МОТИВИ:                                                             НОХД 433 / 2012г.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимата М.О.П. е обвинен в това, че на 02.05.2012г. в град Берковица, област Монтана в частен дом на ул.П.М.  .., без абонаментен номер, чрез неустановено по делото лице осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение БългарияАД, като деянието е осъществено посредством проводник ПВВМ, със сечение 2х2.5кв.мм. мед /мостов проводник/, с който ел.инсталацията на жилището директно е свързана за електроразпределителната мрежа без уред за търговско измерване и по този начин е създала условие за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в ал. 1 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението.

          Подсъдимата М.О.П. се признава за виновна в хода на съдебното следствие и дава подробни обяснения. Моли съда да й наложи наказание пробация.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Изслушано е заключение по назначената на досъдебното производство съдебно техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.А..

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

Подсъдимата М.О.П. е родена на ***г***. Не е осъждана за извършени престъпления от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

На 02.05.2012 година в град Берковица служители на ЧЕЗ Разпределение България АД и РУ Полиция град Берковица извършили внезапна проверка в дома на подсъдимата М.О.П.,***. Къщата обитавана от последната няма партида и Договор за снабдяване с електроенергия и поради това не е абонат на ЧЕЗ.

При извършване на проверката е установено неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение БългарияАД. Присъединяването е извършено с проводник ПВВМ, със сечение 2 х 2.5 кв.мм. мед /мостов проводник/. Едното жило на проводника е свързано към фазов проводник на въздушната ел. разпределителна линия 380/ 220 волта на улицата, а другото жило е свързано към нулевия проводник на линията. Другия край на жилата е свързан с фазовото и нулевото жило на ел.инсталация на къщата, като проводниците са подадени през дупка в стената.

За констатираното неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа е съставен Констативен протокол 30005840/ 02.05.2012 година.

На досъдебното производство е назначена съдебно- ел.техническа експертиза изпълнена от вещо лице А.А., от което се установява, че електрическата инсталация на къщата директно е свързана към електроразпределителната мрежа, без уред за търговско измерване на изразходваната ел.енергия. С така извършеното присъединяване изразходваната ел. енергия в жилището намиращо се на  ул.П.М. .. в град Берковица не се е измервала и отчитала. Съдът изцяло възприема заключението, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на К.С.Д. дадени в хода на съдебното следствие, на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства. Подсъдимата М.П. се признава за виновна и дава подробни обяснения за начина на осъществяване на деянието. В тази насока е и експертното заключение по назначената на досъдебното производство експертиза.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

          С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимата М.О.П. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.234в ал.1 от НК, като създала условия за неправомерно и непълно отчитане на изразходваната ел.енергия.

От обективна страна, изпълнителното деяние, изразяващо се в неправомерно въздействие върху ел.уреди е било реализирано от подсъдимата М.О.П..

Деянието на подсъдимата е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като е съзнавала противоправното си деяние и е целяла настъпването на всички вредни последици от това.

Към момента на осъществяване на процесното деяние подсъдимата М.О.П. е била в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъла да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на нейната отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.234в ал.1 от НК за е предвидено наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба до 15 000.00 лева.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимата П..

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимият М.О.П. за така извършеното от нея престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимата, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието не е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена –не е осъждана извършени престъпления от общ характер.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимата, признание на вината и спомагането за разкриване на обективната истина.

         Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимата и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимата М.О.П. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и 120 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.3 от НК, поради което не наложи по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда. Подсъдимата е безработна, не реализира никакви доходи, поради което извършва инкриминираното деяние. Налагане на наказание глоба в размер до 15 000.00 лева напрактика няма да бъде изпълнено и няма да осъществи своите цели. Ето защо съдът не наложи по – лекото наказание – глоба.

         С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тази подсъдима и по отношение на останалите граждани.

По делото е приложено веществено доказателство - двужилен кабел тип ПВВМ, със сечение 2 х 2.5 кв.мм мед /мостов проводник/ с дължина около 10 метра оставен на отговорно пазене в РУ „Полиция” град Берковица, като след влизане в законна сила на присъдата да бъде унищожено вещественото доказателство, поради своята ниска стойност.

          Предвид изхода на делото подсъдимата М.О.П. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да заплати в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: