Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 10.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 05 октомври.......……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………....……….....АН дело 376 по описа

за 2012г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление №207 / 02.08.2012г. на Кмета на Община Берковица на Б.И.Ф. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лв. на основание чл.18 ал.1 от Наредбата за регистрация,стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Берковица.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Б.И.Ф.   , който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Твърди,че не е извършил нарушението, за  което  е наказан,тъй като кучетата не са се движили без надзор,а заедно със стадото от кози. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното: 

        Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява  ОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

           Административнонаказателното производство срещу жалбоподателя е започнало с допускане на съществени процесуални нарушения,което е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление,без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.

          Като нарушение в акта и в наказателното постановление е посочено, че „На 11.07.2012год около 09,50 часа в с.Комарево ,ул.”Първа” №1  е допуснал собствените си три кучета,под чийто надзор се намират,порода „Българска овчарка” с черна и бяла козина и с имената Гаро,Роман и Мичо ,излизащи от стадото с кози и с бесен лай да заобиколят лицето И.А.В. ***  ,с ЕГН ********** и с необоснована агресия и без причина се нахвърлят върху й,събаряйки я на земята,в резултат на това изпитала стрес” .

      Административно-наказващият орган е приел, че Ф. е осъществил състава на нарушение по чл.12, ал.3 от  Наредбата за регистрация,стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Берковица,приета с Решение №332 ,Протокол 17 от 26.11.2004год. на Общински съвет-Берковица и е ангажирал личната му отговорност на основание чл. 18, ал. 1 от същата като му е наложил наказание глоба в размер на 50лв.  Видно от цитираната Наредба ,посочено в  заключителните разпоредби -  § 1 Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА и изискванията на ЗВМД ,обнародван ДВ бр.42 от 05.05.1999год. Този Закон е отменен с параграф 3 т.1 от ПЗР на Закона за ветеринаромедицинската дейност,обнародван в ДВ бр.87 от 01.11.2005год.,в сила от 02.05.2006год..Т.е. посочената Наредба няма действие,тъй като закона въз основа на който е приета е отменен.

    По новия Закон за ветеринаромедицинската дейност,обнародван в ДВ бр.87 от 01.11.2005год. в сила от 02.05.2006год. не се предвижда Общинските съвети да приемат Наредби,тъй като в този нов закон са предвидени административни наказания и за нарушенията,които е третирала наредбата. В чл.172 ,чл.174 и чл.177 от ЗВМД са посочени задълженията и забраните към собствениците,които се наказват по чл.472 ал.5 от ЗВМД.Съгласно чл.472 ал.5 от ЗВМД наказателните постановления се издават от кметовете на Общини и райони.

          Това налага  извода,че  АУАН и издаденото въз основа на него НП е съставен за извършено нарушение по недействаща наредба.

При тези съображения ,съдът намира,че наказателното постановление следва да се отмени  като неправилно и незаконосъобразно, доколкото административнонаказващият орган не е приложил правилно материалния закон - приложената санкционна норма не кореспондира с извършеното нарушение.  

   Поради наличието на посочените формални предпоставки за отмяна на атакуваното  НП съдът прие,че е безпредметно обсъждането на правилността на така издаденото НП, респ. на това извършено ли е административно нарушение,как следва посоченото нарушение да бъде квалифицирано,както и размера на наказанието.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

                   ОТМЕНЯВА Наказателно постановление  №207 / 02.08.2012г. на Кмета на Община Берковица ,с което на Б.И.Ф. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лв. на основание чл.18 ал.1 от Наредбата за регистрация,стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Берковица.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -Монтана по реда на глава 12 от АПК, в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

          

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :