Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 23.10.2012 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           Берковският районен съд, II наказателен състав, в откритото съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

      Районен  съдия: Юлита Г.

 

при участието на секретаря Т.Й.., като изслуша докладваното от съдията а.н.д. № 353 по описа за 2012 г. за да се произнесе взе предвид следното:

          

              Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН.

           Образувано е по жалба на Г.Д.М. *** и ЕГН **********  против Наказателно постановление №1410  23.07.2012 г., издадено от директора на РДГ-гр.Берковица, с което на основание чл.266,ал.1 от Закона за горите /ЗГ/ за нарушение на чл.204 от ЗГ му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 /двеста/ лева и на основание чл.275, ал.4 от ЗГ и чл.5 от наредба за определяне на обезщетенията за нанесени щети върху гори и земи от ГФ е определено обезщетение в размер на 400лв.

       В жалбата се сочи, че издаденото НП е незаконосъобразно и неправилно и се иска неговата отмяна. Твърди се, че фактическите констатации по АУАН и НП не отговарят на действителното фактическо положение.

     В съдебното заседание жалбоподателят лично и чрез процесуалният си представител поддържа жалбата и развива допълнителни доводи в подкрепа на становището си, като се изтъква, че дървесината е била маркирана на корен с общинска марка- 0,2 от оторизиран общински служител на базата на Разрешителното за сеч,снабдена е с превозен билет ,с който документи е превозена до посоченото място,след като е маркирана отново с общинска марка за превоза от същия служител. Не е изяснен и вида на дървесината и нейното количество.

           Ответната страна чрез процесуалният си представител оспорва жалбата, намира нарушението за доказано по безспорен начин и моли за потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.

           Берковският районен съд, като взе предвид депозираната жалба, събраните по делото доказателства, доводите и съображенията на страните, намери за установено от фактическа страна следното:         

Жалбата против атакуваното НП е подадена в законоустановеният 7-дневен срок, от лице имащо право на обжалване и същата е процесуално допустима.

Административнонаказателното производство е започнало на 10.08.2011 година със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение № 1410 против Г.Д.М. *** и ЕГН **********  за това, че през месец юли 2011год. в землището на с.бързия,местността „Черемушница”,отдел 210 н1 отсякъл 20 броя дървета / бук,елша и габър/ равни приблизително на 16 пр. куб.м. дърва за огрев ,отсечени съвместно с Христо Тодоров иванов с ЕГН **********,немаркирани с контролна горска марка. Нарушението е констатирано на 01.08.2011 г. По  време на извършената проверка от компетентни лица-служители на РДГ-Берковица е установена описаната фактическа обстановка, а именно при обиколка на района е констатирано отсичането на въпросните дървета.

При извършената служебна проверка настоящата инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при съставяне на акта и при издаване на НП. В съвкупността си, същите съставляват достатъчно основание за цялостна отмяна на санкционния акт, без да се разглежда неговата материалноправна законосъобразност по същество, тъй като тези процесуални нарушения са довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице.

          На първо място  на жалбоподателя е наложено наказание за това, че е извършил следното нарушение "добил /отсякъл/ в землището на с.Бързия,местност „Черемушница” ,отдел 210 н 1 20бл. Дървета от дървесен вид бук,габър и елша,немаркирани с КГМ иби ОМ,равни на 16 пр. куб.м. дърва за огрев от дървесен вид дъб и цер.". От показанията на разпитаните по делото свидетели се установява, че в двора на жалбоподателя в село Бързия са намерени 8-9 куб. метра букови дърва, които  дърва  са били маркирани законно с общинска марка. Видно от приложеното по делото (л. 7) разрешение, издадено от Кметство, с. Бързия, на жалбоподателя е разрешено да отсече 2 броя бук,1бр. елша  и 1 брой круша в м. "Черемощница", землище с. Бързия, от собствен имот. По делото не се установи жалбоподателят да е отсякъл дъби дърва, като никой не го е видял да сече. Дървата са намерени в двора му.

     При така събраните доказателства по делото, съдът намира, че не е установено по един безспорен и категоричен начин жалбоподателят да е отсякъл дърва от дървесен вид дъб и цер без писмено позволително, поради което и не следва да носи административнонаказателна отговорност.

       На следващо място при съставяне на акта за установяване на административно нарушение е посочено,че нарушителят е отсякъл 20бр. дървета /бук,елша и габър/ равни приблизително на 16 куб.м. пр. дърва немаркирани с контролна горска марка.В издаденото въз основа на него НП е отбелязано,че отсечените дърва за огрев са били от дървесен вид дъб и цер.От показанията на разпитаните по делото актосъставител В.М. и свидетелят Н.П. се установи ,че намерените в двора на жалбоподателя дърва са били  около 8-9 куб.м  и не е имало от дървесен вид дъб.На следващо място в АУАН и НП се твърди,че отсечените дървета не са били маркирани с КГМ или ОМ.От приложените по делото писмени доказателства ,както и от показанията на свидетелите и обясненията на жалбоподателя се установи,че описаните дървесни видове са били маркирани на корен с общинска марка №02 като маркирането е било извършено от служител на Кметство с.Бързия,а именно специалистът по „кадастрален план” –Яни Петров Каменов.От изготвената по досъдебното производство съдебно-лесотехническа експертиза,видно от Постановлението на РП-Берковица за прекратяване на ДП се установява,че отрязаните дърва на границата на имотите представляват 13 куб.м. и всички са маркирани по надлежния ред.

           Недопустимо е да има такова разминаване в обстоятелствата на нарушението, тъй като със съставянето на АУАН се поставя началото на административно-наказателното производство и именно в него се очертават конкретните признаци на вменяваното деяние, осъществяващо състав на административно нарушение. Именно срещу тези констатации, вписани в АУАН, привлеченото към административно-наказателна отговорност лице организира своята защита, има право да прави възражения и да представя доказателства. Предвид това е недопустимо в НП да се възпроизвеждат елементи на състава на нарушението, невписани в съставения АУАН или вписани различни такива. Тъй като се касае за административно-наказателна отговорност, която е санкционна отговорност, недопустимо е да има разлика в съдържанието между двата акта - АУАН и НП, тъй като по този начин нарушението е неясно, неточно и непоследователно формулирано и жалбоподателят не може да организира адекватно и в пълен обем защитата си. Ето защо, съдът приема, че е било нарушено правото на привлечения към административно- наказателна отговорност да разбере какво нарушение се твърди, че е извършил. Последното допуснато нарушение при процедиране на производството от наказващия орган е съществено и опорочава НП само на това основание.     

     Нарушаване правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото наказателно постановление, тъй като представлява съществено нарушение на процесуалните правила. Ето защо атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

        

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №1410 от 23.07.2012 г., издадено от директора на РДГ-гр.Берковица, с което, с което на основание чл.266,ал.1 от Закона за горите /ЗГ/ за нарушение на чл.204 от ЗГ на Г.Д.М. *** и ЕГН **********  е наложено административно наказание глоба в размер на 100 /сто/ лева и на основание чл.275, ал.4 от ЗГ и чл.5 от наредба за определяне на обезщетенията за нанесени щети върху гори и земи от ГФ е определено обезщетение в размер на 400лв. като  НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд–Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне. 

 

                                                       

                                                        

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: