Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица, 22.10.2012 г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                   

РАЙОНЕН СЪД - Берковица, II – ри наказателен състав в открито съдебно заседание на 18.10.2012 г. в състав:

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: Юлита Г.

                                       

при секретаря Т.Й. и в присъствието на прокурора ….., като разгледа докладваното от съдия Г. АН дело №443 по описа за 2012 г. на РС-Берковица, за да се произнесе взе предвид средното:

 

Производството е по реда на чл. 375 и. сл. от НПК.

Районен съд-Берковица е сезиран с Постановление от 20.09.2012 г. на Районна прокуратура-Берковица за освобождаване от наказателна отговорност и. налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на Х.Н.С. *** и ЕГН ********** за престъпление по чл. 276 ал. 2  от НК.

Досъдебното производство е образувано и. водено срещу Х.С. за това, че на 24.05.2012 г.,в гр.Берковица по ул.”Александровска” в района на бензиностанция „ОМВ”  при управление на л. а. „Опел Астра” с ДК №СА 7635 НР ,собственост на Стоян Н.С. *** , съзнателно се ползвал от подправен удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010438 и с № на холограмата 3856679,залепен на предно панорамно стъкло - престъпление по чл. 276 ал. 2 от НК.

Представител на Районна прокуратура-Берковица не се явява и не взема становище.

Обвиняемият Х.С. ,разпитан на досъдебното производство се признава за виновен.Обяснява,че лично закупил винетния стикер в началото на 2012год. от форум сайт от интернет,без да предполага,че е недействителен.В съдебно заседание ,редовно призован,не се явява.В депозирана по делото молба сочи,че поради насрочено обучение в чужбина,не може да се яви за участие в съдебно заседание.

Съдът като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на обвиняемия и становището на Районна прокуратура-Берковица в изготвеното предложение, приема за установено следното:

От събраните по делото доказателства се установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Х.Н.С. ***.Живее в същия град. Същият е неженен и е студент. Видно от Справка за съдимост рег. №8541/20.06.2012 г. на БС при СРС, С. не е осъждан, нито по отношение на него е прилагана разпоредбата на чл. 78а НК.

С. управлява  л. а. „Опел Астра” с ДК №СА 7635 НР ,собственост на брат му Стоян Н.С. *** . На дата 24.05.2012 г. при управление на същия по ул.”Александровска” в гр.Берковица в района на бензиностанция „ОМВ”, той е спрян за проверка от свидетелите – Мирослав Иванов и Димитър Захариев – служители в РУ”П”-Берковица.

На Иванов и Захариев направило впечатление, че винтетният стикер, залепен на автомобила в долния десен ъгъл на панорамното стъкло е по-различен от обичайните такива и по външни белези предположили,че същият е недействителен. С Протокол за оглед на местопроизшествие  от същата дата, стикера е иззет  /л. 7,8 от ДП/. От заключението по назначената на ДП техническа експертиза се установява, че някои от характерните белези в оригиналния винетен стикер и елементи на защитата не присъстват в представения винетен стикер.представената за изследване годишна винетка за 2012год. ,кат.3, номер на стикера 0010438 и на холограмния знак 3856679,представлява фалшификат на оригинален удостоверителен знак и се различава от издадените в оторизираните печатници за целта от  АПИ /Агенция пътна инфраструктура/.

Обвиняемият признава, че сам лично е закупил винетния стикер в началото на 2012год. от форум сайт от интернет,без да предполага,че е недействителен .

Въз основа на горната фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че с деянието си, обвиняемият С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК, тъй като на  24.05.2012 г.,в гр.Берковица по ул.”Александровска” в района на бензиностанция „ОМВ”  при управление на л. а. „Опел Астра” с ДК №СА 7635 НР ,собственост на Стоян Н.С. *** , съзнателно се ползвал от подправен удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010438 и с № на холограмата 3856679,залепен на предно панорамно стъкло .

         От субективна страна престъплението е извършено с вина под формата на пряк умисъл, като деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, като е предвиждал и искал настъпването на общественоопасните му последици.

Като причина за извършване на деянието следва да се посочи несъобразяването и незачитането на установения правов ред в страната.

         Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемият С. – за престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, което е умишлено престъпление, се предвижда наказание “глоба” от 100 /сто/ до 300 /триста/ лв. ;

         - обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК;

         - с престъплението няма причинени имуществени вреди.

         При определяне на наказанието на обвиняемия за извършеното от него престъпление съдът прецени следното:

Степента на обществената опасност на деянието  е невисока - касае се за умишлено деяние, при което водачът е нарушил правилата за движение по пътищата, но в същото време самото деяние не разкрива такава висока степен на обществена опасност. Степента на обществена опасност на С. също е невисока с оглед данните за личността на дееца, които сочат, че същият е с чисто съдебно минало и добрите характеристични данни,

За да определи наказанието, съдът отчете признанието на вината и съжалението за извършеното,

За деянието по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 НК, законодателят е предвидил наказание “глоба” в размер от 100 лв. до 300 лв., и съобразно разпоредбата на чл. 78а, ал. 5 от НК административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба. Ето защо съдът счита, че наказание в размер на 100 лв. /сто лева/, като съобрази, че С. е студент,не работи и не реализира доходи - ще има възпитателната и превантивна функция

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК направените деловодни разноски в размер на 43,60 лв. /за екпертиза/ и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист следва да се възложат на обвиняемия.

По отношение на вещественото доказателство, представляващо годишна винетка за категория 3, с № на стикера:  № 0010438 и с № на холограмата 3856679, съдът отнема в полза на Държавата на основание чл. 53 ал. 1 б. ”а” НК, като същото следва да бъде унищожено след влизане на решението в законна сила.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 НПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ПРИЗНАВА обвиняемия Х.Н.С.- роден на ***г***,живущ *** ,българин, бълг.гражданин, неженен, студент   и ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 24.05.2012 г.,в гр.Берковица по ул.”Александровска” в района на бензиностанция „ОМВ”  при управление на л. а. „Опел Астра” с ДК №СА 7635 НР ,собственост на Стоян Н.С. *** , съзнателно се ползвал от подправен удостоверителен знак – годишен винетен стикер за категория 3 за 2012год., с № 0010438 и с № на холограмата 3856679,залепен на предно панорамно стъкло - престъпление по чл. 276 ал. 2 вр. с ал. 1 НК, като на основание чл. 78а ал. 1 вр. с ал. 5 НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - глоба в размер на 100 лв.,

ОСЪЖДА обвиняемия Х.Н.С. с посочени по-горе адрес и ЕГН да заплати по сметка на ВСС-София сумата от 43,60 лв. – разноски за вещо лице, както и 5 лв. – държавна такса при издаване на изпълнителен лист за тази сума.

ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл. 53 ал. 1 б. ”а” НК приложеното по делото веществено доказателство – годишна винетка за категория 3, с № на стикера: № 0010438 и с № на холограмата 3856679 , като същото следва да бъде унищожено след влизане на решението в законна сила.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Монтана в 15-дневен срок от съобщението за страните.

                                                       

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: