П Р И С Ъ Д А

ГР.БЕРКОВИЦА, 09.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………….наказателна колегия в публично заседание на 09 октомври….……………………………... през две хиляди и дванадесета година………..………………………..в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

                    

при секретаря К.А.……………………….и в присъствието на прокурора Илка Андонова…………като разгледа докладваното от съдията Цветкова…………..………………..……....НОХД 445 по описа за 2012г……………………………………и след тайно съвещание съдът 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

          ПРИЗНАВА подсъдимият  Ц.О.Ц., роден на ***г. в гр.Берковица, живущ ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с начално образование, пенсионер, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2012г. в дома си в град Берковица на ул. „И. № .. в кв. „Р. осъществил неправомерно присъединяване към ел. разпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Електроразпределение – България АД посредством допълнително монтиран проводник /мост/ с дължина 29 см. и сечение 6мм2 изходящия към къщата фазов проводник /рекордоман/ е присъединен директно към фазов проводник на линията за напрежение 380/220V на улицата пред електромера, който не преминава през уред за търговско отчитане, като по този начин създал условия за непълно отчитане на изразходваната ел. енергия довели до нарушение разпоредбите на чл.13 г.4 и чл.34 т.2 и 3 от Общите условия за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ- Електроразпределение България"АД; чл.15 т.5 от Общите условия на договорите за използване на ел. разпределителните мрежи на „ЧЕЗ Електроразпределение България АД, както и разпоредбите на Наредба № 6 от 9.06.2004 година на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи,  поради което и на основание чл.234в ал.1 от НК във вр/ка с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, както и 220 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение, като на основание чл.55 ал.3 от НК не налага по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда.

         ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53 ал.1 б.А от НК вещите, които принадлежат на виновния и са били предназначени и са послужили за извършване на умишлено престъпление – 1 брой проводник с черна изолация с дължина 29 см. находящ се в РС-Берковица, като след влизане в законна сила на присъдата да бъде унищожено вещественото доказателство, поради своята ниска стойност.

         ОСЪЖДА подсъдимия Ц.О.Ц. със снета по делото самоличност и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС-София направените по водене на делото разноски в размер на 46.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред ОС -Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: