Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 25.10.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 25 септември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и дванадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 347 по описа

за 2012г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 1408 / 23.07.2012г. на Директора на РДГ-Берковица на Х.Т.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв. на основание чл.266 ал.1 от Закона за горите, както и обезщетение в размер на 400.00 лева  в полза на УОГС „Петрохан” на основание чл.275 ал.4 от ЗГ.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Х.Т.И., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата..

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощникът на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         Жалбоподателят Х.Т.И. притежава наследствена гора в землището на село Бързия, обл.Монтана. Същият подал заявление до кмета на село Бързия, обл.Монтана за отсичане на дървесина извън горския фонд, като съответно заплатил и съответните такси за издаване на разрешение за сеч. Било му издадено разрешение № 669/11.07.2011г. Жалбоподателят заедно с лице от кметството в село Бързия, определено, като длъжностно лице, което има право да издава разрешително за отсичане и маркиране на единични дървета извън горските територии отишли в местността „Черемушница” в землището на село Бързия и последният маркирал с марка № 2 общо 7 дървета – за жалбоподателя и Георги Д. Миланов, също наследник на тази гора. Издадени били всички необходими документи, сечта била извършена, а дърветата превозени в домовете на жалбоподателя и Георги Миланов през месец юли 2012г.    

         На 01.08.2012г. бил подаден сигнал за незаконна сеч и свидетеля В.М. в качеството му на „горски стражар” извършил проверка в местността „Черемушница” в землището на село Бързия. Установил, че са транспортирани 16 пр.куб.м. дърва за огрев, без документ доказващ законния им произход и немаркирани с контролна горска марка. Предвид на това без да бъде съставян констативен протокол е съставен АУАН на жалбоподателя Х.И. за допуснато нарушение на чл.204 от Закона за горите.

         При съставянето на акта за установяване на административно нарушение от 10.08.2011г. наказаният е направил възражения, в смисъл, че притежава всички документи във във връзка с извършената сеч и транспортиране. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН жалбоподателя не е направил допълнителни възражения.

         Въз основа на така съставеният акт за установяване на административно нарушение наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление.

При извършване на цялостна проверка по законосъобразността на атакуваното наказателно постановление съдът установи, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

На първо място, на жалбоподателя е наложено наказание за това, че е добил /отсякъл/20 броя дърва от дървесен вид бук, габър и елша, немаркирани с КГМ или ОМ, равни на 16 пр.куб.м. дърва за огрев. От показанията на разпитаните по делото свидетели се установява, че в двора на жалбоподателя в село Бързия са намерени дърва много по – малко от цитираното в НП количество, като всички  дърва  са били маркирани законно с общинска марка. Сам актосъставителя в показанията си твърди, че отсечените от горския фонд дърва са с общинска марка. Няма добив на дърва, които не са били маркирани с такава марка. Видно от приложеното по делото (л.5 от делото ) разрешение, издадено от Общинска Администрация-Берковица, Кметство село Бързия, на жалбоподателя е разрешено да отсече 2 броя бук, 1 брой череша и 1 брой круша в м. „Черемощница”, землище с. Бързия, от собствен имот. По делото не се установи жалбоподателят да е отсякъл цитираните в НП дърва, като никой не го е видял да сече /добива/.  Дървата са намерени в двора му.

          При така събраните доказателства по делото, съдът намира, че не е установено по един безспорен и категоричен начин жалбоподателят да е отсякъл дърва от сочения в НП дървесен вид без писмено позволително, поради което и не следва да носи административнонаказателна отговорност.

При така събраните доказателства по делото, съдът намира, че не е установено по един безспорен и категоричен начин жалбоподателят да е добивал дърва от сочения дървесен вид без писмено позволително, поради което и не следва да носи административнонаказателна отговорност.

На следващо място, съгласно чл.6 от ЗАНН „Административно нарушение е това /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред”. Съгласно чл.7 ал.1 от ЗАНН деянието, обявено за административно нарушение е виновно, когато е извършено умишлено.

От установената и възприета от съда фактическа обстановка не се установи по никакъв начин жалбоподателят да е действал умишлено и по този начин да е осъществил състав на административното нарушение, за което му е вменена административно - наказателна отговорност.

          С оглед на изложеното и установената по делото фактическа обстановка, съдът намира, че НП следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1408 / 23.07.2012г. на Директора на РДГ-Берковица, с което на Х.Т.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв. на основание чл.266 ал.1 от Закона за горите, както и обезщетение в размер на 400.00 лева  в полза на УОГС „Петрохан” на основание чл.275 ал.4 от ЗГ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: