МОТИВИ: НОХ Дело N 410 / 2012  година по описа на БРС:

 

 

                            Подсъдимият М.М.Т.-   е предаден на съд с обвинение в това,че на 07.03.2012год. в местността „Манчовото” ,землището на гр.Вършец /земеделски имот пл.№421020/  в съучастие като съизвършител с  И.И.Г. и  използвайки техническо средство – моторна резачка отнел от владението на Н.Г.В. и М.Н.В.,***  2,3 пространствени кубически метра дърва за огрев-акация  на обща стойност 103,5-лв.,  без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвоят –престъпление по чл.195,ал.1,т. 4 във връзка с чл.194,ал.1 във връзка. с чл.20,ал.2 от НК.

Подсъдимият И.И.Г.  от с.с. е предаден на съд с обвинение по чл.195,ал.1,т. 4 във връзка  с чл.194,ал.1 във връзка  с чл.20,ал.2 от НК.,затова,че на 07.03.2012год. в местността „Манчовото” ,землището на гр.Вършец /земеделски имот пл.№421020/  в съучастие като съизвършител с  М.М.Т. и  използвайки техническо средство – моторна резачка отнел от владението на Н.Г.В. и М.Н.В.,***  2,3 пространствени кубически метра дърва за огрев-акация  на обща стойност 103,5-лв.,  без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвоят .

         На дознанието подсъдимите се признават за виновни и дават обяснения как и защо са извършили престъпното деяние. В съдебно заседание чрез защитата изразяват съгласие за производство по реда на Глава 27 от НПК , правят пълни признания  и се разкайват.                                             Представителят на обвинението намира същото за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на съда да наложи наказание, което да изпълни целите на закона  формулирани в чл. 36 НК като се съобрази  ,че производството е по реда на Глава 27 от НПК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка с доводите  на страните,съдът  приема за установено следното:

        Подсъдимият М.М.Т. е роден на *** година в гр. Берковица. Живее в гр. Вършец, кв. „Изток", неженен. За времето от 30.09.2003 година до 12.08.2011 година с една присъда и едно определение по одобрено споразумение, двете на Берковският районен съд за умишлени престъпления от общ характер- кражба на чуждо имущество и незаконна сеч е осъден на три месеца лишаване от свобода, изтърпявани ефективно и глоба в размер на 200 лева. Подсъдимият И.И.Г. е роден на *** ***. Живее в същия град. кв. „Изток", неженен, неосъждан. Двамата подсъдими са познати.

Със заповед № РД- 08-168 от 8.09.2010 година на Областен управител- гр. Монтана на основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията и пар. 4к ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и чл.286 ал.8 от ППЗСПЗЗ и одобрен плана на новообразуваните имоти и регистър към него за местността „Манчовото"/Кършийското/ землището на гр. Вършец.Имот планоснимачек № 421020 в списъка е посочен като собственост на Георги Николов В. ***. Последният е починал на 20.09.2009 година и е оставил като свои законни наследници свидетелите по настоящето дело М.Н.В. и Н.Г.В.. Жалби вьв връзка с този имот не е имало и одобреният план е влязъл в законна сила. В същия има и акациеви дървета, но не се намира в горски фонд. На 7.03.2012 година след обяд подсъдимите М. Михайлов Т. и И.И.Г. с две конски каруци отишли в цитирания имот и с помощта на моторна резачка, собственост на Г. отрязали, натоварили в каруците и приготвили за транспортиране 2.3 пространствени кубически метра дърва за огрев акация. Около 16.03. часа на мястото пристигнали свидетелите Благовест Николаев Николов и Ангел Петров Апостолов, двамата служители в РУ „Полиция"- гр. Вършец. При извършената проверка двамата подсъдими не са представили изискуемите се по закон документи за добив и превоз на дърва. За целта са съставени и АУАН № 6 и № 7 .двата от 7.03.2012 година на РУ „Полиция"- гр. Вършец. В хода на разследването се установява, че отрязването на дървата е станало без знанието и съгласието на собствениците на имота. След разкриване на деянието и извършителите акациевите дърва, предмет на кражбата са върнати на собственика.

Съгласно заключението на вещото лице инж. Стефка П. Цекова по назначената и изготвена съдебно- лесотехническа експертиза/л. 37-40 от досъдебното производство стойността на така отнетите дървета към момента на извършване на деянието възлиза в размер общо на 103.50 лева.

                Че това е така се установява  по реда на ГЛАВА ХХVІІ от НПК – разпоредбите на съкратеното производство-от самопризнанията на подсъдимите  ,показанията на всички разпитани свидетели-в това число  на пострадалите Н.В.  и М.В.  ,от показанията на свидетелите Благовест Николов  и  Ангел Апостолов,от писмените доказателства по делото огласени по реда на чл. 283 от НПК и приети като доказателства .

                   Подсъдимите  са осъществили от обективна и субективна страна, състава на престъплението по чл.195,ал.1,т. 4 във връзка  с чл.194,ал.1 във връзка  с чл.20,ал.2 от НК.Кражбата се квалифицира от това ,че е извършена от двамата в съучастие като съизвършители и за извършване на престъплението е използвано и МПС .

 От субективна страна деянието е осъществено

при  пряк умисъл, подсъдимите са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са  общественоопасните му последици и са целяли настъпването на вредоносния резултат, като върху отнетото имущество са  упражнили фактическа власт.

                    За това  престъпление законът предвижда наказание от една до  десет   години  лишаване от свобода .Съдът постанови съдебният си акт  в производство по реда на глава 27 от НПК ,при  условията на чл. 58 а ал. 4във връзка с чл. 55 от НК  На двамата подсъдими  съдът определи наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т.1 от НК-от пет месеца лишаване от свобода -под минимума предвиден за това престъпление. Подсъдимият Т. не е осъждан ,признават вина и се разкайва и е млад човек.Подсъдимият Г. е осъждан,но по отношение на първите две осъждания е налице настъпила реабилитация ,признава вината си,съдейства за разкриване на обективната истина,разкайва се.Съдът намира ,че и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко с оглед вината им ,последиците от деянието-възстановени щети.

                   При индивидуализацията на наказанието, съдът взе предвид вид  битовия характер на кражбата, подбудите за извършването му, личността на извършителите, семейно и имотно  положение- безработни и двамата , самопризнания и разкаяние,възрастта им ,възстановена щетата за пострадалите,.

                    С така определеното наказание, съдът намира ,че ще се  изпълнят целите на наказанието формулирани в чл. 36 от НК и ще се постигнат целите както на генералната  ,така и на личната превенция

                   За да се поправи и превъзпитат подсъдимите , както и да се изпълнят целите на  генералната превенция съдът намира ,че те не   следва  ефективно да изтърпят  определеното им наказание -няма законна пречка за това ,млади хора са ,с критично отношение към извършеното .

                   Подсъдимите бяха осъдени да заплатят всеки от тях  на ВСС направените по делото разноски .

                   Водим от горното , съдът постанови присъдата си .

                                  

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :