Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 08.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 28 септември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.….….……..……………..……и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………..…...АН дело 356 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.340 от НПК във връзка с чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 45/04.06.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на Б.Т.Т. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Б.Т.Т., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Не оспорва констатациите в АУАН и НП. Моли съда да постанови решение, с което отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На жалбоподателя Б.Т.Т. е издадено разпореждане на полицейски орган от 11.04.2012г., а именно да измести фургона си от имот собственост на ЕТ „В. – Петър П.”***, находящ се в град Берковица, ул.”Тинтява” № 12. Срок за изпълнение на полицейското разпореждане е до 10.05.2012г.

         На 28.05.2012г. свидетелят Ф.Х.Ф. и Г.Д.П., в качеството си на служители на РУ „Полиция” град Берковица извършили проверка дали е изпълнено полицейското разпореждане. Установили, че административнонаказаният не е изместил фургона от имота на  ЕТ „В. – Петър П.”***. Предвид на това му съставили АУАН от същата дата, счели деянието за нарушение на чл.55 ал.1 от ЗМВР.

         При предявяването на акта на жалбоподателя не направил възражения. Не направил такива и в срока по чл.44 от ЗАНН. Едва след издаване на наказателното постановление в жалбата, с която се атакува развива доводи, че не е съгласен с констатациите.

Административнонаказващият орган въз основа на акта за установяване на административното нарушение издадал атакуваното наказателно постановление, в което изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на Ф.Х.Ф. – свидетел по установяване на нарушението съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

         Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че при проверка от служители на въззиваемата страна на 28.05.2012г. е установено, че жалбоподателя не е изпълнил писмено полицейско разпореждане от 11.04.2012г.

         Спорното по делото е дали извършеното от наказания съставлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, правилно ли е реализирана административнонаказателна отговорност, както и правилно е определено наказанието и възможно ли е то да бъде намалено.

         Предвид на гореизложено съдът намира, че жалбоподателя е извършил това нарушение, поради което правилно му е вменена и административна отговорност.

         Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбоподателя е извършил нарушението, за които е наказан и същото правилно е квалифицирано по чл.270 ал.1 от ЗМВР.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил съответното наказание в минималния предвиден в правната норма размер.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваното наказателно постановление – законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление45/04.06.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, с което на Б.Т.Т. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: