Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица, 24.10.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-БЕРКОВИЦА, II - ри наказателен състав в публично заседание на 12.10.2012 г. в състав:

                                              

             РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЮЛИТА Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД №380 по описа за 2012 г. на РС-Берковица, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Постъпила е жалба от М.О.И. *** и ЕГН ********** против НП №497/18.06.2012 г. на Началника на РУ „П” -Берковица, с което на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 пр. 1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 139 ал. 5 ЗДвП.

В жалбата си И. заявява, че не е знаел, че винетката е фалшива, тъй като е закупил същата за 67 лв. от павилион в гр.София. В съдебно заседание редовно призован , се явява лично и  моли наложеното наказание глоба в размер на 300лв. да бъде отменено.

         Въззимаемата страна не взема становище по жалбата. Редовно призована не изпраща представител.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна в преклузивния срок. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         На 22.05.2012 г. към 15.15 часа по  път ІІ-81 на  км. 67+787, посока на движение към гр.София, жалбоподателят управлявал л. а „Ауди 80” с ДК №  М5518АХ  като на същия е поставен винетен стикер /неистински/, респ. жалбоподателят не е заплатил надлежно винетен стикер за движение по републиканската пътна мрежа. На място са повикани разследващ полицай и служители от РУП-Берковица, които са иззели винетния стикер от стъклото на автомобила.

         Наказващият орган възприел изцяло фактическата обстановка изложена в акта като приел наличието на неистински винетен стикер като липса на такъв и издал атакуваното наказателното постановление, с което на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 пр. 1 ЗДвП на жалбоподателя била наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 139 ал. 5 ЗДвП. Предвид обстоятелството,че за този вид нарушение със съставяне на АУАН се изземва КТ и Свидетелството за регистрация на автомобила ,то жалбоподателят видно от представените по делото доказателства веднага  още на другия ден закупил седмична винетка .

При предявяването на акта на наказаният, същият направил възражение, като вписал че има винетка,но тя е свалена за експертиза.. Административнонаказващият орган приел възражението за неоснователно и въз основа на акта за установяване на административното нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените доказателства събрани в хода на въззивното производство.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

        В жалбата си наказаният  развива доводи, че НП е незаконосъобразно, тъй като той е закупила  този винетен стикер на цена 67лв. от павилион в гр.София. По същество не оспорва констатациите в АУАН и НП.

       Съдът намира направеното възражение за неоснователно и като такова следва да го остави без уважение.

         Съгласно чл.10а ал.5 от Закона за пътищата е визирано, че „при заплащане на винетната такса се издава ценна книга, наречена „винетка”, която удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, като:

          1. винетката се състои от две части; първата част е оформена за еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство и е осигурена срещу фалшифициране със защитни знаци; тя има и предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи; втората част във вид на талон се съхранява от водача на пътното превозно средство и служи за доказателство за платена винетна такса при издаване на безплатен винетен стикер в случаите на счупване или кражба на предното стъкло на автомобила, както и при производствен дефект на винетния стикер;

          2. собственикът или ползвателят на пътното превозно средство има право да ползва републиканските пътища на Република България, като преминава по тях или по техните участъци с пътното превозно средство само когато е заплатена винетна такса за съответния период и категория на пътното превозно средство и в долния десен ъгъл на предното стъкло на пътното превозно средство е залепен валиден винетен стикер; Жалбоподателката закупувайки автомобил с винетен стикер /винетка/, но без да е предоставена втората част от същата, която да служи като доказателство за това навежда на извода, че е действала с пряк умисъл.

Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по Закона за движението по пътищата, за което жалбоподателя основателно е бил санкциониран. Ето защо съдът намира, че е извършил посоченото административно нарушение.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение, като е наложил наказанието към предвидения в правната норма минимален размер.

Предвид гореизложеното съдът намира, че атакуваното НП е законосъобразно, а подадената жалба от М.И. за неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №497/18.06.2012 г. на Началника на РУ „П” -Берковица, , с което на М.О.И. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.179 ал.3 т.4 пр.І от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: