МОТИВИ: НОХ Дело N 320 / 2012  година по описа на БРС:

 

 

                            Подсъдимият В.И.Т.- роден на ***г***, българин, бълг.гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование,безработен и с ЕГН ********** е предаден на съд с обвинение в това ,че през месец ноември 2011 година, от лозе в местността «Славковец«, землището на с.Замфирово, като действал в съучастие като съизвършител с Г.А.П., използвайки МПС - малогабаритна селскостопанска техника-самоделен мотокултиватор с ремарке /неустановена марка/. собственост на подсъдимия П. отнели от владението на Е.М. ***, следните вещи -метални ленти за ограда и телефонна кабина на обща стойност 69 лева, собственост на И., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят –престъпление по чл.195,ал.1,т. 4 във връзка с чл.194,ал.1 във връзка. с чл.20,ал.2 от НК.

Подсъдимият А.П.А. ***, българин , бълг.гражданин , женен , неосъждан , със средно образование , безработен и с ЕГН ********** е предаден на съд с обвинение по чл.195,ал.1,т. 4 във връзка  с чл.194,ал.1 във връзка  с чл.20,ал.2 от НК затова,че че през месец ноември 2011 година, от лозе в местността «Славковец «.землището на село Замфирово, като действал в съучастие, като съизвършител с Г.А. *** чрез използване на МПС -лек автомобил «Опел астра«, с рег.№ М 81-62 АТ.собственост на Цветан А. ***, отнел от владението на Е.М.И. ***0бр. циментови колци на обща стойност 80лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои  .

     Подсъдимият Г.А. ***, роден на *** ***,българин,бълг.гражданин,неженен,осъждан,не работи и с ЕГН : ********** е обвинен в това ,че  през месец ноември 2011 година, в м.»Славковец«.землището на село Замфирово. използвайки МПС - самоделен мотокултиватор с ремарке, неустановена марка, негова собственост, в съучастие като съизвършител с подсъдимия В.И.Т. *** от владението на Е.М. *** метални ленти за ограда и телефонна кабина на обща стойност 69 лева, без съгласието на собственика Е.И. и с намерение противазоконно да ги присвоят- престъпление по  чл. 195, ал.1 т 4 във вр. с чл.194,ал.1 и чл. 20, ал.2 от НК .Както е обвинен и в това,че през същия месец на 2011 година, от лозе в местността «Славковец «, землището на село Замфирово, като действал в съучастие като съизвършител с А.П.А.,***, чрез използване на МПС -лек автомобил «Опел Астра «, с рег.№ М 81 62 АТ, собственост на Цветан Александров Цеков от гр. Монтана, при условията на продължавано престъпление, отнел от владението на Е.М.И.,***0бр. циментови колци на обща стойност 80лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал.1 т 4 във вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 26, ал.1 от НК.

На дознанието подсъдимите се признават за виновни и дават обяснения как и защо са извършили престъпното деяние. В съдебно заседание чрез защитата изразяват съгласие за производство по реда на Глава 27 от НПК , правят пълни признания  и се разкайват.                                             Представителят на обвинението намира същото за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на съда да наложи наказание, което да изпълни целите на закона  формулирани в чл. 36 НК като се съобрази  ,че производството е по реда на Глава 27 от НПК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка с доводите  на страните,съдът  приема за установено следното:

                             Подсъдимите  В.И.Т. и А.П.А. не са осъждани,подс.Г.А.П. е осъждан за две престъпления от общ характер,като последната присъда е по НОХД №63/2012год. на БРС-6 мес. лишаване от свобода,изпълнението на което е отложено за срок от три години, в сила от 18.04.2012год.,т.е. след настоящото деяние.

                   Свидетелката Е.М. *** притежава лозе в местността "Славковец".землището на село Замфирово. Лозето било оградено с метални ленти и циментови колци.В същото И. била оставила една метална телефонна кабина, която ползвала за съхранение на селскостопанските си инструменти.

През месец октомври 2011 година подсъдимият П. отишъл в посочената по-горе местност за да бере лозе със свой приятел. Тогава той забелязал кабината в лозето на И. и в него се оформило престъпното намерение да извърши кражба. В изпълнение на това си намерение, през есента на 2011 година, месец ноември дой отишъл до лозето на И..С него бил и подс. В.Т.И..Двамата пристигнали до лозето с помощта на мотокултиватор с ремарке /неустановена марка/. Спрели до лозето и натоварили телефонната кабина в ремаркето.След това П. свалил металните ленти от оградата, намотал ги и също сложил в ремаркето. Двамата тръгнали към гр.Монтана. На центъра ги чакал бащата на Г.П. - А.П.А..Той се качил на мотокултиватора, без да попита от къде са вещите и тримата отишли на пункта за вторични суровини, за да предадат отнетото. Предали ги и си поделили парите.

Няколко дни след горните събития, през месец ноември, 2011 година подсъдимия Г.П. и баща му А.П.А. отишли на същото лозе, от където била открадната телефонната кабина, тоест това на св. И.. От там извадили колците и на два пъти ги прекарали с автомобила на А.А., марка "Опел Астра", рег.№ М 81 62 АТ до дома си.Счупили колците и извадили желязото, което предали на пункт за черни и цветни метали в гр. Монтана, който се намирал, по думите на подсъдимите, на "Ломско шосе".

                   Видно от изготвената съдебно – оценителна експертиза /стр.26-29 от ДП/, изготвена от вещото лице Велков стойността на вещите отнети от подсъдимите циментови колци е 80лв.,а на телефонната кабина и металните ленти – 69лв., към момента на извършване на деянието, като при оценката са взети предвид пазарните цени към момента на извършване на деянието и процента на тяхното овехтяване..

 Че това е така се установява  по реда на ГЛАВА ХХVІІ от НПК – разпоредбите на съкратеното производство-от самопризнанията на подсъдимите  ,показанията на всички разпитани свидетели-в това число  на пострадалата М.  ,от писмените доказателства по делото огласени по реда на чл. 283 от НПК и приети като доказателства-, Съдебно оценителна експертиза, декларация,справки за съдимост .

                   Подсъдимите  са осъществили от обективна и субективна страна, състава на престъплението по чл.195,ал.1,т. 4 във връзка  с чл.194,ал.1 във връзка  с чл.20,ал.2 от НК.Кражбата се квалифицира от това ,че е извършена от подсъдимите в съучастие като съизвършители ,че за извършване на престъплението е използвано и МПС.Съдът прецени,че по отношение на подс.Г.А. ,деянието не е извършено при условията на чл. 26 ал. 1 от НК като продължавана престъпна дейност .Подсъдимият е извършил две отделни престъпления, които осъществяват поотделно съставите на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време,но  при различна обстановка,в различно съучастие, при което последващото не се явява от обективна и субективна страна продължение на предходното.

 От субективна страна деянието е осъществено при  пряк умисъл, подсъдимите са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са  общественоопасните му последици и са целяли настъпването на вредоносния резултат, като върху отнетото имущество са  упражнили фактическа власт.

                    За това  престъпление законът предвижда наказание от една до  десет   години  лишаване от свобода ..Съдът постанови съдебният си акт  в производство по реда на глава 27 от НПК ,при  условията на чл. 58 а ал. 4във връзка с чл. 55 от НК  като на подсъдимите А.П. и В. Филипов съдът определи наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т.1 от НК- пет месеца лишаване от свобода -под минимума предвиден за това престъпление. Подсъдимите не са осъждани ,признават вината си и се разкайват.Съдът намира ,че и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко с оглед вината им.

              По отношение на подс.Г.А. съдът призна подсъдимия за невиновен и го оправда за това,да е извършил второто престъпление при условията на чл.26 ал.1 от НК.Съдът определи наказание на същия като за първото деяние му наложи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК- пет месеца лишаване от свобода,изпълнението на което отложи за срок от три години.За второто деяние съдът определи наказание седем месеца лишаване от свобода,изпълнението на което отложи за срок от три години.

     Съдът приложи и разпоредбата на чл.23 от НК като за така определените наказания за двете престъпления съдът определи едно общо наказание до размера на най-тежкото от тях ,а именно 7 месеца лишаване от свобода изпълнението на което отложи за срок от три години.  

      Тъй като извършеното от подс.Г.А. престъпление по настоящето производство-м.11.2012г. и това предмет на  НОХД №63/2012год. по описа на РС-Берковица, влязла в законна сила на 18.04.2012год ,с която е осъден на 6 месеца лишаване от свобода,изпълнението на което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от три години се намират в условията на реална съвкупност, то на осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК, съдът определи по отношение на подсъдимия ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените му по цитираните наказателни производства, НАЙ-ТЕЖКОТО ОТ ТЯХ /това по настоящето производство,а именно 7 /седем/ месеца лишаване от свобода ,изпълнението на което отложи за срок от три години.  

                   При индивидуализацията на наказанието, съдът взе предвид вид  битовия характер на кражбата, подбудите за извършването му, личността на извършителите, семейно и имотно  положение- безработни , самопризнания и разкаяние.

                    С така определеното наказание, съдът намира ,че ще се  изпълнят целите на наказанието формулирани в чл. 36 от НК ,и ще се постигнат целите както на генералната  ,така и на личната превенция

                      Подсъдимите бяха осъдени да заплатят всеки от тях  на ВСС направените по делото разноски .

                   Водим от горното , съдът постанови присъдата си .

                                

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: