от общ характер - кражба на чуждо имущество, но е реабилитиран по право, пради което се явява неосъждан.

Подсъдимият Я.С.Е. притежава жилище и живее в гр. Берковица, кв.Раковица на ул. „Крайречна № 21 . Тъй като притежава и съседният имот на ул.„Крайречна № 23 не е променял адресната си регистрация. Същият е абонат на „ЧЕЗ Разпределение България АД на първия адрес и е с абонатен номер 6507913125, № на електромера 10156957 и клиентски номер 3002534909 /писмо на л.22/. Поради нередовно изплащане на консумираната ел. енергия на 08.03.2012г. токът за жилището му бил прекъснат. На 31.05.2012г. след подаден сигнал служители на „ЧЕЗ- Електроразпределение- БългарияАД Отдел „Нетехнически загуби и служители на РУ „Полиция"- гр. Берковица извършили оглед в дома на подсъдимия на посочения по - горе адрес, а именно на ул.„Крайречна № 21, при който е установено, че същият е осъществил неправомерно присъединяване към ел. разпределителната мрежа чрез свързване на проводник със сечение 6 мм2 свързан директно с фазов проводник на въздушната ел. разпределителна линия 380/220V на улицата иред електромерното табло.Съставени са протокол за оглед на местопроизшествие/л.5-6/, констативен протокол/л. 7-9 от досъдебното производство/ и фотоалбум.

На досъдебното производство е назначена съдебно  ел.техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.А., съгласно заключението на което се установява, че  нерегламентирането присъединяване към ел. мрежата е извършено посредством допълнително монтиран проводник /мост/ със сечение 6мм2 свързан директно с фазов проводник на въздушната ел. разпределителна линия 380/220V на улицата пред електромерното табло.изходящия към къщата фазов проводник/рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера. По този начин е подадено напрежение към дървена кутия от старо ел. табло на външната стена на къщата и оттам на цялата ел. инсталация. Съдът изцяло възприема заключението, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

Със своето поведение подсъдимият е нарушил разпоредбите на чл.13 т.4 и чл.34 т.2 и 3 от Общите условия за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ- Електроразпределение България" АД ; чл.15 т.5 от Общите условия на договорите за използване на ел. разпределителните мрежи на „ЧЕЗ Електроразпределение България" АД, както и разпоредбите на Наредба № 6 от 9.06.2004 година на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи.

В хода на проверката не е установено от кого е извършено неправомерното присъединяване.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на К.С.Д. и И.П.Т. дадени в хода на съдебното следствие, на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства. Подсъдимия Я.С.Е. се признава за виновен и дава подробни обяснения за начина на осъществяване на деянието. В тази насока е и експертното заключение по назначената на досъдебното производство експертиза.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

          С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимия Я.С.Е. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.234в ал.1 от НК, като създал условия за неправомерно и непълно отчитане на изразходваната ел.енергия.

От обективна страна, изпълнителното деяние, изразяващо се в неправомерно въздействие върху ел.уреди е било реализирано от подсъдимия Е..

Деянието на подсъдимия е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като е съзнавал противоправното си деяние и е целял настъпването на всички вредни последици от това.

Към момента на осъществяване на процесното деяние подсъдимия Я.С.Е. е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на неговата отговорност.

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.234в ал.1 от НК за е предвидено наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба до 15 000.00 лева.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимия Е..

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимият Я.С.Е. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимия, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието не е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена –не е осъждан извършени престъпления от общ характер /реабилитиран е по право/.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимия, признание на вината и спомагането за разкриване на обективната истина.

         Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимия и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимия Я.С.Е. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и 180 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.3 от НК, поради което не наложи по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда. ПодсъдимияТ е безработна, не реализира никакви доходи, поради което извършва инкриминираното деяние. Налагане на наказание глоба в размер до 15 000.00 лева напрактика няма да бъде изпълнено и няма да осъществи своите цели. Ето защо съдът не наложи по – лекото наказание – глоба.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

Предвид изхода на делото подсъдимия Я.С.Е. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да заплати в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: