МОТИВИ:                                                             НОХД 445 / 2012г.

 

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият Ц.О.Ц. е обвинен в това, че на 20.06.2012г. в дома си в град Берковица на ул. „И. № .. в кв. „Р. осъществил неправомерно присъединяване към ел. разпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение – България АД посредством допълнително монтиран проводник /мост/ с дължина 29 см. и сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводник /рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера, който не преминава през уред за търговско отчитане, като по този начин създал условия за непълно отчитане на изразходваната ел. енергия довели до нарушение разпоредбите на чл.13 г.4 и чл.34 т.2 и 3 от Общите условия за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ- Електроразпределение България"АД; чл.15 т.5 от Общите условия на договорите за използване на ел. разпределителните мрежи на „ЧЕЗ Електроразпределение България АД, както и разпоредбите на Наредба № 6 от 9.06.2004 година на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи – престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението.

          Подсъдимият Ц.О.Ц. не се признава за виновен в хода на съдебното следствие, но дава обяснения и моли съда да му наложи наказание пробация.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Изслушано е заключение по назначената на досъдебното производство съдебно техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.А..

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

 

Подсъдимият Ц.О.Ц. е роден на ***г***. Живее в същия град в кв”Р.”, ул.”И.” № ... За времето от 28.05.1987 година до 3.12.2011 година с пет присъди на различни съдилища в страната за умишлени престъпления от общ характер- кражба на чуждо имущество и чл.235 от НК е осъден на глоба, поправителен труд и различни срокове лишаване от свобода, изтърпявани при условията на чл.66 ал. 1 от НК.

Подсъдимият Ц.О.Ц. притежава жилище и живее в гр. Берковица, кв.”Р.”, ул.„И. № ... Същият е абонат на ЧЕЗ Разпределение България АД и е с абонатен номер 6507911063, № на електромера 10146863 и клиентски номер 300253537903 /арг. л.23 от ДП/. Поради нередовно изплащане на консумираната ел. енергия токът за жилището му бил прекъснат.

На 20.06.2012 година след подаден сигнал служители на ЧЕЗ-Електроразпределение-БългарияАД, Отдел Нетехнически загуби" и служители на РУ Полиция град Берковица съвместно извършили оглед на абонатине на ул.”И.”, в това число и в дома на подсъдимия. При проверката било установено, че последният е осъществил неправомерно присъединяване към ел. разпределителната мрежа чрез свързване на проводник с дължина 29 см. и сечение 6 мм2 свързан кьм фаза и нула към ел.инсталация пред електромерного табло.

Съставени са протокол за оглед на местопроизшествие /л.7-8 от ДП/, констативен проюкол /л.11 от ДП/ и фотоалбум.

На досъдебното производство е назначена съдебн о- техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.П.А. /л.31 от ДП/, съгласно което нерегламентирането присъединяване към ел. мрежата е извършено посредством допълнително монтиран проводник /мост/ с дължина 29 см. и сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводник/рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера. По този начин е подадено напрежение към дървена кутия от старо ел. табло на външната стена на къщата и оттам на цялата ел. инсталация. Съдът изцяло възприема заключението, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Г.И.М., Р.П.Р., Г.Ц.Ц., Й.В.Ц. дадени в хода на съдебното следствие, на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства. Подсъдимият не се признава за виновен, но дава обяснения и моли съда за по – леко наказание, а именно пробация, което по своето естество съставлява критичност към извършеното. В тази насока е и експертното заключение по назначената на досъдебното производство експертиза.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

          С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият Ц.О.Ц. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.234в ал.1 от НК, като създали условия за неправомерно и непълно отчитане на изразходваната ел.енергия.

От обективна страна, изпълнителното деяние, изразяващо се в неправомерно въздействие върху ел.уреди е било реализирано от подсъдимият Ц.О.Ц..

Деянието на подсъдимият е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като всеки от тях е съзнавал противоправното си деяние и е целял настъпването на всички вредни последици от това.

Към момента на осъществяване на процесното деяние подсъдимият Ц.О.Ц. е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на неговата отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.234в ал.1 от НК за е предвидено наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба до 15 000.00 лева.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимия Ц..

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимият Ц.О.Ц. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимия, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието не е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена –осъждан е за извършени престъпления от общ характер.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимия, частично признание на вината и спомагането за разкриване на обективната истина.

         Отегчаващи вината обстоятелства – предишни осъждания.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимия и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимият Ц.О.Ц. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, както и 220 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.3 от НК, поради което не наложи по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда. Подсъдимият е безработен, не реализира никакви доходи, поради което извършва инкриминираното деяние, за да му бъде заплатено. Налагане на наказание глоба в размер до 15 000.00 лева напрактика няма да бъде изпълнено и няма да осъществи своите цели. Ето защо съдът не наложи по – лекото наказание – глоба.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

По делото е приложено веществено доказателство 1 брой проводник с черна изолация с дължина 29 см. Съдът го отне в  полза на Държавата на основание чл.53 ал.1 б.А от НК, като принадлежащо на виновния и предназначено и послужило за извършване на умишлено престъпление, като постанови след влизане в законна сила на настоящата присъда да бъде унищожено вещественото доказателство, поради своята ниска стойност.

          Предвид изхода на делото подсъдимия Ц.О.Ц. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да заплати в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: